İmam-ı Azam Ebu Hanife Kimdir?

Sual: İmam-ı Azam ebu Hanife hazretleri kimdir? Cevap: Kamusü’l-alâm’da diyor ki: İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin adı Numan’dır. Babasının adı Sâbit, dedesinin adı da Numan’dır. Ehl-i sünnetin 4 büyük imamının birincisidir. İmam, derin âlim demektir. Muhammed aleyhisselâmın parlak olan dininin büyük bir direğidir. Acemistan ileri gelenlerinden birinin soyundandır. Dedesi, İslam dinini kabul etmişti. 80 senesinde Kufe…

Fıkıh Alimleri Kaç Tabakadır?

Sual: Fıkıh alimleri kaç tabakadan oluşmaktadır? Cevap: Fıkıh âlimleri 7 tabakadır. Reddü’l-muhtar ve Mecmua-i Zühdiyye’nin kitaplarının önsözleriyle Şeyhülislam Kemal Paşazade’nin, Vakfunniyyat kitabında bu 7 derece şöyle anlatılıyor: 1) İslamiyette mutlak müctehid olan alimlerdir. Bunlar edille-i erbaadan (4 delilden) hüküm çıkarmak için, usûl ve kaideler kurmuşlar ve koydukları esaslara göre, ahkâm çıkarmışlardır. Dört mezhep imamı bunlardandır.…

Hukuk-ı Aile Kararnamesi’nin sıhhati

Sual: Hukuk-ı Aile Kararnâmesi’nin telfikçi usulle hazırlandığını belirtiliyor. Fakat telfiğin caiz olmadığını biliyorum. Bu şekilde hareket etmenin hatalı olacağını üstü kapalı da olsa ifade ediliyor. Devletin bu şekilde kanun hazırlaması câiz değil midir? Cevap: Bir meselede tek bir ictihadla amel etmek mecburidir. Aynı meselede birden fazla ictihadı karıştırmak, eğer ortaya çıkan netice dört mezhebden birine…

Fıkıh Tarihine Dâir

İslâm dîninde, Müslümanların bedenle yapmaları veya sakınmaları lâzım olan işleri bildiren ilmin adı. Fıkıh kelimesi Arapçada, 4. bâbdan olunca, “bilmek, anlamak” mânâsına gelir. 5. bâbdan olunca “dînin emir ve yasaklarını anlamak” demektir. Fıkıh bilgileri, İslâmın dört kaynağı olan Edille-i Şer’iyyeden, yâni Kur’ân-ı kerîmden, hadîs-i şerîflerden, icmâ-ı ümmetten ve kıyastan elde edilmektedir. Fıkıh bilgilerinin, âyet-i kerîmelerden…