Talmud Nedir?

Sual: Yahudilerin okudukları Talmud nedir? Neleri ihtiva etmektedir? Cevap: Yahudilerin Tevrattan sonraki kudsi kitaplarıdır. (Sözlü emirler) dedikleri kitaptır. Talmud, 2 kısımdan meydana gelmiştir. Bunlar Mişna ve Gamaradır: Mişna: İbranice tekrar demektir. Sözlü emirlerin, kanun haline getirilmiş ilk Hâlidir. Yahudi îtikadına göre, Allahü teâlâ, Mûsâ aleyhisselâma, Tur dağında Tevrat kitabını (Yazılı emirleri) verdiği gibi, bazı ilimleri,…

Siyonistlerin Hedefi Nedir?

Sual: Siyonizm nedir? Siyonistlerin gayesi nedir? Cevap: Filistin dışındaki bütün Yahûdîleri “arz-ı mev’ûd” (vâd edilmiş toprak)ta, yâni Filistin’de toplamak ve sonra da hazret-i Süleyman’ın mâbedini, Siyon Dağına yeniden inşâ etmek, Yahûdîleri bütün insanlığa üstün kılmak idealine Siyonizm denir. Mûsâ aleyhisselâm Mısır’dan çıkıp, Kızıldeniz’i geçtikten sonra Tur Dağının bulunduğu Sînâ Çölüne (Tih Sahrasına) gelerek Yahûdîlerle 40…

“Beni İsrail” Kimlerdir?

Sual: Kur’an-ı Kerimde geçen Beni İsrail kimlerdir? Cevap: Bir ismi de İsrâil olan Yâkûb aleyhisselâmın neslinden gelenlere verilen addır. Yâkûb aleyhisselâmın oğlu hazret-i Yûsuf Mısır’da vezir olunca babası ve yakınlarını Mısır’a getirtti. Zamanla çoğaldılar. Ancak daha sonra Mısır’ın yerli halkı olan Kıptîlerden zulüm ve hakâret görmeye başladılar. Nihâyet Allahü teâlâ onlara Mûsâ aleyhisselâmı peygamber olarak…

Tevrat Hakkında Bilmemiz Gerekenler Nelerdir?

Sual: Tevrat nedir? Kur’an-ı Kerimde Tevrat’tan nasıl bahsedilir? Bugünkü Tevrat nasıl tahrif olmuştur? Cevap: Allahü teâlâ tarafından, Mûsâ aleyhisselâma gönderilen; Mûsevîlik dînini açıklayan semâvî (ilâhî) kitabın adıdır. Allahü teâlânın, Peygamberler vâsıtasıyle insanlara gönderdiği ve böylece emirlerini ve yasaklarını bildirdiği semâvî kitapların hepsi 104’tür. İnsanlara bildirilen 104 semâvî kitaptan 100’üne suhuf ve 4’üne de büyük kitap…

Yahudilerin Başına Gelen Belaların Sebebi Nedir?

Sual: Hristiyanlığın, İslamiyetten üstünlüğünü iddia eden protestanların ortaya koydukları delillerden biri de, (Hristiyanlık zuhûr ettiği zaman, yahudiler buna karşı cebhe aldılar ve Îsâ aleyhisselâmın dinini kabul edenlere zulüm [işkence] yaptılar. Bu sebep ile yahudiler üzerine müthiş belalar geldi. Zelil ve hakir olup millet olma saadetinden mahrum kaldılar. İslamiyetin zuhûrundan sonra, müslümanlara saldıran hristiyanlar üzerine böyle…

Musevi Dininin Esasları Nedir?

Sual: Musavi dininin esasları nelerdir? Cevap: Yahudi dininin esasını tebliğ eden [ortaya koyan] Mûsâ “aleyhisselâm”dır. Mûsâ “aleyhisselâm” milattan tahminen 1705 sene evvel Mısır’da Memfis (Memphis) şehrinde tevellüd etti. Asıl tevellüd tarihi üzerinde muhtelif rivayetler olduğu için, o zaman Mısır’da hangi Firavun hüküm sürdüğü katî malum değildir. Firavun rüyasında, o sene doğacak bir erkek çocuğun kendisini…

“Yahudilik” Kısaca Nedir?

Sual: Bilinen Semavi dinlerden birisi olan Yahudiliği kısaca açıklar mısınız? Cevap: Yahudi dini İsrail oğullarından Mûsâ aleyhisselâma îman edenlerin ve bunlardan çoğalarak zamanımıza kadar uzanan insanların dinidir. İbrahim “aleyhisselâm”ın oğlu İshak “aleyhisselâm”, bunun oğlu da Yakup “aleyhisselâm”dır. Hazret-i Yakub’un bir ismi de İsrail’dir. İsrail, Abdullah demektir. Allah’ın kulu mânâsınadır. Bunun için Yakub aleyhisselâmın 12 oğlundan…

Tevrat ve İncillerde Gayrı Ahlaki Kısımlar mı Var?

Sual: Günümüzde Yahudi ve Hristiyanların okuduğu Tevrat ve İncil isimli kitaplarda gayrı ahlaki kısımlar olduğunu işittim. Bu bilgi doğru mu? Milyonlarca insanın okuduğu Kutsal denilen kitaplarda böyle kısımların olması nasıl mümkün olur? Cevap: Tevrat’ın Tekvîn kısmında bir bend alıyoruz. Bu kitap, ilk insanlardan, ilk Peygamberlerden, Adem, Nuh, İbrahim “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” gibi büyük nebîlerden bahseder. Aynı…

Yahudilik ve Tevrat

Sual: Yahudiliğin tarihi nasıldır? Yahudilerin okuduğu tevrat neleri ihtiva etmektedir? Cevap: Önce yahudiliğin tarihcesini bildirelim: İbrahim aleyhisselâm, ulül-azm Peygamberlerdendir. O, ne yahudi, ne de hristiyan idi. Hakiki müslüman idi. İbrahim aleyhisselâm Beni İsrailin, yani yahudilerin, ve ayrıca Arapların da cedddir. Muhammed aleyhisselâmın da, dedelerindendir. Geldanilerin merkezi Babil şehri idi. Meliklerine (Nemrud) denirdi. Geldaniler o zaman,…

Yahudiler Lanetlenmiş Irk Mı?

Sual: Yahudi düşmanlığı Avrupa yapımı bir düşünce midir?  Bir Müslüman, Yahudileri her fırsatta tenkit edebilir mi? Resullullah efendimizin Yahudilerin lânetlenmiş ırk olduğuna dair sözü var mıdır? Cevap: Antisemitizm, yani Yahudi düşmanlığı Hristiyan Avrupa menşelidir. Hazreti İsa zamanından kalma bir ihtilaftır. Asla düzelmesi mümkün değildir. Hristiyanlar, Yahudileri tanrılarını çarmıha geren ırk olarak görür. Antisemitizmin İslâm dünyasına…