Halifelik Müddetinin Sınırlandırılması Mümkün Mü?

Sual: İslâm hukukunda halifenin vazifesinin muayyen bir müddet ile tahdit edilmesi mümkün müdür? Cevap: Bu, İslamiyet’e uygun değildir. Çünkü Eshab-i kiram zamanında halife kayd-ı hayat şartıyla başa geçmiştir. Bu hususta icma hâsıl olmuştur. Kaldı ki halifenin müddetle kayıtlanması, işin mahiyetine de aykırıdır. Suistimallere sebebiyet verir, siyasi tefrikaya ve rekabete yol açar, diye düşünülmüş. Nitekim cumhuriyetlerde…

Tanzimat İle Batılılaşma Arasındaki İrtibat Nedir?

Sual: Tanzimat ile Batılılaşma arasındaki irtibat nedir? Cevap: Tanzimat Fermanı’nı tedkik ettiğinizde batılılaşma ile alakalı görünürde bir hüküm yoktur. Bilakis dini an’anelerden uzaklaşıldığı için son zamanlarda sıkıntılar yaşandığı beyan edilir. Ancak bu devirde yapılan ıslahatta tabii olarak Avrupa model alınmıştır. Amerika’yı yeniden keşfe lüzum yoktur. Bu sebeple Marksist, İslamcı ve Kavmiyetçi bazı yazarlar, Tanzimat devrini…

Namaz Kılarken Sallanmak Caiz Mi?

Sual: Namaz kılarken, Kur’an-ı kerim okurken ve zikrederken sallanmak câiz midir? Cevap: Namaz kılarken sallanmak mekruhtur. Yahudilere benzemekten dolayı Hazret-i Peygamber tarafından men edilmiştir. Kur’an-ı kerim okurken ve zikrederken öne arkaya veya sağa sola sallanmak, huşu hâsıl etmek için câizdir. Nitekim Kettânî der ki: tasavvuf ehlinin ayakta sallanarak zikretmesi Kur’ân-ı kerim nassı ile meşrudur: “Namazı…

Tasavvuf Kitaplarında Şirk Sözler Mi Var?

Sual: Vehhâbîlerin Fethu’l-mecid isimli kitabının, 75. sayfasında, “Abdülvehhab-i Şarani’nin kitapları ve Abdülaziz-i Debbağ’ın İbriz kitabı ve Ahmed Ticani’nin kitapları, Ebû Cehl’in ve benzerlerinin hatırlarına gelmeyen şirk ile doludur” diyor. Bu iddialar doğru mudur? Cevap: Ahmed Ticani “rahmetullâhi aleyh”, 1737’de Cezayir’de tevellüd, 1815’de Fasta vefât etmiştir. Halvetinin bir kolu olan Ticanilik yolunun rehberidir. Bu yolda yazılmış…

Günahlar İbadetlerin Sevabını Yok Eder Mi?

Sual: Büyük ve küçük günahlar, yapılan ibadetlerin sevabını yok eder mi? Cevap: Büyük günaha devam, ibadetlere sevap verilmesine manidir. Mâide suresi 27. âyet-i kerimesinde mealen, “Allah ancak müttekilerden, yani takva sahiplerinden kabul eder” buyuruldu. Takva, haramlardan sakınmak demektir. Ancak namazı şartlarına uygun kıldıysa, faydalı olur. Takvâyı kazanmaya yardımcı olur. Ankebut suresi 45. âyet-i kerimesinde meâlen,…

Süleyman Mührü İnsanı Korur Mu?

Sual: Süleyman Mührü insanı korur mu? Cevap: Mühr-i Süleyman veya Davud Yıldızı diye bilinen altı köşeli yıldız, Davud aleyhisselâmın mührüdür. Sonra Süleyman aleyhisselâma intikal etmiştir. Müsned’de geçen bir hadis-i şerifte, “Kıyametten önce yer altından elinde Süleyman’ın mührü ve Mûsâ’nın asâsı olduğu halde bir dâbbe çıkacak ve asâsıyla müslümanların yüzünü aydınlatacak, mührüyle kâfirlerin yüzünü mühürleyecektir” buyuruldu.…

Tecdid-i İman Nasıl Yapılır?

Sual: Tecdid-i iman ve tecdid-i nikâh nasıl yapılır? Cevap: Evvela 3 defa istiğfar edilir. Yani “Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah elazîm ellezî lâ ilâhe illâ hû elhayyelkayyûme ve etûbü ileyh, tevbete abdin zâlimin li-nefsihi la yemlikü li-nefsihi mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşurâ” okunur. Sonra şöyle söylenir: “Ya Rabbi! Hîn-i bülugumdan (buluğa erdiğim andan) bu ana…