Emali Kasidesi (Tam Metin)

Ehl-i sünnet îtikâdını nazım olarak anlatan meşhur bir kasidedir. Bu kasideyi, Türkistân’da, Fergâna şehrinin müftüsü Siraceddin Ali Ûşî (ö. 1180) yazmıştır. Kaside, 67 beyitten meydana gelmiştir. Asıl ismi Bed’ül-Emâli’dir. Emâlî, lügatte “imlâ” kelimesinin çoğulu olup, o da yazmak mânâsınadır. Kaside ise, edebiyatta nazım şekillerinden biridir. Sevgili Peygamberimiz, Müslümanların 73 fırkaya ayrılacaklarını, bunlardan yalnız birinin inançlarının…

Dürrül Mearif

ÖNSÖZ Allahü teâlâya hamd olsun. Resûlüne “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” salât ve selâm olsun. O yüce Peygamberin temiz ehl-i beytine ve âdil ve sâdık Eshâbının “rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” herbirine, hayırlı duâlar olsun. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki, “Ümmetim arasında fesâd yayıldığı zamân sünnetime yapışana 100 şehîd sevâbı vardır”. Bir hadîs-i…

Mevlid-i-Nebi Risalesi

“MEVLÛDÜ’N-NEBÎ ALEYHİ’S-SALÂTÜ VE’S-SELÂM” (Seyyid Abdülhakim Efendi “rahmetullahi aleyh”) Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Es-salâtü ve’s-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ Âli-hî ve Ashâbi-hî ecme‘în!“ Mevlûd-i Nebî “Sallallâhü Aleyhi Ve Sellem” hakkında şimdiye kadar çok şey söylendi, îzâh olundu. Ne kadar tekrar edilse, o nisbetde fâide ve feyz vardır. “Mevlûd-i Risâlet”, bir se‘âdet hazînesidir. Bu se‘âdet hazînesi ne kadar karıştırılırsa,…

Türpüşti Risalesi (Tam Metin)

EL-MU’TEMED FİL- MU’TEKAD “Sağlam İ’tikâd” (TÜRPÜŞTÎ RİSÂLESİ) Fadlullah Şihâbüddîn Ebû Abdüllah bin Hasen Türpüştî “Rahmetullahi aleyh” KİTÂBA BAŞLARKEN Bismillâhirrahmânirrahîm Dikkat buyurun ve görün ki, bir ilim talebesi, kendini yetiştiren üstâdı ve hocası, bu kitâbın müellifi hakkında ne kadar övücü sözler, ne güzel sıfatlar söylüyor: Efendimiz, asrının büyüğü, büyük imâm, büyüklerin ve milletin sığınağı, cömerdlik ve…

Adalet Akıl İman Kaza Kader

Bu mektûb, derin ilmi, hâlleri ve sözleri ile her ihtisâs sâhibini hayrette bırakan, kerâmet ve fazîletler hazînesi, Eshâb-ı kirâmın ve islâm âlimlerinin büyüklüğünün vesîkası, seyyid Abdülhakîm efendi “rahmetullahi aleyh” tarafından yazılmıştır: Efendim, Yüksek mektûbunuzda yerleştirmiş olduğunuz bilgi cevherleri, okuyanları çok sevindirdi. Çünki, böyle ince din meselelerini çözüp, fikirlerdeki pürüzleri düzeltmek, bu fakîr için, en zevkli…

Bir Üniversiteliye Cevap

Seyyid Abdülhakîm Efendi’nin, İstanbul’da, Sultan Selim Câmi-i şerifi bahçesindeki Medresetü’l-mütehassısin’de tasavvuf müderrisi [Yani, ilâhîyat fakültesinde, tasavvuf kürsüsü, ordinaryüs profesörü] iken, bir üniversitelinin sualine karşı, yazmış olduğu mektubu, kelimelerini sadeleştirerek, aşağıya yazıyoruz: Bütün kuvvetinizle, Allahü teâlânın kudreti sahasından dışarı çıkabilirseniz, çıkınız! Fakat, çıkamazsınız. Bu sahanın dışı, adem diyarıdır. O adem [yani yokluk] diyarı da, Onun kudreti…

Âsârü’l-Vâride Risalesi

RİSÂLETÜ TEZEKKÜRU’L-ÂSÂRİ’L-VÂRİDE Fİ’L-EZKÂRİ’LLETÎ TEHARRESE KÂİLEHÂ MİN KEYDİ’L-CİN Müellif: Şeyhu’l-İslâm Ahmed ibn-i Hacer-i Heytemî el-Mekkî (rahmetullahi aleyh). Allâhü teâlâ onun ilminden istifâde edebilmeyi bizlere nasîb eylesin. Vefât: Mekke-i mükerreme 974 (m. 1566). Bu risâlenin şârihi şöyle diyor: Bu eser, İbn-i Hacer’in olmakla beraber burada bildirilen haberleri ziyâdeleştirecek başka eserler de buldum ki sâhipleri sika râvilerdir. Bunlar,…

Terceme-i Vasiyetnâme-i İmam-ı A‘zam

İmam-ı A‘zam’dan rivâyet edilen risâleler arasında vefat etmeden evvel eshab ve ihvanlarını toplayıp yaptığı vasiyet vardır. Bu vasiyetnâme, Ehl-i sünnet ve’l-cemaat akâidinin temel hususiyetlerini 12 madde altında ele almaktadır. Kütüphanelerdeki yazma nüshaların çokluğuna bakılırsa, bu risalenin Osmanlı âlimleri arasında yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Bu risâle üzerine şerhler de yazılmıştır. Bu şerhlerin en meşhurlarından biri Hanefî âlimlerinin…

Tahâvî Akîdesi (Tam Metin)

AKÂİD-İ TAHÂVÎ el-Akîdetü’t-Tahâviyye Ebû Ca’fer Ahmed b. Muhammed el-Ezdiyy el-Hanefî (ö. 321 / 933 ) Allahü teâlâ’ya Îmân Yüce Allah’ın tevhidi hakkında deriz ki: 1) Şüphesiz ki, Allah, birdir, O’nun hiçbir ortağı yoktur. 2) Hiçbir şey O’nun benzeri değildir. 3) Hiçbir şey onu âciz bırakamaz. 4) O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. 5) (Allahü teâlâ) başlangıçsız…

Mebde Ve Mead

MEBDE’ VE ME’ÂD İmâm-ı Rabbânî, Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî “Radıyallahü anh” Gayb perdesi ardında olan güzelliklerin, Hepsini Senin güzel sûretine koydular. Hayâl kalemi düşünce sahîfesine ne çizse, Mütenâsib şeklini ondan güzel yaptılar. Abdüllah-ı Dehlevî “Kuddise sirruh” [Bu kitâb, fârisî dil ile yazılmış olup, bir kısmı arabîdir.] Bismillâhirrahmânirrahîm Allahü teâlâya ibtidâ ve intihâda, yanî…