Babek Kimdir?

Sual: Babek kimdir? Cevap: Azerbaycan taraflarında, Abbasî halîfeleri Me’mûn ve Mu’tasım’a karşı isyan eden hurremîlerin reisidir. Doğum yeri Azerbaycan olup, doğum târihi bilinmemektedir. Babasının kim olduğu hususunda çeşitli rivayetler vardır. Bir rivayette Abdullah adında Medâyinli bir yağ tüccarıdır. Bâzı kaynaklarda Bâbek’in babasının isminin Behrâm, Abdullah veya Ebû Müslim’in kızı Fâtıma’nın oğlu Mutahhar olduğu bildirilmektedir. Annesi…

Abbasiler Hakkında

Abbasiler, Peygamber efendimizin amcası hazret-i Abbas’ın soyundan gelen ve Emevilerin yerini alan halifeler sülalesidir. Bu hanedana ilk atalarına nisbetle “Haşimiler” de denilmektedir. Abbasilerin iktidara gelmesi, Emevi idaresinden memnun olmayan grupların lider kadrolarının yoğun propagandası ve bunların etrafında toplanan büyük bir kitlenin faaliyeti neticesinde mümkün olmuştur. Gerçekten de Emevi hanedanından II. Velid’in halifelikten hal’ edilmesiyle aile…

Emeviler Ve Abbasiler İslamı Geriye Mi Götürdü?

Sual: Mevdudi, İslamda İhya Hareketleri kitabının 54. sayfada: (Ömer-i saninin vefatını müteakib iktidarın dinsiz ellere geçmesi, İslamın yoluna engel olarak çıktı. Fakat Emevi ve Abbasiler İslamın inkişafını önleyemedi. Hadis ve fıkıh âlimleri rasyonel ilme aşina bulunmadıkları için, İslami sistem muasır fikir temayüllerinin ışığı altında tefsir ve izahtan mahrum kaldılar. Kötü tesirlere müracaattan başka ellerinden bir…

Abbâsîlere Dâir

Sual: Emevi ve Abbasi halifelerinin dindar olmadığı; aralarında homoseksüel, zani, sarhoş olanların çok olduğu doğru mudur? Cevap: Bunların hepsi Şii tarihçilerinin uydurmalarıdır. Tarih boyu bu propagandalara, Ehli sünnet Müslümanlar da kanmışlardır. Emevi ve Abbasi halifelerinin içinde günahkâr olanlar olabilir. Nitekim kimse masum değildir. Ancak hepsi İslamiyete hizmet etmiştir. Din zararları olmamış; belki nefislerine zulmetmişlerdir. Mir’at-ı…