Ashab-ı Kiram Bidat-i Haseneleri Niçin Yapmadı?

Sual: Ashâb-ı kirâm, Tabiin ve Tebei tabiin, müstehab ve vâcip olan bidat-i haseneleri niçin yapmadılar? Cevap: Bunların bir kısmına onların ihtiyaçları yoktu. Mesela, mektep yapmadılar, kitap yazmaya ihtiyaçları yoktu. Çünkü, âlimler, müctehidler çoktu. Herkes sorup, kolayca öğrenirdi. Paraları, malları da, büyük binalar, minareler yapacak kadar çok değildi. En mühim sebep de, onlar daha mühim işleri…

Her Yenilik Bidat Midir?

Sual: Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem”, (Bidatlerin hepsi dalalettir) buyurdu. Fıkıh âlimleri ise, bidatlerin bir kısmına dalalet, yani günah, bir kısmına mubah, bir kısmına müstehab, bir kısmına da vâcip dediler. Bu iki sözü birleştirmek nasıl olur? Cevap: Bidat sözünün 2 mânâsı vardır. Birincisi, lugat mânâsı olup umumidir. Lugat mânâsı ile adette olsun, ibadette olsun, her…

Bidat Nedir? Ne Değildir?

Sual: Bidat ne demektir? Cevap: Bidat, sünnete [yani, Muhammed aleyhisselâmın bildirdiği din bilgilerine] muhalif olan, ters düşen, din cahillerinin, boş kafalarından çıkan itikat ve amel ve sözler demektir. Allahü teâlâ, kullarını kendisine ibadet etmek için yarattı. İbadet, züll ve zillet demektir. Yani, insanın Rabbine, mabuduna, hakir olduğunu, âciz, muhtaç olduğunu göstermesidir. Bu da, her aklın,…

Hanefiler Şafiilerle Beraber Namaz Kılmaz Mı?

Sual: Reşid Rıza Muhavehat kitabının önsözünde, (Birçok memleketlerde, Hanefilerin Şâfiîlerle beraber namaz kılmadıkları görülüyor. İmam arkasında yüksek sesle âmin demek ve tehiyyat okurken parmak kaldırmak düşmanlığa sebep oluyor) diyor. Bu söz doğru mudur? Cevap: 4 mezheptekilerin birbiri arkasında namaz kılacağını, hepsinin kitapları açıkça yazmaktadır. 4  mezhebin ibadetlerindeki ufak farkların düşmanlığa sebep olacağını söylemek, mezhepsizlerin, mülhid…

Miraç Bir Hal Midir?

Sual: Hamidullah, “İslam Peygamberi” kitabının 92. ve 93. sayfalarında (Miraç bir haldir. İnsanın vücudunü unutup, ruhunun hakim olduğu bir vaziyette yapılmıştır. İsra sûresinde, Hazret-i Peygamber, bir gece yeryüzünün mukaddes merkezlerinden gökteki ibadet merkezine (Mescid-i Aksaya) götürüldü. Uzaktaki mescidin, Kudüste olduğu düşünülemez. Zira o zaman, Kudüs’te mescid yoktu diyor ve Rûm sûresinde, Filistinin en yakın bir…

Peygamberimizin Kaşları Kavisli, Bacakları İnce miydi?

Sual: Hamidullah, “İslam Peygamberi” kitabının 54. sayfasında Peygamber efendimiz için “Burnunun üstüne kadar uzayan kaşları kavisli idi. Bacakları ince idi” diyor. Buna ne cevap vermek lazımdır? Cevap: Bu saygısız yazıları ile Resûlullahı sanki bir umacıya benzetmek istemektedir. Halbuki Kısas-ı Enbiya’da, “Allahü teâlâ, bütün güzellikleri sevgili Peygamberinde toplamıştı. Mübarek kolları ve baldırları iri ve kalın idi. Hilal…

Peygamberimiz Putlara Kurban Kesti mi?

Sual: Hamidullah, “İslam Peygamberi” kitabının 48. sayfasında  (İbni Kelbi, bizzat Muhammed aleyhisselâmın bir put önünde esmer bir koyunu kurban ettiğini nakleder) diyor. Ne cevap vermek lazım? Cevap: Bu yazılar, yazarın İslamiyeti kuşbakışı uzaktan gördüğünü, İslamdan haberi olmadığını göstermektedir. Daha, küçük yaşta iken, putların isimlerini söyletmediğini, bunlara düşmanlığını açıkladığını her kitap yazmaktadır. Putlardan nefret ettiğini, kendisi…

Peygamber Efendimiz Süt Kardeşinin Omuzunu mu Isırdı?

Sual: Hamidullah, “İslam Peygamberi” kitabının 40. sayfasında: (Bilinmeyen bir sebeple, süt kardeşi olan kızın omuzunu öyle kuvvetle ısırdı ki izi hayatı boyunca kaldı. Bir gazada, alınan esirler arasında süt kardeşi Şeyma da vardı. O hadiseyi anlatıp ısırılan yeri gösterince, Resûlullah bunu tanıdı) diyor. Buna ne cevap vermek lazım? Cevap: İslam düşmanları, Resûlullaha birçok iftiralar söylediler.…

Peygamberimiz Ümmi Değil miydi?

Sual: Hamidullah, “İslam Peygamberi” adındaki kitabının Türkçe tercümesinin 34. sayfasında peygamber efendimiz hakkında “Onu gene tüccar sıfatı ile Hubeşa’da (Yemen’de) ve Abdülkaysların ülkesinde (Doğu Arabistan, Bahreyn, Umman) görüyoruz. Belki de deniz yolu ile Habeşistan’a gittiği dahi hatıra gelebilir. Bütün bu seyahatler, onun Bizans, Acem, Yemen ve Habeşistan’ın ticari, idari gelenek ve kanunlarını öğrenmesine yol açtı.…

Zahiriyye Mezhebi Ehli Sünnet mi?

Sual: Zâhiriye mezhebi, Ehl-i Sünnet mezheplerinden mi sayılır? Cevap: Zâhiriye mezhebinin kurucusu Davud ez-Zâhirî Ehl-i sünnettir. Zahiriyye mezhebinin kavilleri üzerinde ulema ihtilaf etmiştir. 1) Ebû İshak İsferâyînî ve İmamü’l-Haremeyn Cüveynî, kıyasa karşı olduğu için Dâvud Zâhirî’nin kavillerine itibar edilmeyeceğine kâildir. 2) Ebû Amr bin Salâh ise, Dâvud Zâhirî’nin celî kıyası değil, istihsanın bir türü olan…