Teslis İnancının Bilinen Tarihi Serüveni Nedir?

Sual: Teslis inancı ilk defa hristiyanlarda mı görülmüştür yoksa bunun bir öncesi var mıdır? Cevap: Tarihçilerin malumu olduğu gibi, 3 uknum, yani teslis, yeni bir şey olmayıp, müteaddid ilahlara tapınan kavimlerin inançlarından alınmış bir fikirdir. İlahların çokluğu, câhil halkın nazar ve dikkatlerini çekecek bir şekilde çoğalınca, müşriklerin ileri gelenleri, onları aralarında makâmlarına göre bir tertibe koyup,…

Hristiyanlıkta Örtünme Var mı?

Sual: Hristiyanlıkta kadınların örtünmesi dair hükümler var mı? Cevap: Yahudi dininde kadınların başını örtmesi mecburidir. Dindar Yahudi kadınları peruk takarak bu emri bir nebze de olsa yerine getirmeye çalışmaktadır. Nitekim Tevrat’ta kadınların, kendilerine nikâh düşen erkeklerden kaçması ve güzelliklerini, ziynetlerini onlardan saklamaları gerektiği açıkça yazar. İshak Peygamber’in hanımının, karşısına yabancı bir erkek çıktığı zaman, yüzünü…

Barnabas Kimdir?

Sual: Meşhur incilin sahibi Barnabas kimdir? Cevap: Pakistan’da çıkan (Müslimmerks) mecmuası 1393 [m. 1973] tarihli nüshasında diyor ki: (Joseph Barnabas, Kıbrıs’ta doğdu. Yahudi idi. Îsâ aleyhisselâma îman etti. Ashâbından oldu. Fakat 12Havarisinden olup olmadığı belli değildir. Îsâ aleyhisselâma inandığı ve çok sevdiği için, Havariler, ona (Barnabas) ismini verdiler. Fransızlar (Saint Barnâbe) diyorlar. 11 Haziranda yortusunu…

“Günah Çıkartma” Meselesinin Aslı Nedir?

Sual: Günümüzde Hristiyanların yaptıkları “günah çıkartma” meselesinin aslı nedir? Cevap: Meşhur bir hristiyan papazı iken müslüman olan Abdullah-ı Tercuman hazretlerinin Hristiyanlık hakkında yazdığı Tuhfetü’l-erib isimli kitapta bu mesele şöyle anlatılıyor; Hristiyan itikâdına göre, papaza günâhlarını ikrâr etmedikce, yanî söylemedikce, Cennete girmek mümkün değildir. Hattâ papazdan bir günâhını saklıyan kimsenin, diğer inançları kendine fayda vermez. Bunun için…

4 İncil Kendi İçinde Tutarlı mı?

Sual: Meşhur 4 incilin birbirleri arasında çok sayıda çelişki olduğunu biliyoruz? Peki bu 4 incil kendi içerisinde tutarlı mı?  Cevap: 4 İncilin birçok meselelerde bir diğerine zıd ve muhalif olmasından başka, her İncilin içinde de birbirinden ayrı ve birbirini nakz eden nice meseleler de vardır. Buna misal olarak: 1) Matta İncilinde Îsâ aleyhisselâm 12 havariyi…

Hazreti İsa Bütün İnsanlık İçin Kurtarıcı mıdır?

Sual: Hristiyanların Gadaü’l-mülahazat kitabının 145. sayfasında, (Kurân-ı Kerîm, Mesih’in kurtarıcılık sıfatından bahsetmeyerek, onu bir Peygamber derecesine indirmektedir. İnsanları, büyük günahın esaretinden kurtarmış olan bu insanın, semavi Babasının arzusunu yerine getirmek için, diğer insanlar uğruna canını fedâ eden bir zât olduğunu ve kurtarıcılığını inkâr etmektedir. Siyer âlimlerinin beyan ettiklerine göre, kendi canını korumaları ve emirlerini yerine…

Günahlardan Nasıl Kurtulunur?

Sual: Protestanlar, Gadaü’l-mülahazat kitabının 2. bahsinde, İslamiyetteki ve hristiyanlıktaki ibâdet şekillerinden bahsetmektedirler. Burada, hristiyanlığın İslamiyetten üstünlük ve faziletini ispata çalışırlarken, (İslam dinindeki ibâdet şekilleri, belli vakitlerde ve belli yerlerde, bir takım belli hareketler ve edeblerden ibarettir. Hristiyanlık ise, ibâdetin ruh ile içten gelerek yapılmasını öğreterek, zâhiri ve şekli ibâdet yerine geçecek olan, bir kurtuluşa îman…

Pavlus İseviliği Nasıl Tahrif Etti?

Sual: Pavlus kimdir? İsa aleyhisselamın ümmetine tebliğ ettiği dini nasıl tahrif etmiştir? Cevap: Îsâ aleyhisselâmın dinini, yahudilikten ayıran ve onu, yunan ve putperestlik karışımı bir din haline getiren en önemli kişi, Pavlos (St. Paul, Paulus, Bolis) idi. H.G. Wels, (A Short History of the World) isimli kitabının 129. ve 130. sayfalarında diyor ki (Hristiyanlığı tesis…

Teslis İnancı Nasıl Yayıldı?

Sual: İsa aleyhisselam bir olan Allah’a imana çağırırken, hristiyanlar nasıl da teslil inancını kabul ettiler? Bu inanç nasıl yayıldı? Cevap: Îsâ aleyhisselâm, Mûsâ aleyhisselâmın dininin yaşandığı bir yerde doğdu. Semaya çıkarılıncaya kadar, Mûsâ aleyhisselâmın şeriati üzere hareket etti. Beni İsraile verilen emirleri, onlarla beraber yerine getirdi. Sinagoglarda vaaz verir. Tevratın ahkâmını tebliğ ederdi. Mûsâ aleyhisselâmın…

Misyonerler Nasıl Bir Strateji İzliyorlar?

Sual: Misyonerler, İslam dünyasını hristiyan yapmak için nasıl bir strateji takip etmektedirler? Cevap: Protestan misyoner papazlarından Geo G. Harris ismindeki misyonerin hazırladığı (Müslümanlar Nasıl Hristiyan Yapılır?) isimli kitapta şunlar tavsiye ediliyor: (Müslümanları hristiyan yapmak çok müşkildir. Çünkü müslümanlar, ân’anelerine bağlıdır ve çok inatçıdırlar. Bunları hristiyan yapmak için aşağıdaki 3 vasıtaya müracaat lazım gelir. 1) Müslümanlara,…