Sual: Günümüzde Yahudi ve Hristiyanların okuduğu Tevrat ve İncil isimli kitaplarda gayrı ahlaki kısımlar olduğunu işittim. Bu bilgi doğru mu? Milyonlarca insanın okuduğu Kutsal denilen kitaplarda böyle kısımların olması nasıl mümkün olur?

Cevap: Tevrat’ın Tekvîn kısmında bir bend alıyoruz. Bu kitap, ilk insanlardan, ilk Peygamberlerden, Adem, Nuh, İbrahim “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” gibi büyük nebîlerden bahseder. Aynı zamanda İbrani ailelerinin nasıl kurulduğunu anlatır. Yahudilerin ceddi olan Yehuda’dan (Juda) bahseden 38. babın başında, (Yehuda kardeşlerinin yanına indi ve Abdullah bir adâmın yanına indi. Orada Kenanlı bir adâmın kızını gördü. Adâmın adı Şu idi. Kızı alıp yanına girdi. Kız hamile kalıp bir oğlu oldu) demektedir.

Şimdi lütfen elinizi kalbinizin üzerine koyarak şu suallere cevap verelim: Bir din kitabı ne öğretir? Bir din kitabı, insanlara yapmaları gereken hususlarla, yapmamaları gereken hususları öğretir. Onlara, dünya ve ahiret hakkında fikir verir. Onları, fenâ hareketleri için azarlar ve iyi hareketlerini metheder. Allahü teâlâya karşı ne gibi vazifeleri olduğunu, birbirlerine karşı nasıl muamele etmek icap ettiğini anlatır. Dünyada sulh ve selamet içinde yaşamak için neler yapmak lazım olduğunu bildirir. Kısaca, bir din kitabı, bir ahlak kitabıdır.

Yukarıda okuduğunuz parça ve devâmında bu faziletlerden hangisi var? Açık saçık bir fuhuş hikayesidir. Bu parça, bugün dünyanın her yerinde Pornografi [müstehcen] neşriyat sınıfına girer ve yayınlanması yasaklanır. Hıristiyanların ve yahudilerin mukaddes dedikleri kitapta buna benzer daha birçok gayri ahlaki bahisler vardır. Yine Ahd-i Atik’in (Eski Ahid’in) Tekvîn kitabı 19. babının 30. ve sonraki ayetlerinde Lut aleyhisselâmın iki öz kızının, Lut aleyhisselâma içki içirerek sarhoş ettikten sonra kendisi ile cinsi münasebette bulunarak oğulları olduğu yazılıdır. Davud aleyhisselâmın, kumandanlarından Urian’ın zevcesi Batşeba’yı yıkanırken çıplak olarak seyredince dayanamayarak onunla şehvani ilişkiler kurduğu ve kocasından ayırmak için zavallıyı bir savaşın en tehlikeli yerine, geri dönmemek üzere gönderdiği Ahd-i Atik’in II. Samuel kısmının 11. babında yazılıdır. Bugün birçok Avrupa müzelerinde, Davud aleyhisselâmın Batşeba’yı çıplak olarak seyretmesini veya Uria’yı ölüme göndermesini tasvir eden resimler bulunmaktadır. Avrupa dillerinde (Uria Mektubu) tabiri, (İdam hükmü veya çok kötü haber) mânâsına gelmekte ve Avrupalılar bunu ve benzeri hikayeleri mukaddes dedikleri kitaplarından almaktadırlar. Bu hikayeleri okuyanlar ne öğreniyor? Kardeşinin zevcesi ile zina etmeye zorlanan erkekler, gelinini hamile bırakan kayınbabalar, kızı ile zina eden babalar, emrinde çalışanların zevcesini iğfal eden ve onları ölüme yollayan adamlar.

[Ali “radıyallâhu anh”, bu yanlış ve çirkin hikayeyi anlatanlara 160 değnek vuracağını bildirmiştir. Mevakib tefsirinde, Sad sûresinin 26. âyetinin tefsirinde diyor ki “Urya, Teşamu isminde bir kızla evlenmek için, kıza haber gönderdi. O da kabul etti ise de, kızın akrabası istemedi. Urya’yı kötülediler. O aralıkta, Davud aleyhisselâm da, Teşamu’a talib oldu. Urya muharebede ölünce, kız Davud aleyhisselâm ile evlendi. Sözleşmesi yapılmış olan kıza talib olmasına, Allahü teâlâ râzı olmadı. Davud aleyhisselâm, hata ettiğini anlayınca, tövbe etti ve affolundu.”.]

Kurân-ı Kerîmde bu hususta açık bir bilgi yoktur. Aksine Davud aleyhisselâmın dâima Allahü teâlâdan çok korktuğu, kendisine ilim ve hakkı batıldan tefrik eden kuvvet verildiği bildirilmiştir. Sad sûresi 24. ayetinde de bir koyun davasında, haksızlık yapmaması için, secdeye kapandığı ve Allahtan afv dilediği, çok duâ ettiği yazılıdır. Bu Urya efsanesinin Tevrata ve İncile sonradan ilave edildiği hususunda bütün İslam âlimleri müttefiktir. (İsrailiyat) denilen böyle uydurma hikayeler, yahudilerden câhil müslümanlara da sirâyet etmiş ise de, İslam âlimleri bunların efsane [uydurma] olduklarını bildirmişlerdir.

İnsanın aklı zail olacak. Bazı hıristiyanlar bile bu çirkin hikayelere inanmıyor ve reddediyorlar. Plain Truth mecmuasının 1977 senesinde çıkan bir nüshasında şöyle yazılıdır: “Çocuklara Kitâb-ı mukaddesi okuturken çok dikkat ediniz! Çünkü Kitâb-ı mukaddesin içinde, gayr-ı ahlaki fuhuş hikayeleri mevcuttur. Bunları okuyan çocuklarda, aile fertleri arasındaki münasebetler hakkında, çok hatalı fikirler hâsıl olabilir. Bilhassa, Ahd-i atik kısmında bulunan bu fuhuş münasebetleri, Kitâb-ı mukaddesten çıkarılmalı ve ancak ondan sonra çocuklara bu temizlenmiş Kitâb-ı mukaddes verilmelidir”. Mecmua ilave ediyor: “Kitâb-ı mukaddes, muhakkak bir tetkikten geçmelidir. Çünkü bu hâli ile ahlak telkin etmek şöyle dursun, gençleri ahlaksızlığa teşvik etmektedir.”

Meşhur edebiyatçı Bernhard Shaw, daha ileri giderek, “Dünyada en tehlikeli kitap Tevrat ve İncildir. Onu sağlam bir kilit altına koymalı ve bir daha meydana çıkmamasını temin etmelidir” demektedir.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler