Mucizelerin En Büyüğü Hangisidir?

Sual: Mucizelerin en büyüğü hangisidir? Cevap: Musa aleyhisselâmın ve İsa aleyhisselâmın Peygamberlikleri mucizelerle belli olduğu gibi, Muhammed aleyhisselâmın Peygamberliği de, öylece mucizelerle meydandadır. Musa aleyhisselâm zamanında sihir, İsa aleyhisselâm zamanında doktorluk, Muhammed aleyhisselâm zamanında şiir, fesâhat ve belâgat yani güzel ve tartılı konuşmak sanatları çok ilerlemişti. Allahü teâlâ da; bu Peygamberlerine ümmetlerinin kıymet verdiği şeylerde…

Kelamullah Kadim midir Hadis midir?

Sual: Hüsniyye isimli bir şii kitabında (Kuran, harf ve kelimelerdir. Bunlar da, hâdistir. Kelamullah kadîm değildir. Diğer sıfatlar da kadîm değildir. Kur’an kadîm olsaydı, mahluklar yok iken, kime emir ve nehy edecekti? Yok olan şeyi, bir şey ile vaat eylemek, bir şeyden nehy buyurmak muhaldir. Allahü teâlâ kâfirlere (Ona benzer bir hâdis getiriniz) buyuruyor. Hâdisten…

Kur’an-ı Kerim Allah Kelamıdır

Bağdat valisi Sırrı paşa (Sırr-ı Furkan) kitabının, İstanbul’da [h. 1312] de basılan, 1. cilt, 3. baskısı, 75. sayfasında buyuruyor ki: Bu kitabımı yazmadan bir sene önce, Diyar-ı Bekr şehrinde, bir Cuma günü, şehrin ileri gelenleri ile oturuyorduk. Arabî dilinde ve din bilgisinde derinliği ile tanınmış olan meşhur Keldani papazı Abd-i Yesu da aramızda idi. Misafirim…

Kur’an-ı Kerim Hakkında Neleri Bilmeliyiz?

Sual: Bir müslüman Kur’an-ı Kerim hakkında neleri bilmelidir? Cevap: Kur’an-ı kerim; Allahü teâlânın en son gönderdiği; emir ve yasaklarını, îmân ve ibâdet bilgilerini, güzel ahlâkı içine alan ilâhî kitaptır. Edille-i şer’iyyenin ilki, yâni İslâm dînindeki hükümlerin 1. ana kaynağı; semâvî kitapların sonuncusudur. Semâvî kitaplar 2’ye ayrılır. Bir kısmı küçük sahifeler hâlindedir. Bunlara “suhuf”; büyüklerine ise “kitap” denir.…

Kitaplara İman Nasıl Olmalı?

Sual: İmanın 6 şartından birisi olan “kitaplara iman” nasıl olmalıdır? Cevap: Türpüşti Risalesi’nde bu mevzu hakkında deniyor ki; Allahü teâlânın peygamberlere göndermiş olduğu kitâblara inanmak vâcibdir. Allahü teâlâya ve peygamberlerine inanmak gibi îmânın sahîh olması için şartdır. Resûlullahı “sallallahü aleyhi ve sellem” tasdîk ettiği gibi, diğer peygamberleri de tasdîk lâzımdır ve îmânlı olmanın şartıdır. Zîrâ…

Allahu Tealanın Kelamı Mahluk Değildir

Sual: Kur’an-ı Kerîm mahluk mudur? Cevap: Türpüştî Risâlesi’nde diyor ki: Bundan önce demişdik ki, Allahü teâlânın isimleri ve sıfatları Kitâptan, yanî Kur’ân-ı kerîmden ve Sünnetten, yanî hadîs-i şerîflerden öğrenilir. Bu iki temel ve esâstan açıkça anlaşılıyor ki, Allahü teâlâ Mütekellimdir [söyleyicidir]. Onun kelâmı vardır. Ehl-i sünnet ve cemâ’at mezhebine göre, Hak teâlâ dâimâ söyleyicidir. Söyleyici…

Kurân-ı Kerîm’e Dair

Îsâ aleyhisselâmdan sonra, bir son Peygamber “aleyhissalatü vesselâm” geleceği İncil’de yazılıdır. Yuhanna İncili’nin 14. babının 16. âyetinde Îsâ aleyhisselâm; “Allah size, sizinle beraber kalacak bir teselli edici gönderecektir” demektedir. 26. âyetinde ise, “Bu hakiki tesellici size her şeyi öğretecek ve size benim öğrettiklerimi de hatırlatacaktır” demektedir. 16. babın 13. âyetinde ise, “O, size her hakikate…

İlk Yazılan Mushaflara Ne Oldu?

Sual: Hazret-i Ebu Bekr ve Hazret-i Osman zamanında yazılan mushaflar ne olmuştur? Cevap: Hazret-i Ebu Bekr zamanında meydana getirilen mushaftan, Hazret-i Osman zamanında Kureyş lehçesiyle bir nüsha çıkarılıp bu nüshada sureler de Hazret-i peygamber’den gelen rivayete göre dizildi. Sonra eski nüsha ve diğerleri imhâ edilip, yeni nüshadan altı tane daha yazıldı. Bunlar Bahreyn, Şam, Basra,…

Kitaplara İman

Sual: Peygamberlere gönderilen kitapların isimleri nedir? Hangi peygambere hangi kitap inmiştir? Kitaplara İman nasıl olmalıdır? Cevap: Âmentüdeki “ve kütübihi” ifadesi Allahü teâlânın indirdiği kitaplara iman etmek demektir. Allahü teâlâ bu kitapları, bazı Peygamberlere Cebrâil ismindeki melekle vahyederek, yani okutarak, bazılarına ise, levha üzerine yazılı olarak, bazılarına da, meleksiz işittirerek, indirdi. Hepsi Allahü teâlânın kelâmıdır. Ezeli ve…