“Yahudilik” Kısaca Nedir?

Sual: Bilinen Semavi dinlerden birisi olan Yahudiliği kısaca açıklar mısınız? Cevap: Yahudi dini İsrail oğullarından Mûsâ aleyhisselâma îman edenlerin ve bunlardan çoğalarak zamanımıza kadar uzanan insanların dinidir. İbrahim “aleyhisselâm”ın oğlu İshak “aleyhisselâm”, bunun oğlu da Yakup “aleyhisselâm”dır. Hazret-i Yakub’un bir ismi de İsrail’dir. İsrail, Abdullah demektir. Allah’ın kulu mânâsınadır. Bunun için Yakub aleyhisselâmın 12 oğlundan…

Allahu Tealanın Varlığının Delilleri Nelerdir?

Sual: Allahu tealanın varlığının delilleri nelerdir? Cevap: İnsan daha çocukken etrafında gördüğü eşyanın nereden geldiğini ve nasıl oluştuğunu araştırmaya başlar. Çocuk geliştikçe, üzerinde yaşamakta olduğu bu dünyanın nasıl muazzam bir eser olduğunu anlayarak hayretten hayrete düşer. Hele yüksek tahsilini yaparak, her gün etrafımızda görülen bütün bu eşya ve mahlukların inceliklerini öğrenmeye başlayınca, hayreti hayranlığa dönüşür.…

Budizm Dininin Esasları Nelerdir?

Sual: Güneydoğu Asya’da milyonlarca mensubu bulunan Budizm dininin temel esasları nelerdir? Cevap: Buda, milattan tahminen 622 sene evvel, Hindistan’da Benares şehrinin 160 km kuzeyinde Kapilavastu (diğer ismi, Lumbini) köyünde doğmuştur. Asıl adı, (Guatama) veya (Sitarte)dir. 29 yaşında bir ormanda inzivaya çekilerek şiddetli bir riyâzet [açlık] çekmiştir. Riyâzet ile bir şey halledilemeyeceğini anlayarak, normal hayata dönmüş…

Brahma Dininin Esasları Nelerdir?

Sual: Hindistan’da milyonlarca mensubu bulunan Brahma dininin esasları nelerdir? Cevap: Brahma, mukaddes kelam demektir. Hindistan’daki İslam âlimlerinden Mazhar-i Can-ı Canan 14. mektubunda buyuruyor ki “Bu din, Îsâ aleyhisselâmın miladından asırlarca evvel Hindistan’da zuhûr etmiş hakiki ilâhî bir din idi. Sonraları bozularak, kâfir oldular”. Bu dinin başında olanlar, Brahman ismini aldılar. Bunlardan birini, mâbud şekline soktular.…

Niçeriler (Neyaçire) Kimlerdir?

Sual: Hindistan’daki dini cereyanlardan Niçeriler veya Neyaçire hakkında malumat verir misiniz? Cevap: Hindistan’da 19. asırda ortaya çıkan Neyâçire (Nîçerîler), dehrî ve tabiatçı mukabilidir. Müslüman olduğun söyleyip, Kur’an dışında dini metinlere ve tefsirlere inanmamak, Kur’an-ı kerime de felsefî ve bâtınî manalar vermekle tanınmışlardır. Nîçerî, tabiat manasına nature’nin Arapça ve Farsça yazılışından muharreftir. Sir Ahmed diye tanınan…

Elyazar (Eliezer) Kimdir?

Sual: Eliezer (Elyazar) kimdir? Cevap: Kim olduğuna dair farklı rivayetler vardır. Mirat-ı Kâinat’ta Elyazar Hazret-i Musa’nın oğlu, diyor. Ama Mirat-ı Kâinat’taki ifadeden sanki Şuayb Aleyhisselam’ın oğluymuş gibi de anlaşılıyor. Harputlu İshak Efendi’nin Dıyaü’l-Kulûb kitabında da böyle yazıyor. Elyazar birden fazladır. Bu Elyazar ile Talmud’un bildirildiği Elyazar aynı değildir. O, Harun Aleyhisselamın oğludur. Yani hem Musa…

Niçin Hanefi Mezhebi?

Sual: Mezhepleri (Telfik) etmenin, din ile oynamak olduğuna inanan ve bir mezhebi taklite başlayınca, başka mezhebe geçmenin câiz olmadığını kabul eden kimse, kendi mezhebinin haklı olduğunu söylemez mi? Cevap: Her mezhepte bulunanın böyle söylemesi için, vesikaları vardır. Burada, Hanefi mezhebine tâbi olmanın daha iyi olacağını gösteren vesikaları bildireceğiz. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe Numan bin Sâbit “rahmetullâhi…

Birden Fazla Müctehidi Birlikte Taklid Etmek Mümkün mü?

Sual: Kendilerine itaat etmemiz emrolunan Ülül-emir, müctehid olan imamlar olduğuna inandım. (Ehl-i zikir) denilen âlimler de bunlardır. Bunları taklit etmemiz de vâcibdir. Bunların belli birini mi, yoksa hepsini mi taklit etmek lazım olduğu nerden anlaşılmaktadır? Bir işin 4 imamdan “rahime-hümullahü teâlâ” herhangi birine uygun olması kâfi olur mu? Cevap: 2 veya 3 yahut 4 imamı…

Iskat Yapmanın Hükmü Nedir?

Sual: Iskat yapmanın hükmü nedir? Cevap: Meyyit için ıskat ve devr yapmanın Hanefi mezhebinde meşru olduğu Nurü’l-izah ve bunun Tahtavi haşiyesi, Halebi, Dürrü’l-muhtar, Mülteka, Dürrü’l-münteka, Vikaye, Dürer, Cevhere ve Kadizade’nin Birgivi Vasiyetnamesi Şerhi gibi kıymetli kitaplarda yazılıdır. Cenab-ı Hak her şeyi sebeplerle yarattığı için, bu sayede fakirin sevinmesi sebebiyle, meyyitinin borçlarını affetmesi umulur. Tutulmamış oruçların…

Minhatü’l-Vehbiyye Kitabı

Seyyid Davud bin Süleyman’ın “rahime-hullahü teâlâ” Minhatü’l-vehbiye fi Redd-il-vehhâbîye kitabı, ofset yolu ile [m. 1969] da İstanbul’da bastırılmıştır. 1973 de ikinci, 1990 da üçüncü baskısı yapılmıştır. Arabî olan bu kitap, ilk olarak 1305 hicri yılında, Bombay’da basılmıştı. Seyyid Davud, derin âlim, büyük Velî, kerâmetler sâhibi olan Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin “rahime-hullahü teâlâ” talebesi olup hicri 1222…