Şiaya Reddiye Kitaplar Nelerdir?

Sual: Ehli sünnet uleması şianın iddialarına cevap olarak hangi kitapları yazmışlardır? Cevap: İlk 3 halifeyi kötüleyenlerin doğru yoldan sapmış olduklarını ve hele bunların, en azgın ve taşkınlarının müslümanlıktan büsbütün ayrıldıklarını, hatta İslamiyeti yıkmak için uğraşmakta olduklarını göstermek için, İslam âlimleri pek çok kitap yazmıştır. Bunlardan birkaçının ismi ve yazarı aşağıda bildirilmiştir. İslam âlimlerinin müslümanlara nasihat…

Ehli Beyt Ve Eshabı Sevmek

Allahü teâlâya hamd olsun! Resûlullaha salât ve selam olsun! Onun temiz Ehl-i beytine ve âdil, sâdık, mücahit Ashâbının her birine, hayırlı dualar olsun! Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem”, ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını, bunlardan 72 fırkadakilerin, imanları bozuk olduğu için, Cehenneme gideceklerini, geri kalan bir fırkadakilerin iman sebebi ile Cehenneme girmiyeceklerini bildirdi. Bu 72 fırkanın en…

Birleşelim Sevişelim

İslam düşmanları, 1400 seneden beri, kılınçla, topla İslamiyete karşı koyamadılar. Saldırılarında daima zarar ettiler. İslam dini her yere yayıldı. Müslümanların, iman dolu göğüslerine hançer saplıyamayacaklarını anladılar. Müslümanları manevi cepheden vurmayı, imanlarını, ahlaklarını bozmayı düşündüler. Bunun için, İslamiyeti içerden yıkmayı planlaştırdılar. Bu hücumu yapanların başında yahudiler ve ingilizler gelmektedir. Hazret-i Ömer ve hazret-i Osman zamanlarında, İslamiyet…

Tezkiye-i Ehl-i Beyt

Her şeyin Rabbi olan, yani her şeyi yaratan ve yetiştiren Allahü teâlâya hamd olsun! Bizlere kurtuluş yolunu gösteren, sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâma iyilikler ve selametler olsun. Onun yakınlarına ve Ona inanıp, güzel, ışıklı yüzünü görmekle şereflenen Ashâbına da, hayırlı dualar olsun! İnsanlar için bir imtihan yeri olan ve iyi ile kötünün karıştığı bir meydan olan…

Reddi Revafıd Kitabı

REDD-İ REVAFID TERCÜMESİ Kendilerine şiî diyenler, 20 fırkadır. İçlerinden birkaç fırkası çok taşkındır. Bu taşkınların bir kısmı, (Allah, Ali’nin içindedir. Ali’ye tapmak, Ona tapmaktır) diyor. 2. kısmı, bunları kötülüyor ve (Ali, Allah olur mu? O, insandır. Fakat insanların en üstünüdür. Allah, Kur’ân-ı Kerîmi ona gönderdi. Cebrâil de, iltimas edip, Muhammed’e “aleyhisselâm” getirdi. Muhammed “aleyhisselâm”, Ali’nin…

Hucec-i Kat’iyye Kitabı

İşbu Hucec-i Kat’iye kitabı, aynı ismi taşıyan Arapça kitabın tercümesidir. Yemenli Abdullah bin Sebe ismindeki bir yahudi, İslamiyeti öğrenmek isteyen gençleri aldatmak için, müslüman olduğunu bildirmektedir. [HUCEC-İ KAT’İYE kitabı Bağdatlı Ebülberekat Abdullah Süveydi “rahmetullâhi aleyh” tarafından Arabî diliyle yazılmıştır. 1905’de Mısır’da basılmış, 1980’de İstanbul’da ofset baskısı yapılmıştır. Allame Abdullah Süveydi tarafından yapılan Türkçe tercümesi, 1908’de…

Yezid Diyerek Aşağılamak Uygun Mu?

Sual: Zulmeden bir mü’mini veya kâfiri Yezid diyerek aşağılamak doğru mudur? Cevap: Ehl-i sünnet itikadı, kimseye lâneti caiz görmez. Halife Muaviye’nin oğlu Halife Yezîd hakkında söylenenlerin çoğu Şiî rivayetleridir ve mübalağalıdır. İnsaflı tarihçiler malum kabahatlerini sayarlar. Ama küfrüne hükmetmek câiz değildir. Büyük âlim el-Kadî Ebû Bekr İbnü’l-Arabî, el-Avâsım ve’l-Kavâsım kitabında bunu uzun anlatmaktadır. Burada ve…

Ashabın Savaşları Dünya İçin Miydi?

Sual: Reformcu Musa Carullah Bigiyef (Zaman-ı saadetten az bir zaman sonra, din-i İslam, sırmalı koltuklara ulaştıracak yolları açmak için, iki tarafında insan ölüsünden yığınlar yapacak, keskin bir silah oldu. Hazret-i Ali’nin halifelik için yaptığı muharebelerde, karşı taraftakilerin mızrak ucunda Allahın mukaddes kitabı olan Kuran, harpte hile olarak kullanıldı. Hak olan Kuran, batıl olan saltanat davalarını…

Hacı Bektaş-ı Veli Ehli Sünnet midir?

Sual: Hacı Bektaş-ı Veli Ehl-i Sünnet midir? Bazı akademisyenler ise, Baba İlyas’ın müridi olduğunu, bunların eliyle Anadolu’daki ilk gayr-ı sünnî hareketlerin teşekkül ettiğini, hatta sonra bunların (Geyikli Baba gibi) Osmanlı Beyliği’ne gittiğini söylüyorlar. Doğru mudur? Cevap: Ebu’l-Beka Baba İlyas 13. asırda Horasan’dan Anadolu’ya gelip Amasya’da yerleşmiştir. Ebu’l-Vefa Harezmî’nin halifelerindendir. Anadolu’da yeni Müslüman olmuş halk arasında…