Sual: Ehli sünnet uleması şianın iddialarına cevap olarak hangi kitapları yazmışlardır?

Cevap: İlk 3 halifeyi kötüleyenlerin doğru yoldan sapmış olduklarını ve hele bunların, en azgın ve taşkınlarının müslümanlıktan büsbütün ayrıldıklarını, hatta İslamiyeti yıkmak için uğraşmakta olduklarını göstermek için, İslam âlimleri pek çok kitap yazmıştır. Bunlardan birkaçının ismi ve yazarı aşağıda bildirilmiştir. İslam âlimlerinin müslümanlara nasihat vermek için, yazmış oldukları kitaplardan, elimize geçen birkaçı şunlardır:

1) İbtalü’l Menheci’l-batıl kitabını Fadl bin Ruzbehan yazmıştır. Şiî fırkasından, İbnü’l-Mutahhir’in (Minhacü’l-kerame) kitabını reddetmekte, yanlışlarını vesikalarla çürütmektedir. Kitabı 1448’de İsfehan’da yazmıştır.

2) Nüzhetü’l-isna aşeriye kitabıdır. Fârisîdir. Mirza Ahmed bin Abdürrahim-i Hindi yazmıştır. Şiîleri anlatmaktadır. 1839’da vefat etmiştir.

3) Nevakıd kitabını, Mirza mahdum yazmıştır. En-nevakıd lil-Revafıd kitabını, Seyyid Muhammed bin Abdürresûl Berzenci yazmıştır. 1711’de denizde boğuldu.

4) Muhtasar-ı Nevakıd kitabı, Nevakıd kitabının kısaltılmışıdır. Muhammed bin Abdürresûl-i Berzenci kısaltmıştır.

5) Seyfü’lbatir li-rikab-işşia-ti verrafida-til-kevafir kitabını, şeyh Ali bin Ahmed Hiti [1025] de İstanbul’da yazmıştır.

6) Ecvibe-tül Irakıye alel’es-iletil-İraniye kitabını Şihabüddin Seyyid Mahmud bin Abdullah Alusi yazmıştır. Bağdat’ta Şâfiî alimi idi. 1854’de vefat etti.

7) Ecvibetü’l-Irakıye alel’es-iletil-lahuriye kitabını da Alusi yazmıştır. Hayderi de, böyle bir kitap yazmıştır.

8) Nefehatü’l-kudsiye fi mebahis-il-imamiye fi-reddi’ş-şia) kitabında da, Alusi, şiîlere cevap vermektedir.

9) Nehcü’s-selame kitabını da Şihabüddin Alusi yazmıştır.

10) Sarımü’l-hadid kitabını, Muhammed Emin bin Ali Bağdadi yazmıştır. İbni Ebû-hadid’in iftiralarını cevaplandırmaktadır.

11) Reddi-alel-imamiye kitabını, Ali bin Muhammed Süveydi Bağdadi yazmıştır. Şâfiî olup 1822’de, Şam’da vefat etmiştir.

12) Hadikatü’s-serair kitabını, Abdullah bin Muhammed Bituşi yazmıştır. Şâfiî, Bağdadi olup 1797’de Basra’da vefat etti.

13) Tuhfe-i isna aşeriye fi reddi’r-revafıd kitabını, şah Abdülaziz-i Dehlevi, fârisî olarak yazmıştır. 1824’de vefat etmiştir. Arabiye tercümesi, Şükri Alusi tarafından kısaltılarak, Muhtasar-ı tuhfe ismi ile Bağdat’ta ve 1976’da İstanbul’da basılmıştır.

14) Minhatü’l-ilâhiye muhtasar-ı Tuhfe-i isna aşeriye kitabını, Mahmud Şükri Alusi yazmıştır. 1373’de Kahire’de basılmıştır.

15) İmam-ı Rabbânî “rahmetullahi teâlâ aleyh” Mektubat kitabında, Ashâb-ı kiramın üstünlüklerini, çok kuvvetli delillerle açıklamaktadır.

16) Hucec-i kat’ıye kitabını, Abdullah-i Süveydi, Arabî olarak yazmıştır. En-Nahiye an’tan-i Emril-müminin Muaviye Arabî kitabı ile birlikte, 1981’de İstanbul’da basılmıştır.

