Bakma ve Dokunmaya Dâir

Arapça “setr” kelimesinden türeyen tesettür, lügatta “kapanıp gizlenme, örtünme, giyinme, kuşanma” mânâlarına gelir. Tesettür, erkeklerin ve kadınların, vücutlarının avret mahalli sayılan kısımlarını göstermemelerine, örtmelerine denir. İnsanları, kadın olsun, erkek olsun giyinmeye, örtünmeye zorlayan pekçok sebepler vardır. İçinde yaşadığı tabiat şartları, iklimler, mevsimler, mensup olduğu milletin kültür değerleri, inanıp teslim olduğu dînin emirleri ve yasakları, hattâ…

Avret Mahalli ve Kadınların Örtünmeleri

Bir kimsenin açması, başkasına göstermesi ve başkasının bakması haram olan yerlerine (Avret mahalli) denir. Erkeklerin avret mahalli göbekten, diz altına kadardır. Diz avrettir. Buraları açık iken kılınan namaz kabul olmaz. Namaz kılarken, vücudun diğer kısımlarını (kolları, başı) örtmek, (çorap giymek) erkeklere sünnettir. Buraları açık namaz kılmaları mekruhtur. Kadınların avuc içlerinden ve yüzlerinden başka her yerleri,…

Yeme-İçmeye Dair

Sual: Yemesi ve içmesi haram olan şeyler nelerdir? Cevap: Yemesi, içmesi haram olan şeyler şunlardır: 1) Haram-ı li-aynihi denilen, kendileri haram olan şeylerdir. Leş, hınzır eti, şarap böyledir. Çok içince sarhoş yapan sıvıların, azını içmek de haramdır. Mahmasa halinde olan, yani açlıktan ölmek üzere olan ve ikrah edilen, yani öldürmekle korkutulan kimseden başkalarının bunları yemeleri, içmeleri haramdır.…

Veda Haccı

İslâm’ın 5 şartından biri olan Hac da, hicretin 9. yılında farz kılındı. Nâzil olan âyet-i kerîmede buyuruluyordu ki: “Orada (Kâbe’de) apaçık alâmetler, İbrâhim’in makâmı vardır. Kim oraya girerse taarruzdan emîn olur. Ona bir yol bulabilenlerin (gücü yetenlerin) o Beyt’i hac (ve ziyâret) etmesi, Allahü teâlâ’nın insanlar üzerinde bir hakkıdır, farzıdır. Kim bu farzı inkâr ederse,…

Günümüzde Muamelat Hükümlerine Uymamak Câiz Midir?

Sual: Bugünkü müslümanların İslâmiyyetin muamelattaki hükümlerine (bey, şirâ, vekâlet, havâle, fâiz) uymamaları câiz midir? Cevap: İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed, Ahkâm-ı İslâmiye’nin tatbik edilmediği yerlerdeki müslümanların, kendi rızaları ile ve menfaatlerine olmak şartıyla, bey ve şirâ ahkâmına uymamalarını câiz görmektedir. Dolayısıyla bugün müslümanların, Ahkâm-ı İslâmiye’nin tatbik olunmadığı Almanya, Fransa gibi memleketlerde, gerek oradaki gayrımüslimlerle, gerekse birbirleriyle…

Osmanlılar Fâiz Yasağını Kaldırdılar Mı?

Sual: Osmanlıların İslâmiyetteki fâiz yasağını bertaraf ettikleri söyleniyor, hatta bu hususta vesikalar gösteriliyor. Osmanlılar gerçekten fâiz yasağını kaldırmış mıdır? Cevap: Para darlığının bulunduğu, karz yoluyla kredi temin edilemediği zamanlarda ulemâ muamele satışını tavsiye etmektedir. Muamele satışında, meselâ, on altın alıp, on bir altın ödemek hususunda uyuşulunca, on altını borç olarak verip, bir altına da kalem, defter gibi…

Hicap Âyetinin Hükmü Kimleredir?

Sual:  “Kadınlara bir şey soracağınız, onlardan bir şey isteyeceğiniz zaman, hicab  (perde)  ardından isteyin. Bu sizin de, onların da kalbleri için daha hayırlıdır” (Ahzâb, 53) meâlindeki âyet-i kerime, Hz. Peygamberin hanımları hakkındadır. Hz. Peygamber’in ondan sonra kadınlarla görüşmediğine dair bir bilgi mevcut değildir. Buna ne dersiniz? Cevap: Hitap, Peygamberimizin hanımlarına olabilir; fakat hüküm umumidir. Nitekim bütün tefsirlerde,…

Umûmî İzinle Hediye Câiz Olur Mu?

Sual: (Dürret-ül-beydâ) kitâbında diyor ki, (Yemeğe çağrılan kimseye, malımdan istediğin kadar yi ve al ve dilediğine ver, hepsi halâl olsun denilse, yidikleri halâl olur. Aldıkları ve başkasına verdikleri halâl olmaz. Çünki, mikdârı bilinmiyen ta’âmın yimesini halâl etmek câizdir. Fakat mikdârı bilinmiyen malı almak için vekîl etmek ve mechûl ve ayrı olarak teslîmi mümkin olan malı ayırmadan…

Osmanlıların Sonradan Sünnî Oldukları Doğru Mudur?

Sual: Osman Gazi’nin kayınpederinin mensubu olduğu Vefâiyye tarikatinin Şiî olduğunu okudum. Ne dersiniz? Cevap: Vefâiyye tarikati, Ebu’l-Vefa adında 501/1107 tarihinde Bağdad’da vefat etmiş bir Ehl-i sünnet âlimi ve velisine bağlanır. Irak, Suriye ve Anadolu’da yayılmış; bazı konar-göçer Türkmen aşiretleri arasında da intişar etmiştir. Sonraki asırlarda isyan ederek Selçukluları felakete sürükleyen Baba İlyas gibi bazı şahısların bu tarikate…

84. Mektup

Allahü teâlâya hamd olsun ve Onun seçtiği, sevdiği kullarına selam olsun! Bu yolda çalışmak [Allahü teâlânın sevgisine kavuşmak] isteyenin, önce itikadını, hak yoldaki âlimlerin [yani Ehl-i sünnet âlimlerinin] bildirdiklerine göre düzeltmesi lazımdır. [Bu derin âlimler, bütün bilgilerini, Ashâb-ı kiramdan aldılar. Kendi düşüncelerini ve felsefecilerin fikirlerini, bunlara karıştırmadılar.] Allahü teâlâ, onların çalışmalarına bol bol mükafat versin!…