Sual: Kureyş Kabilesinin ismi nereden gelmektedir?

Cevap: Kureyş, Resûlullahın on birinci babası olan Fihr’in ismidir. Nuh aleyhisselâmdan sonra Arabistan yarım adasında yerleşenlere (Arab-ı baide) denir. Ad, Semud ve Amalika bunlardandır. Hud aleyhisselâm Ad kavmine, Sâlih aleyhisselâm Semud kavmine gelmişlerdir. Hepsi (Sam) soyundandır. Bunlardan sonra, gelip Yemene yerleşen (Kahtan) evlatlarına (Arab-ı aribe) denir. Bunlar Yemen’de (Himyer) devletini kurdu. Bu devlet çökünce, önce Habeşliler, sonra İranlılar Yemen’e Vâli tayin ettiler. Etrafa dağılan Himyerilerden Medine’de (Evs) ve (Hazrec) kabileleri meydana geldi. Şam tarafına gelenler, (Gassan) devletini kurup hıristiyan oldular. Irak’a gelenler (Hire) devletini kurdu. İsmail aleyhisselâmın on iki evladının (Arab-ı aribe) ile karışmasından (Arab-ı müstaribe) meydana geldi. Araplar, İslamiyetten sonra yabancılarla karıştı. Lisanları değişerek (Arab-ı müstacime) meydana geldi.

Arab-ı müstaribeden (Beni Adnan) ve bunlar arasında da (Mudar) ve (Rebia) kabileleri meşhur oldu. (Beni Mudar)dan (Kenane), (Kureyş), (Hevazin), (Sakif), (Temim) ve (Müzeyne) kabileleri meydana geldi. Bunlardan (Kureyş) Mekke’de yerleşmekle ayrıca şeref kazandı. Kabile reisleri, mühim işlerde anlaşmak için, Mekkede (Dar-ün-nedve) denilen yerde toplanıp meşveret ederlerdi.
Kureyş kabilesi de, (Hâşimî), (Emevi), (Nevfel), (Abdüttar), (Esed), (Teym), (Mahzum), (Adiy), (Cumah) ve (Sehm) adında 10 kola ayrılmıştı. Zemzem dağıtmak ve Kâbeyi tâmir ve tezyin, Hâşimîlere, Kâbe kapısını açmak, Abdüttar oğullarına, Ukah denilen Kureyş sancağını taşımak Emevilere, hac zamanı ziyafet vermek Nevfel oğullarına, Darünnedve reisliği Beni Esede, mahkeme hakimliği Teym oğullarına, asker toplamak Beni-Mahzuma, başka kabilelerle görüşmek, anlaşmak Adiy kabilesine, (Ezlam) denilen kur’a ve fal işleri Cumah kabilesine, putlara adak yapmak da Beni-Sehme mahsus vazifeler idi. Kureyş’ten Abbas, Teym’den Ebû Bekr, Adiy’den Ömer-ül-Fâruk, Mahzum’dan Hâlid bin Velid, Umeye’den Ebû Süfyan bu vazifeleri yapıyorlardı. Teym, Mürre’nin oğlu olup hazret-i Ebû Bekr’in ceddidir. Âdi, Kab bin Lüvey oğlu olup hazret-i Ömerin ceddidir. (Mahzum) kabilesi, Mürrenin oğlu (Yakaza)dan meydana gelmiştir.

Tavsiye Yazı –> Asrı saadete dair sualler

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler