Peygamber Efendimiz Nasıl Vefat Etti?

Sual: Bazı Şii kitapları, Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” efendimizin ahireti şereflendirdikleri gün Ashâb-ı kirâm arasında olan olayları çok alçak ve çirkin iftiralara bürüyerek anlatıyorlar. Muteber eserlerde bu hadise nasıl anlatılmıştır? Cevap: Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” efendimizin vefatını ve o gün Ashâb-ı kiramın başına gelenleri Kısas-ı Enbiya kitabından alarak geniş olarak aşağıda bildiriyoruz: Resûlullah…

Hazreti Ali’nin Beddua Ettiği Doğru mudur?

Sual: Hazreti Ali’nin “radiyallahu anh” kendisi ile muharebe edenlere beddua ettiği doğru mudur? Ashab-ı kiram arasındaki bu muharebelerin sebebi nedir? Cevap: Ashâb-ı kirâm arasındaki muharebeler ictihad yüzünden idi. Dövüşenler de, birbirini çok seviyordu. Ananın, babanın çocuğunu döğmesi gibi idi. Ehl-i sünnet âlimlerinin, Ashâb-ı kirâmın büyüklüğünü, üstünlüğünü bildiren sözlerini, yazıları çoktur. Muhammed Mâ’sûm-i Fârukî “rahmetullâhi aleyh”…

Sıffin Vakası’nın Sebebi Neydi?

Sual: İslam tarihinde meydana gelen Sıffin Vakası nedir? Nasıl gerçekleşmiştir? Sebebi nedir? Cevap: Hazret-i Ali’ye tâbi olanlar ile hazret-i Muâviye’ye uyanlar arasında ictihad ayrılığı sebebiyle 657 (H.36) senesinde Sıffîn denilen yerde meydana gelen vak’adır 656 (H.36) da meydana gelen Cemel Vak’asından sonra Basra’dan Kûfe’ye dönen hazret-i Ali, Şam’da bulunan hazret-i Muâviye’ye elçi göndererek, Müslümanların birliği…

İsmailiyye Fırkası Nasıl Ortaya Çıktı?

Sual: İsmailiyye fırkası nasıl bir fırkadır? Nasıl ortaya çıkmıştır? Nelere inanırlar? Cevap: Şiânın kollarından, Câfer-i Sâdık’ın oğlu İsmâil’i imam olarak kabul eden bir fırkadır. Bu fırka; “Kur’ân-ı kerîm’in zâhirî, yâni anlaşılan mânâsı olduğu gibi, bâtınî yâni gizli, iç mânâsı da vardır. Bâtınî mânâsı lâzımdır, zâhirî mânâsı lâzım değildir.” diyerek Mecûsîlikteki ve çeşitli bâtıl dinlerdeki inanışları İslâm…

İmamiyye Fırkası Nasıl Ortaya Çıktı?

Sual: İmamiye fırkası nasıl ortaya çıkmıştır? Fikirleri nelerdir? Niçin onlara imamiyye denilmiştir? Cevap: Şîanın bir koludur. Şîanın bugün dünyâda en yaygın fırkası İmâmiyye’dir. Şîa denilince İmâmiyye anlaşılmaktadır. Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) vefâtından sonra hazret-i Ali ve sırasıyla onun 2 oğlu ile torunlarını meşrû imâm kabul eden ve 12 imâma inanmayı îmânın şartlarından sayan…

Şia Fırkası Nasıl Ortaya Çıktı?

Sual: Şiilik nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Nasıl inanırlar? Cevap: Hazret-i Ali ve çocuklarına sevgi, bağlılık iddiâsıyla ortaya çıkan, halîfeliğin yalnız onlara âit olduğunu söyleyen dînî ve siyâsî hareketin adına denir. Kelime mânâsı “taraftarlık” demektir. Şiîlik inancında olana “Şiî”; Şiî topluluğuna ise “Şîa” denir. Buna göre Şîa “taraftarlar” demektir. İlk önce hazret-i Ali ve çocuklarına sevgi…

Halife Yezid’e Bakışımız Nasıl Olmalı?

Sual: Hazreti Muaviye’nin oğlu ve varisi Halife Yezid’e Kerbela hadisesi sebebiyle bakışımız nasıl olmalı? Ehli sünnet alimlerinin bu mevzuda tutumu nasıl olmuş? Cevap: Yezid, Hazret-i Muaviye’nin oğlu ve Emevi devletinin II. halifesidir. Hicretin 26. yılında Şam’da tevellüd etti. 60. senesinde halife oldu. 61. senesinde Kerbela faciası oldu. Hazret-i Hüseyin şehit olup mübarek başı Şam’da Yezid’in…

Hazreti Ebu Bekir’in Halifeliği Hak Mıdır?

Sual: Hazreti Ebu Bekir’in imameti hak mıdır? Cevap: Türpüşti Risalesi’nde bu mevzu hakkında den,yor ki; Din işlerinde sözleri mu’teber olan büyük islâm âlimleri sözbirliği ile buyuruyorlar ki, Peygamber efendimizden “sallallahü aleyhi ve sellem” ne hazret-i Ebû Bekr’in, ne de bir başkasının imâmeti [hilâfeti] hakkında celî bir nass [açık bir emir] bulunmamıştır. Fakat hazret-i Ebû Bekr’in…

Rafızilerin Batıl İtikadları Nelerdir?

Sual: Rafızilerin batıl itikadları nelerdir? Cevap: Türpüşti Risalesi’nde bu mevzu hakkında deniyor ki; Râfizîlerin bâtıl akâidinden biri şudur: Onlar, bir peygamberin bir müşrikten dünyâya gelmeyeceğini ve bir peygamberin çocuğunun müşrik olmayacağını söylüyorlar. İbrâhîm aleyhisselâmın [amcası ve üvey] babası Âzer’in ve Allahü teâlânın Kur’ân-ı kerîmde açıkca bildirdiği Nûh aleyhisselâmın oğlu Kenan’ın kâfir oldukları kesindir ve bu…

İsmailiyye Fırkasının İnançları Nelerdir?

Sual: İsmailiye fırkası kimlerdir, nelere inanırlar? Cevap: Milel-nihal kitabında diyor ki “Ashâb-ı kirâma dil uzatanlar 20 fırkaya ayrılmışlardır. Bunlardan biri, İsmailiye fırkasıdır. Bunların 7 ismi vardır. Birinci isimleri, Bâtıniye’dir. Çünkü, Kurân-ı Kerîmin açık mânâlarına inanmayıp, kendilerine göre başka mânâlar çıkarırlar. Kuranın zâhir ve bâtın mânâları vardır derler. Bâtın (iç, öz) mânâsı lâzımdır, cevzin kabuğu değil,…