4 Mezheb İmamı Kimlerdir?

Sual: Okuduğum dini kitaplarda “4 mezhepten birisine tabi olmadır” şeklinde cümleler geçiyor. Bu 4 mezhep hangileridir? Bunların imamları kimlerdir? Cevap: 4 mezhep imamları, İslam dininin temel direkleridir. Her birinin hal tercümelerini ve üstünlüklerini bildirmek için, İslam âlimleri çeşitli kitaplar yazdılar. İstanbul’da da neşredilmiş olan Arabî El-minhatü’l-vehbiye fi reddi’l-vehhâbîye kitabının Eşeddü’l cihad fi ibtal-i davel-ictihad kısmında…

İmam-ı Azama Yapılan Tenkidler

Sual: Bazı alimlerin İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerini tenkid ettiğini görüyoruz. Bunlara ne cevap vermelidir? Cevap: İstanbul’da neşredilen Arabî Ulemaü’l-müslimin ve vehhâbîyun kitabının 62. sayfasında, Mîzan-ül kübra kitabının müellifi Abdülvehhab-ı Şarani buyuruyor ki; Edilleti’l-mezahib ismindeki kitabımı yazacağım zaman, İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin ve talebelerinin ictihadlarını çok inceledim. Her birinin bir âyet-i kerimeye, hadis-i şerife veya…

2 Sene olmasa Numan helak olmuştu

Sual: İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin “Son iki senem olmasa idi helâk olmuştum” sözünün hikmeti nedir? Cevap: Mektubat-ı İmam-ı Rabbânî’nin ikinci cild 61. mektubunda diyor ki: İmam-ı Azam Ebû Hanîfe, ömrünün son iki senesinde ictihadı bırakarak uzlet eyledi. Vefatından sonra, rüyada görülüp “Son iki sene olmasaydı, Nu’mân helâk olurdu” dedi. Uzletinin sebebi, marifeti tamamlamak idi. Bu…

İmam Buhari’nin İmam-ı Azam hakkında İfadeleri

Sual: İmam Buhârî’nin İmam Ebu Hanîfe için ağır ifadeler kullandığı doğru mudur? Cevap: İmam Buhârî’nin doğrudan İmam-ı A’zam’ı kasd eden bir ifadesi yoktur. Müctehid olduğu için bazı meselelerde kendi ictihadına uymayan mevzuları izah ederken, bazı kimseler şöyle demiş gibi ifadeler kullanır. Hanefi alimlerinden Abdulgani Meydani de bu izahlara Keşfu’l-İltibas amma evredehu’l-Buhârî an badi’n-nâs adlı kitabında…