Yahudilik ve Tevrat

Sual: Yahudiliğin tarihi nasıldır? Yahudilerin okuduğu tevrat neleri ihtiva etmektedir? Cevap: Önce yahudiliğin tarihcesini bildirelim: İbrahim aleyhisselâm, ulül-azm Peygamberlerdendir. O, ne yahudi, ne de hristiyan idi. Hakiki müslüman idi. İbrahim aleyhisselâm Beni İsrailin, yani yahudilerin, ve ayrıca Arapların da cedddir. Muhammed aleyhisselâmın da, dedelerindendir. Geldanilerin merkezi Babil şehri idi. Meliklerine (Nemrud) denirdi. Geldaniler o zaman,…

16. Mektup

Muhammed Mâ’sûm “rahmetullâhi aleyh” Mektûbât kitabının 3. cildinin 16. mektubunda, Nasir hanın oğlu Muhammed Sâdık’a buyuruyor ki: Bugünlerde, bazı acayip haberler işitiyoruz. Bilen, bilmeyen (vahdet-i vücûd) mârifetini dillerine dolamış, (her şey Odur) diyorlar. (Allah ismi, kainatı yani bütün varlıkların toplâminı bildiren bir kelimedir. Mesela, Zeyd ismi, bir insanın her parçasını bildirmektedir. Bununla beraber, her parçanın…

Nazlı Budin

Ötme bülbül ötme, sonbahar geldi, Bülbülün figanı bağrımı deldi. Gül alıp satmanın zamanı geçti, Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i. Çeşmelerde abdest alınmaz oldu, Camilerde namaz kılınmaz oldu. Mamur olan yerler hep harap oldu, Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i. Budin’in içinde uzun çarşısı, Orta yerde Sultan Ahmed camisi, Kâbe sûretine benzer yapısı, Aldı Nemçe bizim nazlı…

Ehli Sünnet Kasidesi

Ehl-i sünnet îtikadı, sana önce, lazım olan, Yetmiş üç fırka var, ama, Cehennemlik geri kalan, Müslümanlar, hep sünnidir; cümlenin reisi Numan. Cennet ile müjdelendi; imanda bunlara uyan. Îtikadı sağlam edip; sonra şeriate bağlan! İslâmın beş şartını yap; haramlardan sakın heman! Bir günahı işler isen, tövbe et, kaçırma zaman! Kim ki uymaz İslama, bir gün olur,…

Vehhabilik Nasıl Yayıldı?

VEHHABİLİĞİN BAŞLANGICI VE YAYILMASI Gücendirmezsen kimseyi, kimse gücendirmez seni, Kötülemezsen kimseyi, kimse kötülemez seni. Herkese iyilik edersen, herkes iyi bilir seni, Allaha kulluk edersen, herkes çok sever seni. Osmanlılar, Arap yarımadasının çoğuna sâhip olunca, her memlekette seçilen bir memur ile o memleket idare edilirdi. Sonraları, Hicazdan başka yerler kapışanın eline geçti. Şeyhlikle idare edildi. 1737’de…

Vehhabiye Nasihat

ÖNSÖZ Allahü teâlâya hamd olsun! Onun çok sevdiği Peygamberi Muhammed aleyhisselâma salât ve selâm olsun! O yüce Peygamberin “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” temiz Ehl-i beytine ve âdil, sâdık Ashâbının her birine “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” hayırlı duâlar olsun! Allahü teâlâ Rabbül’alemindir. Her canlıyı, hatta canlı cansız her varlığı, hesaplı, düzenli ve faydalı olarak yaratmıştır.…

Nefs Muhasebesi

Büyük İslam âlimi İmâm-ı Muhammed Gazâlî “rahmetullâhi aleyh” yüzlerce kitabı içinde, son yazdığı Kimyâ-i Saadet ismindeki kitabında, 4. rüknün 6. aslında buyuruyor ki: Enbiyâ sûresi, 47. âyetinde meâlen, “Kıyamet günü terazi kuracağım. O gün, kimseye zulüm edilmeyecektir. Herkesin, dünyada yapmış olduğu zerre kadar iyilik ve kötülüklerini meydana çıkarıp, teraziye koyacağım. Herkesin hesabını yapmaya yetişirim” buyurdu. Bunu…

Kıyamet Ve Ahiret Halleri

KIYAMET ve AHİRET KİTABI ÖNSÖZÜ Allahü teâlâ, dünyada bütün insanlara acıyarak, faydalı şeyleri yaratıp göndermektedir. Bütün insanların, dünyada ve ahirette rahat ve huzur içinde yaşamaları için, nasıl hareket etmeleri lazım olduğunu bildirmiştir. Ahirette, Cehenneme gitmesi gereken müminlerden dilediğine ihsan ederek affedecek, Cennete kavuşturacaktır. Her canlıyı yaratan, her varı, her ân varlıkta durduran, hepsini korku ve…

278. Mektup

Bu mektup, Mollâ Abdülkerim-i Sennâmî’ye yazılmıştır. Herkese, îtikadı düzelttikten ve işlerini İslamiyete uydurduktan sonra, kalbin selamette olmasına çalışmak lazım olduğu bildirilmektedir: Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçtiği kullarına selam olsun! Kardeşimin kıymetli mektubu geldi. Bizleri sevindirdi. Dostlarımıza olan nasihatımız şudur: Îtikadı, imanı, Ehl-i sünnet velcemaat âlimlerinin kitaplarında bildirdiğine uygun olarak düzeltmelidir. Allahü teâlâ onların çalışmasına…

279. Mektup

Bu mektup, Mollâ Hasan-ı Kişmîrî’ye “rahmetullâhi aleyh” yazılmıştır. Kendisinin tasavvuf yoluna girmek ve Muhammed Bâkîbillah hazretlerinin “kuddise sirruh” sohbet ve hizmetinde bulunmak nimetine sebep olduğu için, ona şükretmekte, bu arada Allahü teâlânın, kendilerine verdiği nimetleri bildirmektedir: Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçtiği kullarına selam olsun! İhsan ederek, okşıyarak gönderdiğiniz kıymetli mektubunuzu Mevlânâ Mehdi Ali getirdi.…