Müslümanlık Kısaca Nedir?

Sual: Müslümanlık kısaca nedir? Özetlemek gerekirse nasıl anlatabiliriz? Cevap: Müslümanlık, maddi ve mânevî temizliktir, vücut temizliğini ve kalp temizliğini emreder. Müslümanlık, dünya ve ahiret saadetini sağlayan tek yoldur. Hakiki müslüman (Allahü teâlânın kaderine inanan müslüman) dünyada, dâima huzur içindedir. Çünkü bu müslüman, şuna inanmıştır: Kendisine gelen hayır ve şer Allahü teâlâdandır. Allahü teâlânın takdiridir. Allahü…

İslamiyetin İnsana Bakışı Nasıldır?

Sual: İnsan nedir? İslamiyetin insana bakışı nasıldır? Cevap: İnsan hakkında en doğru, en mükemmel ve tam mâlumâtı zamanımızda yalnız İslâm dîni bildirmektedir. İnsanın yaratılışı, hayat sürmesi, ölümü, âhiret hayâtı ve Allahü teâlâ ile münâsebeti Kur’ân-ı kerîmde, hadîs-i şerîflerde ve bunların açıklaması olan diğer din kitaplarında geniş yazılıdır. İslâmiyetin insan hakkındaki bildirdikleri, fen ilimlerinin tesbit ettiklerini,…

Fen Adamlarının Din Düşmanlığı

Sual: Bugün bazı fen adamları alemin yoktan var edilmesine, özellikle de ilk insanın yaratılmasına çeşitli itirazlarda bulunuyorlar. Fen adamlarının buna benzer itirazlarına ne cevap vermelidir? Cevap: Bugün biliyoruz ki Allahü teâlâ, toprak maddelerini, azotlu, fosforlu tuzları, bitki fabrikasında, proteinlere (yumurta akı maddelerine) döndürmekte, bu nebati proteinleri de, hayvan vücudunde, ete ve kemiğe ve aza şekline…

İslamiyete En Çok Nasıl Saldırılıyor?

Sual: İslamiyete kimler nasıl saldırmaktadır? En çok hangi argümanları kullanmaktadırlar? Cevap: Mürtedler, anaları, babaları müslümân olduğu hâlde, islâm terbiyesi ile büyüdüğü hâlde, câhil veyâ okuyup, diploma alıp, kendilerini âlim, fen adamı sanan dinsizlerdir. İlim, fen denizinden bir damla tatmakla, deryâyı yuttuk sanan bu zavallıların islâm âlimlerinden, din bilgilerinden haberleri olmadığı için, küçük yaşta işittikleri kelimelere,…

Ebedi Saadete Nasıl Kavuşulur?

Sual: Saadet-i ebediyyeye nasıl kavuşulur? Cevap: Saadet-i ebediyyeye kavuşmak için, müslüman olmak lâzımdır. Müslüman olmak için, hiçbir formaliteye, müftüye, imama gitmeye lüzum yoktur. Makamat-i Mazhariye 12. faslında diyor ki (Allahü teâlâya ve Resûlüne ve Onun Allahü teâlâdan getirdiklerinin hepsine inandım. Allahü teâlânın ve Resûlünün dostlarını severim ve düşmanlarını sevmem demek kâfidir. Her bilgiyi delil ile…

İslam Alemi Nasıl Düzelir?

Sual: Bugün, müslüman memleketleri, ağır sanayide geri kalmışlardır. Hristiyanlar, bunun sebebini, İslam dininin ilerletici değil, uyuşturucu bir din olmasında göstermektedirler ve medeniyetin ancak hristiyan dini sayesinde elde edilebileceğini ileri sürmektedirler. Bu iddialara ne cevap verilir? Ve Müslümanlar bu halden nasıl kurtulurlar? Tekrar eski ihtişamlı günlere dönmenin formulü nedir? Cevap: Bunun ne kadar saçma bir iddia…

İslamiyette Hümanizm Var Mıdır?

Sual: Hümanizm Nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? İslamiyette hümanizm var mıdır? Cevap: Hümanizm; Yunan ve Lâtin kültürü ve insanlık anlayışını benimseyip, onları kendilerine örnek alan, bu çerçeve içerisinde insana değer verilmesini esas kabul eden düşünce sistemidir. Papazlar tarafından değiştirilen Hristiyanlığın ortaçağda temsilcisi durumunda olan kilisenin halka zulüm ve baskısına karşı tepki olarak doğdu. 14. asırdan îtibâren…

İslamiyette İnsan Hakları Nelerdir

Sual: “İnsan hakları” tabiri ne demektir? İslamiyette insan hakları nelerdir? Cevap: İnsan hakları; insanların, renk, ırk, dil farkı gözetmeden siyâsî (politik), iktisâdî (ekonomik), içtimâî (sosyal) haklarını korumak, garanti altına almak ve bu hakların kullanılmasını temin etmektir. İnsan, medenî yaşamak için yaratılmıştır. Medeniyet ise, tâmîr-i bilâd ve terfih-i ibâd’dır. Yâni beldeleri bayındır hâle getirmek, memleketleri kalkındırmak,…

İslamiyet Özgürlüğe Karşı Mı?

Sual: Hürriyet nedir? Hürriyetin sınırları nelerdir? İslamiyetin hürriyet anlayışı nasıldır? Cevap: İnsanların fert veya grup olarak, diğer fert veya grupların her türlü tahakküm ve sınırlamalarından uzak bulunması hâli ve serbestliğe hürriyet denir. Hürriyet konusunu, insanlar çağlar boyu tartışmışlardır. Hemen her devirde filozoflar, ideologlar, siyâset, bilim ve din adamları ile sonraki asırlarda iktisatçılar hürriyeti târif ederek,…

Ümmet Nedir? Kimlere Denir?

Sual: Ümmet nedir? Kimlere denir? Cevap: Allahü teâlânın gönderdiği bir peygambere inananların hepsine ümet denir. Bir kavme, peygamber gönderilince, o kavim onun ümmeti olur. Îmân edenlerine “Ümmet-i icâbet”, îmân etmeyenlere de “Ümmet-i dâvet” denir. Allahü teâlâ insanları ebedî saâdete götürmek için, doğru yolu göstermiştir. Bu yola din denir. Hak dinler her asırda bir peygamberle bildirilmiştir.…