Levhil Mahfuz ve Ümmül Kitab

Allâme Ahmed bin Süleymân bin Kemâl pâşanın “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” (Levhi’l-mahfûz ve Ümm-ül-kitâb) ismindeki risâlesi ile, Muhammed Akkermânî’nin (İhtiyâr-ı cüz’î) risâlesi ve Ebüssü’ûd efendinin (Kazâ kader) risâlesi, 31. Osmânlı pâdişâhı sultân Abdülmecîd hân “rahmetullahi aleyh” zamânında, [1264] senesinde, bir arada bir kitâb hâlinde, Türkçe olarak, İstanbul’da basılmıştır. Üçünü de sâdeleştirerek, yazmayı uygun gördük: Ra’d…

İrade-i Cüziyye Risalesi

İrâde-i cüz’iyye risâlesini Muhammed Akkermânî “rahmetullahi aleyh” yazmıştır: Dehr [veyâ İnsan] sûresindeki, “Siz, ancak Allahü teâlânın dilediğini arzû edersiniz!” meâlindeki âyet-i kerîmeden, Ebül-Hasen-i Eş’arî imâmımız “rahmetullahi teâlâ aleyh” “Allahü teâlâ, sizin istemenizi dilemedikce, birşey isteyemezsiniz!” manâsını anlamıştır. Ya’nî, Allahü teâlâ dilemedikce, kul, irâde-i cüz’iyyesini kullanamaz demiştir. Eş’arî mezhebine göre, kullar, irâde-i cüz’iyyelerini kullanmakta mecbûr oluyor.…

Vehhabilerin Temel İnanışları Nelerdir?

Sual: Vehhabilerin temel inanışları nelerdir? Cevap: İstanbul (Dâr-ül-fünûn)unda (Akâid-i islâmiyye) müderrisi iken, 1354 [m. 1936] senesinde vefât eden Bağdâdlı Cemîl Sıdkı Zehâvî efendinin (El-fecrü’s-sâdık) kitâbı 1323 [m. 1905]de Mısır’da basılmış, İstanbul’da Hakîkat Kitâbevi tarafından ofset ile tekrâr basılmıştır. Bu kitâpta diyor ki; (İngilizlerin hâzırlamış olduğu, vehhâbî fırkasının bozuk fikirlerini, Muhammed bin Abdülvehhâb, 1150 [m. 1737]…

Kaza-Kader Risalesi

Bu risâleyi, Ebüssü’ûd efendi “rahmetullahi teâlâ aleyh” yazmıştır. Adının Mehmed olmayıp Ahmed olduğu, (Esmâ-ül-müellifîn) kitâbında açıklanmaktadır. (Kâmûs-ül-a’lâm) kitâbında da, Ahmed Ebüssü’ûd yazılıdır: Din bilgisi kuvvetli olan bir kimse, nefsine uyup, gece gündüz günâh işlese, tanıdıkları, kendisine, (Emr-i ma’rûf) ve nasîhat ettiklerinde, bunlara karşı: “Benim içki içeceğimi, Allahü teâlâ ezelde takdîr edip, (Levh-i mahfûz)da yazmıştır. Onun…

Kureyş Kabilesinin İsmi Nerden Gelmektedir?

Sual: Kureyş Kabilesinin ismi nereden gelmektedir? Cevap: Kureyş, Resûlullahın on birinci babası olan Fihr’in ismidir. Nuh aleyhisselâmdan sonra Arabistan yarım adasında yerleşenlere (Arab-ı baide) denir. Ad, Semud ve Amalika bunlardandır. Hud aleyhisselâm Ad kavmine, Sâlih aleyhisselâm Semud kavmine gelmişlerdir. Hepsi (Sam) soyundandır. Bunlardan sonra, gelip Yemene yerleşen (Kahtan) evlatlarına (Arab-ı aribe) denir. Bunlar Yemen’de (Himyer)…

Karl Marks’ın Fikirlerine İtibar Edilir Mi?

Sual: Karl Marks isimli yazarın fikirleri nelerdir? Kendisine karşı bakışımız nasıl olmalıdır? Marks’ın sosyalist ideolojisi mi yoksa liberalizm mi islamiyete daha yakındır? Cevap: Karl Marks, sosyalizm rejimini ortaya çıkartan bir Alman yahudisidir. 1233 [m. 1818] de tevellüd etti. 1300 [m. 1883] de öldü. Sosyalizm, bir iktisadi metot diyerek kuruldu. Tatbikatta tiranlığa, diktatörlüğe döndü. Komünistliğe yol…

Dini Mevzular Akıl Yürüterek Anlaşılabilir mi?

Sual: Dinimizin bazı hükümlerine aklımız ermiyor. Böyle mevzularda nasıl hareket etmeliyiz? Cevap: İmam-ı Rabbani hazretleri Mektubat’ının 1. cildinin 266. mektubunda buyuruyor ki “Peygamberlik makâmı, aklın üstündedir. Peygamberlerin doğru sözlerini, akla uydurmağa çalışmak, Peygamberliğe inanmamak, güvenmemek olur. Âhiret işlerinde, Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”, akla danışmadan tâbi olmak, uymak lâzımdır. Peygamberlik makâmı, aklın hudûdunun, çerçevesinin dışında, üstündedir. Akıl, eremediği şeyleri,…

Ruhsatla mı Yoksa Azimetle mi Amel Etmeli?

Sual: İbadetlerde ruhsatla mı yoksa azimetle mi amel etmeliyiz? Cevap: Abdülgani Nablüsi (Hadika) kitabının 190. sayfasında buyuruyor ki: İbadetleri iktisad üzere, yani ne az, ne de pek aşırı olmayarak, orta miktarda yapmak lâzımdır. Bakara sûresinin 185. âyetinde meâlen, “Allahü teâlâ, sizin için kolaylık istiyor. Güç işleri yapmanızı istemiyor” buyuruldu. Bunun için, hastanın ve yolcunun oruç…

Zevcat ve Gazevat-ı Peygamberi

ZEVCAT VE GAZEVAT-İ PEYGAMBERİ (Peygamberin “aleyhisselam” zevceleri ve gazaları) Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” 40 yaşında iken Cebrâil ismindeki melek gelerek, Peygamber olduğunu kendisine bildirdi. Bu da, Peygamber olduğunu, 3 sene sonra, Mekke şehrinde ilan etti. Bu seneye (Bi’set)  senesi denir. 27 kere cihat yaptı. 9’unda er olarak hücum etti. 18’inde başkumandan oldu. 4 erkek,…

İmanın Sıfatları

Ehl-i sünnet âlimleri diyor ki imanın sıfatları 6’dır: AMENTÜ BİLLAHİ:  Ben Allahü azim-üş-şanın varlığına ve birliğine inandım, iman ettim. Allahü azim-üş-şan, vardır ve birdir. Şeriki ve naziri yoktur. (Ortağı ve benzeri yoktur). Mekandan münezzehtir. (Bir yerde değildir). Kemal sıfatlarıyla muttasıftır. Kemal sıfatları vardır. Ve noksan sıfatlardan beridir. Onda bulunmaz. Kemal sıfatlar, Allahü azim-üş-şanda bulunur. Noksan…