Hüzün Yılları ve Muhasara

Müşrikler, İslâm’ın kalblere nüfuzunu ve yayılmasını önlemek için durmadan çabalıyorlardı. Buna rağmen, her geçen gün müslümanlar biraz daha çoğalıyordu. Müslümanlara yapılan işkence ve zulümler, onları yollarından döndürmüyor, aksine birbirine daha çok sarılmalarına, kenetlenmelerine sebep oluyordu. Hiç birisi dininden dönmüyor, Resûlullah efendimizin uğrunda canlarını fedâ etmekten çekinmiyorlardı. Bunu işiten Mekke dışındaki kabilelerin merakları artıyor ve İslâm’ın…

Mescidlerin Süslenmesi Câiz Midir?

Sual: Mescid duvarlarının ve dinî kitapların süslenmesi câiz midir? Cevap: Hazret-i Peygamber, müteaddid hadîsleriyle mescidlerin süslenmesini men etmiştir. Nitekim bu devirde inşa edilen mescidler basit ve çok sâde yapılardı. Bu devrin insanları, görünüşe kıymet vermezlerdi. 683 (m. 1284) senesinde vefat eden Mâlikî âlimlerinden İbnü’l-Münîr, “İnsanların evlerini çoğaltıp yükselttikleri ve yaldıza boğdukları bir zamanda, mescidlerin ziynetten büsbütün mahrumiyeti,…

Tövbe Etmemek Günah Mı?

Sual: Tövbe nedir? Nasıl yapılır? Tövbe edince yapılan günahlar affolur mu? Cevap: Tövbe, haram işledikten sonra, pişman olup Allahü teâlâdan korkmak, bir daha yapmamaya azmetmek, karar vermektir. Dünyada zarar hâsıl olmasından korkarak pişman olmak, tövbe olmaz. Çeşitli günah işleyenin bunlardan bazısında ısrar ederken, bazısına tövbe etmesi, sahih olur. Tevbeden sonra, günahı tekrar işleyenin, tekrar tövbe…

İslamiyette Devletçilik Var Mıdır?

Sual: Seyyid Kutub, Cihan Sulhü ve İslam kitabında “Devletçilik sahasında çalışmalar henüz pek azdır. İslamın bu tarafı gereği kadar açıklanmamıştır” diyor. Bu bilgilerin, kendi kitaplarından öğrenilmesini istiyor. Buna ne cevap vermek lazımdır? Cevap: 600 senelik Osmanlı devletinin kanunları, anayasaları, fetvaları, arşivlerdeki vesikaları, sayılmayacak kadar çoktur. İslamda devletciliği anlatan binlerce kitabı incelemek için, ömür harcetmek lazımdır. Avrupalı…

İslamda Sosyal Adalet Kitabı Muteber Midir?

Sual: Seyyid Kutub’un “İslamda Sosyal Adalet” kitabı muteber midir? Cevap: Seyyid Kutub’un İslamda Sosyal Adalet kitabı, Arapçadan Türkçeye tercüme edilerek ülkemizde gençliğin önüne sürülmüştür. Mütercimlerin çok övdükleri Seyyid Kutub, bu kitabında, maskesini yüzünden büsbütün sıyırmakta, mezhepsiz, sapık olduğunu açıkça bildirmektedir. Kitabından aşağıda sunulan parçalar, bunun, İslam âlimlerinin yazılarından bir şey anlayamamış olduğunu göstermektedir. 27. sayfada…

Mezheplerin Kavillerinde Tercihte Bulunulabilir Mi?

Sual: S. Kutub, Fi-zılal-il Kuran adındaki kitabında, Mâide sûresinin 33. ayetini tefsire kalkışırken, 4 mezhebin ictihadlarını bildirip, “Biz bu hususta, imam-ı Malik’in fikrini tercihe şayan görüyoruz. Onun fikrine taraftarız” demektedir. Buna ne demek lazım? Cevap: Bu yazısı da, onun mezhepsiz olduğunu, kendisini mezhep imamlarının üstünde gördüğünü ve Usul-i fıkıh ilminden haberi olmadığını göstermektedir. Birkaç sayfa sonra,…

Hilafet Zalim Saltanatlara Mı Dönüştü?

Sual: Mevdudi’nin “İslamda İhya Hareketleri” kitabında (Peygamber ölçülerine uygun olan hilafet, zalim saltanatlara geçti. Hükümranlık, bir kere daha Allaha karşı olanların eline geçmiş oldu. İslamiyet iktidardan uzaklaştırılmış bulunuyordu. Ateizm, iktidar ve hakimiyeti hilafet namı ile gaspetti. Hükümdarlara, Allahın dünya üzerindeki gölgesi denildi) gibi sözler söylüyor. Bunlara ne cevap vermek lazımdır? Cevap: Bu gibi sözler imanı…