Emir Kime Denir?

Sual: Dini kitaplarda “Emir” ifadesi sık geçiyor. Emir kimdir, kime denir? Cevap: Eskiden İslâm memleketlerinde devlet başkanı, vâli ve yüksek rütbeli subaylara verilen isimdir. Emîrler bulundukları yerlerde dînî, idârî, askerî ve mâlî hizmetleri görürlerdi. İslâmiyet; Müslümanların işlerinin görülmesi, içte ve dışta emniyet ve güvenlerinin sağlanması, aralarındaki anlaşmazlıkların giderilmesi gibi pek çok meselelerini halledecek birini kendilerine…

İmametin Şartları Nelerdir?

Sual: İmametin şartları nelerdir? Cevap: Türpüşti Risalesi’nde bu mevzu hakkında deniyor ki; Âlimlerin bildirdiği şartlar şunlardır: İlim, adâlet ve yiğitlik. Bazıları kuvvet ve galebeyi de şartlardan saydılar. Çünki kuvvet ve gâlib olmazsa, hukûkun îfâsını ve hudûdun ikâmesini yerine getiremez. Bir şart dahâ vardır ve ulemâ bunda ihtilâflıdır, o da imâmın Kureyşli olmasıdır. Bütün mezheb sâhibleri…

İmamet Vacip Midir?

Sual: İmamet vacip midir? Cevap: Türpüşti Risalesi’nde bu mevzu hakkında deniyor ki; Allahü teâlâ, hakların îfâsını, hadlerin ikâmesini, ma’rûfu emr, münkeri nehy etmeği, mazlûmun hakkını zâlimden almağı, kendinin ve peygamberlerinin düşmanları ile cihâd etmeği, islâmın iffetini, fesâd ve fitneden ve düşmanların gâlib gelmesinden korumağı, müslümânların mallarını, canlarını ve nâmûslarını muhâfaza için kâdî ve vâlîler tayîn…

Halifelik Müddetinin Sınırlandırılması Mümkün Mü?

Sual: İslâm hukukunda halifenin vazifesinin muayyen bir müddet ile tahdit edilmesi mümkün müdür? Cevap: Bu, İslamiyet’e uygun değildir. Çünkü Eshab-i kiram zamanında halife kayd-ı hayat şartıyla başa geçmiştir. Bu hususta icma hâsıl olmuştur. Kaldı ki halifenin müddetle kayıtlanması, işin mahiyetine de aykırıdır. Suistimallere sebebiyet verir, siyasi tefrikaya ve rekabete yol açar, diye düşünülmüş. Nitekim cumhuriyetlerde…

İslam Devletinin Demokrasi İle İdaresi Mümkün Müdür?

Sual: Anayasası İslam Hukuku üzerine inşa edilen bir demokratik sistem sizce bugün mümkün müdür? Mesela, yemekhanede rakı içen bir Müslümana had cezası verilir mi? Cevap: Demokrasi, tam mânâsıyla İslâmî bir sistem değildir. İslam hukuku bütün aksamıyla tatbik edilecek olsa, demokrasi ile çatışır. İslam hukukunda, halife seçimle gelir. Adaylar farklı görüşlere (partilere) mensup olabilir. Farklı programları müdafaa edebilir.…

Halife Seçimle Mi Gelmelidir?

Sual: Halifenin seçimle gelmesi gerekirken, Emevîlerden itibaren bu usul terk edilmiştir. Bunun meşru bir mesnedi var mıdır? Cevap: İslâm hukukunda devlet başkanı (halîfe) “ehlü’l hall ve’l akd” denilen yüksek seçmenler heyetinin seçimi (bi’ati) ile veya halîfenin istihlâfı, yani yerine veliahd göstermesi yoluyla başa gelir. Hukukçular, cebren, zor kullanarak başa geçen bir kimsenin halîfeliğini, eğer halîfelik…

İslam Ülkesinde Tek Halife Mi Olmalı?

Sual: İslâm ülkesinde tek bir halife olması lâzım gelirken tarihte çeşitli İslâm devletleri var olmuş ve bunlar halifeyi hükümdar olarak tanımamıştır. Bu meşru mudur? Cevap: Aynı zaman içinde tek bir halîfenin halîfeliği meşru iken, zamanla sınırların genişlemesi ile çeşitli beldelerde emîrü’l-mü’minîn veya halîfe adıyla müteaddit hükümdarlar ortaya çıkmıştır. Bu hâdise ilk defa Abbasî halîfesi Râdî…

“Halifeler Kureyştendir” hadisi

Sual: Halifeler Kureyş’tendir mealinde bir hadîs-i şerif bulunduğuna göre, Osmanlı padişahlarının halifelikleri sahih olmuyor mu? Cevap: Bazı İslâm hukuku kaynaklarında devlet başkanının (halîfenin) Kureyş kabîlesinden olma şartı zikredilir. Bu da, Hazret-i Peygamber’in “İmamlar, halîfeler Kureyştendir” hadîsine dayanır. Ancak, Iraklı Ebû Bekr Bakıllânî (403/1012) ve Buharalı Sadrü’ş-şeria es-Sânî (747/1346) gibi sonra gelen hukukçular, halîfenin Kureyşîliğinin artık…

Hilafet Zalim Saltanatlara Mı Dönüştü?

Sual: Mevdudi’nin “İslamda İhya Hareketleri” kitabında (Peygamber ölçülerine uygun olan hilafet, zalim saltanatlara geçti. Hükümranlık, bir kere daha Allaha karşı olanların eline geçmiş oldu. İslamiyet iktidardan uzaklaştırılmış bulunuyordu. Ateizm, iktidar ve hakimiyeti hilafet namı ile gaspetti. Hükümdarlara, Allahın dünya üzerindeki gölgesi denildi) gibi sözler söylüyor. Bunlara ne cevap vermek lazımdır? Cevap: Bu gibi sözler imanı…

Halifeliğe Dâir

Allahü teâlânın emirlerinin yerine getirilmesinde Peygambere vekil olan zâta halife denir. Emîr-ül-mü’minîn, İmâm-ül-müslimîn yerine kullanılan bir tâbir olup, bütün Müslümanların emîri, hükümdârı mânâsına gelir. Kelimenin çoğulu, hulefâ’dır. Bu tâbir, tekil ve çoğul olarak Kur’ân-ı kerîmde geçmektedir. İlk halîfe ünvânı verilen, hazret-i Ebû Bekr’dir. Kendisine Halîfe-i Resûlullah (Resûlullah’ın halîfesi) denilmiştir. Tasavvuf ilminde kâmil bir mürşidin, talebeleri içinden, talebe yetiştirmeye…