Buğzu Fillah Nedir?

Sual: Buğz-u fillah nedir? Nasıl olur? Cevap: Hak teâlâ hazretleri Musa aleyhisselâma meâlen buyurdu ki “Ya Musa! Benim için ne amel işledin?” Musa aleyhisselâm: Ya Rabbi, senin için namaz kıldım, oruç tuttum, tesbih okudum, sadaka verdim. Hak teâlâ buyurdu ki “Bunların hepsi senin içindir. Namaz kılarsan Cennet veririm, oruç tutarsan sana kabir ve sıratta nur olur.…

İhtisab Nedir? Muhtesib Kime Denir?

Sual: İhtisab neye denir? Muhtesib kimdir? Tarihte nasıl bir rol oynamıştır? Cevap: Emr-i bil ma’rûf ve nehy-i anil-münkerdir. İslâm cemiyetinde iyilikleri emretmek ve kötülüklerden vazgeçirmek suretiyle sosyal huzuru sağlamak için yapılan işlere denir. İhtisâb, her müslüman üzerinden sakıt olduğu için, İslâm devletlerin bu vazifeyi yapmaları ile diğerleri üzerinden sakıt olduğu için islâm devletlerinde hükümdarlar, bu…

Vaaz ve Vaiz Nasıl Olmalıdır?

Sual: Vaaz nedir? Vaiz kime denir? Vaazı nasıl vermelidir? Cevap: İbâdet yapmak için toplanılan mescit, câmi gibi umûmî yerlerde yapılan dînî nasîhat. İnsanlara doğru yolu göstermek için yapılan irşad hizmeti de bir vaazdır. Vaaz, insanların kalbini yumuşatacak ve Allahü teâlânın azâbından korkutacak şeyleri hatırlatmak ve O’na itâat etmeleri için tavsiyede bulunmaktır. Vaaz lügatta “Öğüt, nasîhat,…

Şehitliğin Faziletleri Nelerdir?

Sual: Şehit kime denir? Kaç çeşit şehit vardır? Dinimizde şehitliğin faziletleri nelerdir? Cevap: Allah yolunda canını fedâ eden, dînini, nâmusunu müdâfaa ederken ölen, haksız yere öldürülen Müslümanlara denir. Şehit; harp meydanında düşman tarafından, hükümete karşı gelen âsiler tarafından veya yol kesiciler tarafından kılıç, top, tüfek gibi silâhlarla ve bunlara benzer herhangi bir âletle öldürülen, yangın…

Cizye Kimlerden Alınır?

Sual: Cizye nedir? Kimlerden, ne kadar alınır? Cevap: İslâm devleti idâresi ve himâyesinde yaşayan gayri müslim (Müslüman olmayan) vatandaşlardan şahıs başına alınan vergiye cizye denir. Lugat mânâsı “cezâ”, yâni “karşılık” demektir. Gayri müslimlerden ölümden kurtulma, canlarını, mallarını ve her türlü haklarını koruma karşılığında alınırdı. Bunlardan başka gayri müslimleri öldürmeyip cizye almakla, Müslümanlar arasında kalarak, İslâmın…

İslam Hukukunda Fey Hükümleri Nelerdir?

Sual: İslam harb hukukunda “fey” nedir? Ganimetten farkı nedir? Cevap: Düşmanla muhârebe bittikten sonra, İslâmiyeti kabul etmeyenlerden sulh yoluyla veya zorla alınan mallara fey denir. Harpte zorla alınan mala ise “ganîmet” denir. Feyin hepsi, bütün Müslümanlara verilir veya onların umûmî ihtiyaçları için harcanır. Bunun için de beytülmâle, yâni devlet hazinesine konur. Peygamber efendimiz, ganîmet taksiminden …

Emri Maruf Nasıl Yapılır?

Sual: Emri maruf ne demektir? Nasıl yapılır? Cevap: İslâm dîninde, insanlara, Allahü teâlânın emirlerini bildirmek ve yasaklarından sakındırmak demektir.  Kur’ân-ı kerîmde, Allahü teâlâ, emr-i ma’rûf ve nehy-i anil-münkeri yapmayı emrediyor. Yâni benim emirlerimi bildiriniz, öğretiniz; benim yasak ettiğim haramları bildiriniz ve yapılmasına râzı olmayınız, buyuruyor. İslâm dîninde çok mühim yeri olan emr-i ma’rûf ve nehy-i…

İslam Hukukunda Ganimet Hükümleri Nelerdir?

Sual: İslam hukukunda ganimet hükümleri nelerdir? Cevap: İslâm hukûkunda, savaşta Müslüman askerlerin kuvvet kullanarak düşmandan zorla aldığı eşyâ, hayvan, savaş esirleri ve arâziye ganimet denir. Mecâzî olarak bir tesâdüf sonucu ele geçen beklenmedik mal ve eşyâya da “ganîmet” denir. Ganîmet, İslâm ülkesine getirilince bölüştürülür. Taksim edilmeden önce kimsenin mülkü olmaz ve askerin bu hakkını, mülkü…

Emri Maruf ve Nehyi Münkerin Sünnetleri

EMR-İ MA’RUF VE NEHY-İ MÜNKERİN SÜNNETLERİ Münker, söz veya işden, Allahü teâlâ’nın râzı olmadıklarına denir. Ma’rûf ise bunun tersi, yanî söz veya amelden Allahü teâlâ’nın beğendiklerine denir. İnsanlarla görüşen, aralarında bulunan kimsenin en mühim ve büyük vecibelerinden biri, emr-i marûfdur. Âlimler, ma’rûfu emretmek, yaptırmak, emredeceği işe tâbidir dediler. O iş vâcib ise, onu emretmek vâcibdir.…

Cihadın Sünnet ve Edepleri

Cihâd, kâfirlerle muharebe etmek demektir. İslâmın esaslarından biridir. Müslümanlara farz-ı kifâyedir. Farz, ziyâde ve noksanlık ihtimâli olmayan kesin delille sâbit olup, nakl edenin naklinde hiç şübhe bulunmıyan belirlenmiş hükümden ibârettir. İki çeşiddir: Biri farz-ı ayn’dır. Herkesin yapması lâzım gelen, bir kısmının yapması ile diğerlerinden sâkıt olmıyan farzlardır. İmân, abdest, namaz, oruç, zekât, gusl abdesti, hayz…