Musa Carullah’ın Kitapları Okunabilir Mi?

Sual: Musa Carullah Bigiyef’in kitapllarında ehli sünnete muhalif görüşleri var mıdır? Osmanlı Şeyhülislamlığının kendisinin kitaplarında yazdığı fikirlerinden dolayı tekfir ettiği doğru mudur? Cevap: 1909’da Hüseyniye medresesinde dersler vermeye başlayan Bigiyef, burada bir tartışma başlatır. Münakaşanın mevzuu onun “ahiretteki ilahi rahmetin umumi olduğu dolayısıyla Allah’ın cehennem azabını ebedi olarak uygulamayacağı” fikridir. Bu müslümanlar için cari olan bir…

Musa Carullah Bigiyef Kimdir?

Sual: Musa Carullah Bigiyef kimdir? Görüşlerine itibar edilebilir mi? Kitaplarını okumakta mahzur var mıdır? Cevap: 1875’de Don nehri kıyısındaki Novo-çerkassk’da doğup Kazan’a bağlı Rostov’da büyüyen Musa Carullah Bigiyef, hayatı ve marjinal fikirleriyle Rusya Müslümanları başta olmak üzere bizde İttihadçılar devrinde ses getirmiş bir isim… Babası Rusca bilen bir ahund/hoca olan Molla Carullah Efendi, annesi de…

Sünneti İnkar Edenlere Ne Cevap Verilir?

Sual: Günümüzde bazı ilahiyatçılar hadis-i şeriflerin pekçoğunun uydurma olduğunu bu sebeple de itibar edilecek tek kaynağın Kur’an-ı Kerim olduğunu söylüyor. Dinimizi ise mealden öğrenmemiz gerektiğinde ısrar ediyorlar. Böyle söyleyenlere nasıl cevap vermek lazım? Cevap: Sünnet, kelime olarak yol, kanun, âdet ve prensib mânâlarına gelir. Istılahta ise kavl-i resûl, fi’l-i resûl ve takrîr-i resûl diye bildirilmiştir…

Modernizm ve Tarihselcilik Nedir?

Sual: Son yıllarda ülkemizde sıkça duyduğumuz modernizm ve tarihselcilikten biraz bahseder misiniz? Cevap: “Mezhepsizlik dinsizliğin köprüsüdür.” Bu söz, son devir Osmanlı ulemâsından Zâhid el-Kevserî’ye âit… Merhum, makalelerinin birine başlık olarak bunu kullanmış. Arabca aslı “Ellâ-mezhebiyye, kantaratu’l-lâ-diniyye” dir. Bu sözüyle, devrindeki reformist cereyanlara sert bir şekilde karşı çıkmış, Necmeddin et-Tûfî gibi kimseleri ilhadla ithâm etmiştir. Asrın icaplarına göre……

İslamiyetin Evrim Teorisine Bakışı Nasıldır?

Sual: Günümüzde bazı ilahiyatçılardan “Evrim teorisi Kur’an-ı Kerim ile çelişmez” gibi sözler işitiyoruz. Bu sözlerin aslı var mıdır? İslamiyetin evrim teorisine bakışı nasıldır? Cevap: Charles Robert Darwin’in 1859 yılında yazdığı “Türlerin Kökeni (On the Origin of Species)” kitabı, hem bilim dünyasında hem de teoloji sahasında birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Türlerin kökenine dâir yazılan bu kitap,…

İslamiyette Nafakanın Hükmü Nedir?

Sual: Muteber fıkıh kitaplarında nafaka meselesi nasıl izah ediliyor? Dinimizin bu konuda hükmü nedir? Cevap: Nafaka, insanın hayatta kalabilmesi için ona lâzım olan şeylere denir ki İslâm Hukuku’na göre ta’am (yiyecek içecek), kisve (giyecek) ve süknâdan (ev) ibarettir. Ayrıca nafakanın evlilik, hısımlık ve mülkiyet gibi kısımları da bulunur. Hatta insanların sahip olduğu hayvanlar ve cansız varlıklar için bile nafaka söz…

Barnabas İncili Gerçek mi?

Sual: Barnabas İncili gerçek midir? Papazlar bu incilden niçin rahatsız olmaktadır? Cevap: Barnabas Kıbrıs’ta doğmuş bir Yahudi olup asıl ismi Joseph idi. Kendisi, Îsâ aleyhisselâma inananların başında gelmekte ve havarilerin arasında mühim bir mevkii bulunmaktadır. Kendisine verilen Barnabas lakabı, nasihat verici, iyiliğe teşvik edici mânâsına gelmektedir. Hristiyanlık âlemi, Barnabas’ı, Pavlos (Saint Paul, Bolüs)ile birlikte hristiyanlığı…