4 İncil Hakkında

4 İNCÎL HAKKINDA Aşağıdaki yazı, Abdüllah Abdî’nin 1288 [m. 1871] İstanbul baskılı, Türkçe, (Îdâhu’l-merâm) kitâbının başından alınmıştır:[1] Şimdi, hristiyanların din kitâbı olan, 4 İncîl, Cebrâîl aleyhisselâm vâsıtası ile, Îsâ aleyhisselâma gökten inen hakîkî İncîl değildirler. Çünki, Îsâ aleyhisselâm semâya çıkdıktan sonra, 4 kimse tarafından yazılmış târîh kitâplarıdırlar. Bunlardan biri (Metta)dır. Bu adam, Havârîlerden imiş. Ahbâblarından,…

İncil Hakkında İncelemeler

İNCİL DENİLEN 4 KİTAP HAKKINDA İNCELEMELER Protestan papaz, neşrettiği bir risalede şöyle demektedir: (İncillerin tarihinden habersiz olan müslümanlar, hristiyanların ellerinde olan İncillerin aslının olmadığını, hristiyanların İncilde Muhammed aleyhisselâmın peygamberliği hakkında varid olan, bazı İncil ayetlerini gizlemek için, İncili tahrif ettiklerini, değiştirdiklerini iddia ederler. Buna şu cevap verilir: İmâm-ı Buhârî, Şâh Veliyullah-ı Dehlevî, Fahreddin-i Razi ve…

Aforoz Nedir? Nasıl Olur?

Sual: Aforoz nedir? Hangi dinlerde vardır? Nasıl olur? Cevap: Hristiyanlık ve Yahudilikte dine karşı suç işleyen kimselere yetkili dini şahsiyetler veya meclisler tarafından verilen, dinden ve topluluklarından atma cezasına aforoz denir. Topluluktan çıkarma cezasına bütün eski dünya kavimlerinde rastlanmaktadır. Yahudiliğin ilk dönemlerinde ahdi bozan ve ahd kanunlarını çiğneyenler, Allah’ın lanetiyle cezalandırılmışlardı. Topluluktan ve sosyal bütün…

Hristiyanlık Nedir?

Sual: Hristiyanlık nedir? Hristiyanlar nasıl inanırlar? Nasıl ibadet ederler? Tarihi serüveni nasıl olmuştur? Cevap: Îsâ aleyhisselâma gönderilen hak din Îsevîliğin bozulmuş hâline verilen ad. Aslı bozulmuş semâvî dinlerdendir. Semâvî din, değeri üstün ve yüce olan, ilâhî bir kaynağa dayanan ve tek Allah’a inanmayı kabul eden “hak din” demektir. Hıristiyanlığın aslı, ilâhî vahye dayanır. Bizzat Allahü…

Havariler Kimlerdir?

Sual: Havariler kimlerdir? Havarilerin isimleri nelerdir? Barnabas havari midir? Cevap: Hazret-i Îsâ’nın “aleyhisselam” kendisinden sonra Îsevîliği dünyâya yaymak için eshâbı arasından seçtiği 12 mümine havariler denir. Îsâ aleyhisselâmın eshâbı, yâni kendisini görüp de îmân edenler azdı. Çünkü Yahûdîlerin çoğu inanmadı. Îsâ aleyhisselâm da, kendisine inananlar arasından on iki kişiyi seçti. Bunlara; “Allahü teâlânın dînine hizmette…

Yahova Şahitlerinin Amacı Nedir?

Sual: Yahova şahidleri kimlerdir. Nasıl bir organizasyondur. Neleri hedeflemektedirler? Cevap: Amerika Birleşik Devletlerinde Charles Taze Russel tarafından 1872’de kurulan, 1931 senesinden sonra kendilerini bu adla tanıtmaya çalışan misyoner teşkilâtına verilen addır. Teşkilâtın kurulduğu yıllardaki ismi “Zions Watch Tower Bibel and Tract Society of Penssylvania” (Siyon Gözetleme Kulesi Pensilvanya Bilimsel Araştırma Cemiyeti) olarak îlân edildi. 1896…

İncil Hakkında Bilmemiz Gerekenler Nelerdir?

Sual: İncil nedir? Kur’an-ı Kerimde İncil’den nasıl bahsedilir? Bugünkü İnciller nasıl bozulmuştur? Cevap: Allahü teâlânın peygamberleri vâsıtasıyla insanlara gönderdiği 4 büyük kitaptan birisi de İncildir. Hazret-i Îsâ’ya indirilmiş olup, Hıristiyanlık dîninin kutsal kitâbıdır. “İncîl” kelimesi Süryânîcedir. Lügatte “göz nûru” demektir. Hazret-i Îsâ’ya inzâl edilen (indirilen) hakîki İncil, hiç şüphesiz Allah kitâbıdır. Fakat bugün, bu hakîkî İncil mevcut…

Ahd-i Cedid Nedir?

Sual: Ahd-i Cedid nedir? Cevap: Kitab-ı mukaddes’in sadece hıristiyanlara ait olan ikinci kısmı yani Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’nın yazdığı İncil kitapları ve Luka’nın Resullerin işleri kitabı ile Havariler ve Pavlos’un yazdıkları Mektuplar‘dan meydana gelen kısımlar. Ahd-i Cedid’i teşkil eden kitaplar aynı zamanda ortaya çıkmış ve aynı tarihte yazılmış olmayıp, Ahd-i Atik’te olduğu gibi uzun süre şifahi (sözlü) olarak nakledilmiş,…

Ahd-i Atik Nedir?

Sual: Ahd-i atik nedir? Cevap: Hıristiyanlarca kutsal kabul edilen ve Kitab-ı mukaddesin ilk bölümünü teşkil eden Tevrat’tan alındığı bildirilen parçalar ile bazı Beni İsrail peygamberlerine isnad edilen hikayeler kısmı. Kitab-ı mukaddes tek kitap değildir. Ahd-i Atik ismindeki kısmı Tevrat’tan alınan parçaları ihtiva eder. Ahd-i Cedid denilen 2. kısmı ise, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’nın yazdığı…

Hristiyanlığın Muhakemesi

Protestan papazlardan biri, neşrettiği bir risalede, İslamiyet ile hıristiyanlığın kuruluş şekli hakkında tafsilatlı bir muhakeme yapmıştır. Bu risaleden birkaç cümle ele alarak cevaplarını yazmayı uygun gördük. Risalenin metinleri, italik harflerle, parantez içine yazılmış, daha sonra lüzumlu cevaplar verilmiştir. Bu risalede (Îsâ Mesihin öğrettiklerine, yani onun dinine göre, hıristiyanlık, her bir kavmin ve ümmetin devlet ve…