36. Mektup

İmâm-ı Rabbânî Müceddid-i elf-i sani şeyh Ahmed-i Fârukî Serhendî’nin “rahime-hullahü teâlâ” Mektûbât’ından, 2. cildin 36. mektup, Ashâb-ı kirâmın büyüklüğünü ve Ehl-i sünnet mezhebi ile diğer bozuk mezheplerin Ashâb-ı kirâm hakkındaki sözlerini bildirmektedir. İslamiyette ilk kopan fitnenin şiilik olduğunu ve Ehl-i sünnet mezhebinin şiîler gibi taşkınlık yapmadığını, Hariciler gibi de, cahillik ve kısa görüşlülük yolunu tutmadığını…

Peygamberimizin Mağara Arkadaşı Kimdir?

Sual: Hüsniyye isimli bir rafızi kitabında şöyle yazıyor; (Mağarada beraber bulunduğunu bildiren âyet-i kerimede, Ebû Bekr hakkında bir fazilet olmayıp, belki bu âyet, onun imansız olduğunu ve fadihatini göstermektedir. O gece, Cebrâil nazil olup bu gece, kâfirler, seni öldürmeye karar verdi. Ashâbının hepsine söyle ki bu gece evlerinden çıkmasınlar. Sen yalnızca filan mağaraya git dedi.…

Hazreti Osman Nasıl Şehid Edildi?

Sual: Acem yahudisi Mürtedâ’nın, Hüsniye adındaki kitabında, (Ümmetin havassı, avamı, İslâmın şehirlerine mektuplar göndererek, Osman’ın katli için ittifak ettiler ve hatta, Mısır’dan 30 bine yakın müslümanlar, Osman’ın zulmünden şikayet etmek üzere Medine’ye geldi. Bunlar da, icmâ-ı ümmete dâhil olup Medine mahallelerinde, çirkin bir şekilde, Osman’ı katl edip, bir nice gün ayağında bağlı ipler ile sürüyerek…

Hazreti Ali Hazreti Ebubekir’e Biat Etti mi?

Sual: Hüsniyye isimli rafızi kitabında diyor ki; (Resûlullah vefât ettiği gün Ashâbın münâfıkları, (Sakife-i Beni Saide) denilen yerde oturdular. Hilafet için münazaraya başladılar. Birkaç kimseye teklif ettiler. Sad bin Ubade kabul edince, oğlu, babasına kılınç çekip, Ali’ye ne cevap vereceksin? Gadır Hum’da, Resûl, elinden tutup, ben bunu size halife ve imâm ettim demişti. Siz de…

Ehli Sünnet Ehli Beyte Düşman mıdır?

Sual: Hüsniyye isimli rafızi kitabında (Ehl-i sünnet Ehl-i beyte düşmandır. Çünkü, kurban bayramı günü, hatib minberde, İsmaili’ kurban etmeyi okurken, âlim, câhil, hepiniz feryadü figan ediyorsunuz, dövünüyorsunuz da, Muharremin 10. aşure günü, Hasan, Hüseyin’in şehit olduğu için dövünen şiîlere, rafızi diyorsunuz) diyor. Bu iddialar hakikati yansıtmakta mıdır? Cevap: Kurban bayrâmını ve onun hutbesini, Resûlullah emrettiği…

Peygamberler Miras Bırakır mı?

Sual: Hüsniyye isimli bir rafızi kitabında (Resûlullah vefât edince, Ebû Bekr ile Ömer, “Biz Peygamberler miras bırakmayız. Bıraktıklarımız sadaka olur” hadisini söyleyerek, Fâtıma-tüzzehra’nın elinden (Fedek) ismindeki hurma bahçesini zor ile alıp, Beytülmala verdiler. Fâtıma, Ebû Bekr’e darılıp, lanet etti. Halbuki Resûlullah, hayatında bunu ona hediye etmişti ve hurmaları, 3 sene ona getirilmişti. Fâtıma, bunu, Ali…

İslamiyette Müta Nikahı Var mıdır?

Sual: Hüsniye kitabında, (İmâm-ı Cafer Sâdık, Müt’a nikahını emrederdi. Çünkü, Allahü teâlâ “Kadınlardan istimta edince ücretlerini veriniz” âyet-i celilinde, müt’a nikahını mubah kılmıştır. “Müt’a nikahı demek, bir kadına, şu kadar mal karşılığı kendini şu kadar zaman bana teslim eder misin deyip, kadının da şahitsiz kabul etmesidir. Yani, muayyen gün için, para ile kadın kiralamaktır.” Müfessirler…

Ehli Beyt Mezhebi Var mıdır?

Sual: Hüsniyye isimli rafızi kitabında aynen şöyle yazmaktadır; (Biz, Ehl-i beyt mezhebindeyiz. Ehl-i beyti inkâr eden, mel’undur. Her zaman bir İmâm-ı mansus ve Mâ’sûm’un vücudu lâzımdır. Her Peygamber bir vasi ve halife tayin etmiştir. Bizim Resûlümüz, efdâl-i Enbiyâ olup onun vasisi de Seyyid-i evsiyadır. Bizden olanlar, hiçbir vakit taharetsiz bulunmaz. Halis su bulmadıkça abdest almazlar.…

Kerbela Vakasının İç Yüzü Nasıldır?

Sual: Kerbela vakası nasıl vuku bulmuştur? Alimlerimiz bu meseleyi nasıl ele almışlardır? Cevap: Kerbela vakasını tarihler başka başka yazmaktadırlar. Hele bazı kitaplar acıklı hikayeler uydurarak, okuyanları şaşırtıyorlar. İnançlarını, düşüncelerini karıştırıyorlar. Yalan, uydurma yazıları ile okuyucularını kendilerinin bozuk itikadına sürüklemeye çalışıyorlar. Bunun için, Kerbela vakası hakkında her zaman herkesin düşüncesi başka başka olmuş, herkes kendi düşüncesinin…

İlk Halife Nasıl Seçildi?

Sual: Peygamber efendimiz aleyhisselam vefat ettikten sonra eshab-ı kiram arasında halife seçimi nasıl oldu? Cevap: Ashâb-ı kirâm “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în”, önlerine çıkan bir işin nasıl yapilacağını sünnet-i seniyyede de bulamazlarsa, rey ve kıyas ederek, yani bilinenlere benzeterek, o işi yaparlardı. Böylece, ictihad kapısı açıldı. Ashâb-ı kiramın veya başka müctehidlerin, bir iş üzerindeki ictihadları birleşirse,…