Evlilik Hakkında Tavsiyeler Nelerdir?

Sual: Evlilik hakkında tavsiyeleriniz nelerdir? Cevap: Menahicü’l-ibad kitabında, İslam nikahını şöyle yazmaktadır: Nass ve haberler, evlenmenin daha iyi olduğunu bildirdiği gibi, bekar kalmanın daha iyi olduğu da bildirilmektedir. İnsanlar, zamanlar ve haller başka başka olduğu için, haberler de, başka başka olmuştur. Ashâb-ı kirâmın ve Tabiînin “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” zamanları ve halleri, evlenmenin daha iyi…

İslamiyette Mehir Hükümleri Nelerdir?

Sual: İslam hukukunda mehr ahkamı nasıldır? Cevap: (Kitabü’l-fıkh alel-mezahib-il-erbea)da diyor ki (Mehr, evlenecek erkeğin vereceği altın, gümüş, kağıt para veya herhangi bir mal yahut bir menfaat demektir. Mehr 2 kısımdır. Birincisinin verilmesi, nikah yapılınca vâcib olur ve yarısı veya hepsi sâkıt olabilir. Buna, (Mehr-i muaccel) denir. İkincisinin miktarı da nikah yapılırken belli edilir ise de,…

Sünnet Üzere Nikah Nasıl Yapılır?

Sual: Sünnet üzere dini nikah nasıl yapılır? Cevap: Sünnet üzere nikah yapmak: İki veya daha çok sâlih müslüman erkek toplanır. Erkekler arasında hiçbir kadın bulunmamalıdır. Düğünde de, erkekler ayrı evde, kadınlar başka evde toplanmalıdır. Gelini, kapalı bile olsa, yabancı erkeğe göstermek haramdır. Önce erkek ve kadın tarafından birer kişi konuşma yapmalıdır. Konuşmadan sonra, kadının vekili…

Dini Nikahın Şartları Nelerdir?

Sual: Dini nikah kıydırmak istiyoruz. Dini nikahın sahih olması için hangi şartların yerine gelmesi gerekir? Cevap: Nikahın 4 mezhebe de uygun yapılmasına çalışmalıdır. Şâfiî ve Hanbeli ve Mâlikî mezheplerinde nikahın doğru olması için, 1. şart, baliğa olan kıza da velînin izin vermesi lâzımdır. Velî, lugatta, dost demektir. Akâid bilgisinde ârif-i billah demektir. Fıkıhta ise, erkek…

Gayrimüslimlerin Evlenmesi Nasıl Olur?

Sual: Gayrimüslimlerin evlenmesi nasıl olur? Yaptıkları nikahları sahih midir? Cevap: Aşağıdaki yazı, Dürrü’l-muhtar’dan ve bunun şerhi olan İbni Âbidin’den (Kâfirin nikahı) babının tercümesidir: Burada üç şey bildirilecektir: 1) Müslümanlar arasında sahih olan her nikah, kâfirler arasında da sahihtir. 2) Şartı noksan olduğu için, mesela şahitler olmazsa veya kadın iddet zamanını doldurmamış ise, müslümanların nikahı haram…

Nikahı Caiz Olmayanlar Kimlerdir?

Sual: Nikahı caiz olmayanlar kimlerdir? Cevap: 25 kadını nikah etmek haramdır. Bunlara (Mahrem) kimseler denir. Bunlardan 18’i ebedî mahremdir. Bunların 7’si (Zi-rahm-i mahrem)dir. Yani kan ile olan, nesebden, soydan akrabadır: Anası ile ananın, babanın anaları ile kızı ve oğlunun ve kızının kızları ile kız kardeşi ile kız kardeşinin kızları ile erkek kardeşinin kızları ile hala…

Gayrimüslimlerle Evlenmeye Dair Sualler

Sual: Bir kadın evlenirken Müslüman olduğu halde, sonra dinden çıkan bir adamla evli kalabilir mi? Cevap: Müslüman bir kadının, Ehl-i Kitab (Yahudi ve Hristiyan) bile olsa Müslüman olmayan bir erkekle evlenmesi câiz değildir. âyet-i kerime ile sabit olduğu için, evlenmeye karar verdiği anda imanını kaybedeceği fıkıh kitaplarında mevcuttur. Bir müslüman kadının kocası mürted olursa, yani…

Evlilikte Mehire Dair

(Kitâb-ül-fıkh alel-mezâhib-il-erbe’a)da diyor ki, (Mehr, evlenecek erkeğin vereceği altın, gümüş, kâğıd para veyâ herhangi bir mal yâhud bir menfe’at demekdir. Mehr iki kısmdır. Birincisinin verilmesi, nikâh yapılınca vâcib olur ve yarısı veyâ hepsi sâkıt olabilir. Buna, (Mehr-i mu’accel) denir. İkincisinin mikdârı da nikâh yapılırken belli edilir ise de, verilmesi, üç şeyden biri hâsıl olunca vâcib olur ve…

Flört İçin Nikah Câiz Olur Mu?

Sual: Kız arkadaşımla evlenmeyi düşünüyoruz. Ancak bu zamana kadar günah işlememek için nikahlanmak istiyoruz. Ancak bunu ailelerimize ve çevreye duyuramayız. Bu nikah câiz olur mu? Mahzuru var mıdır? Cevap: Nikahta üç mezhebde kızın velîsinin bulunup akid yapması şarttır. Hanefî’de ise İmam Muhammed’e göre velînin izni aranır; diğer iki imama göre velî denklik bulunmaması hâlinde sonradan isterse nikahı…

Dini Nikah Nasıl Kıyılır?

Sual: Dini nikah nasıl kıyılır? Nikâh kıyarken hutbe okumak ve dua etmek şart mıdır? Cevap: Nikâhın şartı taraflar veya velî yahud vekilleri; iki tarafın evlenmek hususunda birbirine uygun irade beyanları ve bunun iki şahid huzurunda ve aynı mecliste yapılmış olmasıdır. Mehr konuşmak bile nikâhın şartı değildir. Konuşulmasa da nikâh sahih olur, kadın da emsallerinin aldığı…