İslam Hukukunda Keffaretler Nelerdir?

Sual: Keffaret nedir? Kaç çeşit keffaret vardır? Cevap: Günahları örten, işlenen günahların ve yapılan hatâların bağışlanması için yerine getirilen cezâî ibâdete keffaret denir. Lügatte, “günahı mahv etmek, örtmek” mânâsınadır. İslâm dîninde bâzı ibâdetlerde veya davranışlarda yapılan yanlış ve eksik işlerden dolayı, Allahü teâlâdan af dilemek, bağışlanmasını istemek niyetiyle yapılan ve cezâî tarafı da bulunan ibâdetlerdir.…

Kur’an-ı Kerim Hakkında Neleri Bilmeliyiz?

Sual: Bir müslüman Kur’an-ı Kerim hakkında neleri bilmelidir? Cevap: Kur’an-ı kerim; Allahü teâlânın en son gönderdiği; emir ve yasaklarını, îmân ve ibâdet bilgilerini, güzel ahlâkı içine alan ilâhî kitaptır. Edille-i şer’iyyenin ilki, yâni İslâm dînindeki hükümlerin 1. ana kaynağı; semâvî kitapların sonuncusudur. Semâvî kitaplar 2’ye ayrılır. Bir kısmı küçük sahifeler hâlindedir. Bunlara “suhuf”; büyüklerine ise “kitap” denir.…

Ab-ı Hayat Nedir?

Sual: Kitaplarda ve şiirlerde sık sık geçen “ab-ı hayat” ifadesi nedir? Ne manaya gelmektedir? Cevap: Dirilik suyudur. Ayrıca ab-ı hayvan, ab-ı Hızır, ab-ı cavidani, ab-ı zindegi, ab-ı İskender, ab-ı cüvan ve aynü’l -hayat da denilmektedir. Bazı rivayetlerde bu suyu, karanlıklar ülkesinde rastlayarak içen Hızır ile İlyas aleyhimesselamdır. Hızır aleyhisselamın ruhu, bazı velilere feyz vermiştir. Öldükten…

Esma-i Hüsna Nedir?

Sual: Esma-i Hüsna nedir? Cevap: Allahü teâlânın meşhur 99 ismine Esma-i hüsna denir. Allahü teâlânın isimleri çoktur. Bunlardan 99’u Kur’ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde bildirildi. Allahü teâlânın isimleri Tevkîfîdir. Yâni, İslâmiyette bildirilen isimleri söylemeye izin verilmiştir. Bunlardan başkasını söylemek yasaklanmıştır. Buna göre Allahü teâlâya “âlim” denir. Fakat, âlim demek olan “fakîh” denmez. Çünkü İslâmiyet Allahü…

Cizye Kimlerden Alınır?

Sual: Cizye nedir? Kimlerden, ne kadar alınır? Cevap: İslâm devleti idâresi ve himâyesinde yaşayan gayri müslim (Müslüman olmayan) vatandaşlardan şahıs başına alınan vergiye cizye denir. Lugat mânâsı “cezâ”, yâni “karşılık” demektir. Gayri müslimlerden ölümden kurtulma, canlarını, mallarını ve her türlü haklarını koruma karşılığında alınırdı. Bunlardan başka gayri müslimleri öldürmeyip cizye almakla, Müslümanlar arasında kalarak, İslâmın…

Aşir Kimdir?

Sual: “Aşir” kime denir? Aşir’e zekat verilebilir mi? Cevap: Yol emniyetini temin edip, tüccarın mallarını koruyan ve şehir dışında durarak, Müslüman tüccardan ticaret malının zekatını, Müslüman olmayandan ise, gümrük denilen vergiyi toplayan ve İslam devletince tayin olunan memura Aşir denir. Aşir, Müslümanlardan % 2,5, zımmilerden % 5, harbilerden ise mütekabiliyet esasına göre alırdı. Şayet harbilerin…

Feminizme Bakışımız Nasıl Olmalı?

Sual: Feminizm nedir? Niçin ortaya çıkmıştır? İslam tarihinde feminizme ihtiyaç duyulmuş mudur? Feminizme bakışımız nasıl olmalı? Cevap:Feminizm, toplumun bütün alanlarında kadınla erkeğin eşit olduğunu savunan bir fikir hareketidir. Feminizm, felsefî bir fikir hareketi olarak ilk defâ batıda, kadınlara hiçbir değer verilmemesi, insan olarak sayılmaması sonucu Fransız devriminden sonra ortaya çıktı. Devrimci yazarlar, kadına bağımsız bir…

İstikbal-i Kıble Nedir?

Sual: İslam dininde kıble neresidir? Kıbleyi nasıl doğru bir şekilde tesbit edebilirim? Namazda kıbleye dönmenin hükmü nedir? Cevap: Mekke’de Kâbe’nin bulunduğu tarafa kıble denir. Müslümanlar namaz kılarken buraya yönelirler. Namazda kıbleye dönmek farz olup, Allahü teâlânın kesin emridir. Namazı kıbleye karşı kılmak, kıble için kılmak değildir. Allahü teâlânın emrine uymaktır. Müslümanların kıblesi önce Kudüs’tü. Hicretten…