17) Şihristani’nin “rahmetullahi teâlâ aleyh” Milel ve Nihal kitabında ve bunun Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Latince tercümelerinde, şiilik uzun anlatılmakta ve cevapları verilmektedir.

18) Türkçe Tezkiye-i ehl-i beyt kitabı, şiîlere cevap vermektedir. Yenikapı mevlevihanesi şeyhi, Osman efendi tarafından yazılmış, Hucec-i kat’ıye ile birlikte, latin harfleri ile İstanbul’da basılmıştır.

19) İmam-ı Rabbânî hazretlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyh” Redd-i revafıd kitabı Fârisî olup Türkçesi İstanbul’da basılmıştır.

20) Büyük âlim, İbni Hacer-i Heytemi “rahmetullahi teâlâ aleyh”, Savaıku’l-muhrika kitabında, şiîlerin yanıldıklarını âyet-i kerime ve hadis-i şerifler ile ispat etmektedir.

21) Yine İbni Hacer’in Tathiru’l-cenan vel-lisan an Muaviyetebni Ebû Süfyan kitabında, hazret-i Muaviye’ye “radıyallâhu anh” dil uzatılamayacağını, çok güzel ispat etmektedir.

22) İbni Teymiye Minhacü’s sünnetin nebeviye fi naktı kelamı’ş-şia vel-kaderiye kitabında, şiî âlimlerinden İbnil mutahhirin Minhac-ül-kerame kitabını, kuvvetli vesikalarla çürütmektedir.

23) Yine İbni Teymiye, Fedail-i Ebû Bekr ve Ömer kitabında, Ashâb-ı kiramın üstünlüklerini, kuvvetli delillerle açıklamaktadır.

24) Mevahib-i ledünniye tercümesinde ve türkçe Mir’at-i kainat da, Ashâb-ı kiramın şanları bildirilmektedir.

25) Seyyid Abdülhakim Efendi’nin “rahmetullahi teâlâ aleyh” türkçe Sahabe-i kirâm risalesi İstanbul’da bastırılmış olup çok faydalıdır.

26) Nurü’l-Hüda kitabı, m. 1597 yılında Karakaşzade Ömer bin Muhammed Bursevi Halveti tarafından yazılmış olup şiîlere ve hurufilere cevap vermektedir. [H. 1286] da İstanbul’da basılmıştır. 1047 [m. 1638] de Edirne’de vefat etti.

27) Menakıb-i çihar yar-i güzin kitabı, Türkçe olup Ashâb-ı kiramın “radıyallâhu anhüm ecma’în” üstünlüklerini çok güzel yazmaktadır. Seyyid Eyüp bin Sıddık Ürmevi yazmıştır. Muhtelif zamanlarda basılmıştır. 1998 İstanbul baskıları çok güzeldir.

28) İstanbul’da çeşitli baskıları yapılmış olan, Hakikat Kitabevi’nin Türkçe, Hak Sözün Vesikaları ve Eshab-ı Kiram kitaplarında, şiilik açıklanmakta, İslam âlimlerinin bunlara verdikleri nasihatler, uzun uzun anlatılmaktadır.

29) Tenasüha inananların ve Allah insana hulul etti diyenlerin, kâfir oldukları Berika ve Hadika kitaplarında yazılıdır.

30) Yusuf Nebhani, Şevahidü’l-hak kitabının son kısımlarında, şiîlere vesikalarla cevap vermektedir.

31) Seyyid Ahmed Dahlan “rahmetullâhi aleyh” El-fethul-mübin kitabında, şiîleri reddetmektedir. Bu kitabı, Süveydi’nin Hucec-i katiye’si sonunda basılmıştır.

32) Şah Veliyullah-ı Dehlevi “rahmetullâhi aleyh” İzaletü’l-hafa an hilafetil-hulefa kitabında, şiîlere kuvvetli vesikalarla cevap vermekte, hazret-i Muaviye’yi övmektedir. Bu kitap fârisî olup Urdu diline tercümesi ile birlikte, 1972’de Pakistan’da basılmıştır. 2 cilttir].

Tavsiye Yazı –> İbni Teymiyye Ehli sünnet mi?

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler