Sual: Emevi ve Abbasi halifelerinin dindar olmadığı; aralarında homoseksüel, zani, sarhoş olanların çok olduğu doğru mudur?

Cevap: Bunların hepsi Şii tarihçilerinin uydurmalarıdır. Tarih boyu bu propagandalara, Ehli sünnet Müslümanlar da kanmışlardır. Emevi ve Abbasi halifelerinin içinde günahkâr olanlar olabilir. Nitekim kimse masum değildir. Ancak hepsi İslamiyete hizmet etmiştir. Din zararları olmamış; belki nefislerine zulmetmişlerdir. Mir’at-ı Kâinat isimli Türkçe tarih kitabında Emevî ve Abbasî halifelerinin hakiki hali anlatılmaktadır.

 

Sual: Emevî ve Abbasîler hakkında kitap tavsiye eder misiniz?
Cevap: Piyasadaki kitapların çoğu güvenilmezdir. Şiî tesirinde yazılmıştır. Mir’at-ı Kâinât veya Cevdet Paşa’nın Kısas-ı Enbiya kitapları nisbeten tavsiyeye şâyândır.

 

Sual: Emevî ve Abbasi halifeleri Sünni miydi?

Cevap: Abbasî halifelerinin 3 tanesi Mutezile idi; geri kalanı ve Emevî halifelerinin hepsi Sünnî idi.

 

Sual: Emevî ve Abbasîler  hangi mezhebe göre amel ederlerdi?
Cevap:  İmam Ebu Yusuf’tan sonra Abbasi memleketlerinin resmi mezhebi Hanefîlik olmuştur.

 

Sual: Abbasî tarhiçileri Emevîleri haksız yere mi kötülemişlerdir?

Cevap: Abbâsî târîhçileri, sultânların gözüne girmek, mal ve mevkı’ elde etmek için vak’aları değişdirmekten, hâdiseleri yanlış yazmaktan çekinmemiş, Emevîleri insâfsızca kötülemeğe koyulmuşlardı. Abbâsî halîfeleri, Emevîlere düşman olduğundan, târîhcileri de, dünyâlık ele geçirmek için, ilmi, siyâsete kurban etmişlerdir. Osmânlılar, zamân bakımından, abbâsîlere dahâ yakın, toprak bakımından da, komşu olduğundan, câhil târîhciler, Abbâsî târîhlerini olduğu gibi tercüme etmiş, Cevdet pâşa bile, bu tesîrden kendini kurtaramamıştır. Bir yandan târîhciler, bir yandan da, şâh İsmâ’îlin bozguna uğruyan ordusunun döküntüsü olup, tekkelere sığınan kızılbaşlar, maalesef Türk milletine, Eshâb-ı kirâmın düşmanlığını bulaştırdı. Yalnız, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblarından, işin doğrusunu öğrenenler, bu felâketden kurtulabildi.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler