Sual: Nikahı muvakkat (geçici) olarak haram olan kadınlar kimlerdir?

Cevap: Nikahı muvakkat harâm olanlar yedidir: Birincisi, dört evli olan bir kimseye, beşinciyi evlenmek harâmdır. Birisini boşamadıkça ve birisi vefât etmedikçe artık evlenemez.

İkincisi, iki hemşireyi bir adamın cem’ etmesi [iki kızkardeşle aynı zamanda evli bulunması] harâmdır. Birisi vefât ederse veya boşarsa, ondan sonra baldızını alabilir. İki süt kardeşi de cem’ etmek harâmdır. Burada kâide şöyledir ki; iki kadından birini erkek farz etsek diğer kadın bu erkeğe harâm olursa, böyle iki kadını bir adama nikâh ile bir arada cem etmek harâmdır. Meselâ, bir kız ile onun teyzesini bir adamın nikâh ederek cem etmesi harâmdır. Böyle iki kadının nikâhları aynı zamânda yapılırsa, ikisinin de nikâhı fâsid olur. Birer birer nikâhlamış ise, evvelkinin nikâhı sahîh olup, ikincinin nikâhı sahîh olmaz. O halde baldızın nikâhı harâmdır. Bunu helâl i’tikâd eden veya harâm olmasına ehemmiyet vermeyen kâfir olur.

Muvakkat harâm olanlardan üçüncüsü, hürre [hür kadın] üzerine câriye nikâh etmekdir. Hürre kadın nikâhta kaldıkça câriye nikâh olunamaz. Nikâh olunursa nikâh sahîh olmaz, bâtıl olur.

Muvakkat harâm olanlardan dördüncüsü, başkasının nikâhında bulunan kadını nikâh etmek harâmdır. Ve nikâh edilirse nikâh sahîh olmaz.

Muvakkat harâm olan kadınlar, ateşe ve putlara tapan kadınlardır. Ni’met-i İslâm kitâbının, [münâkehât kısmının] 29’ncu sahîfesinde diyor ki: Güneşe ve yıldıza tapanlar ve beğendikleri heykellere tapanlar ve mu’attala ve zındıklar ve Bâtıniyye ve İbâhiyye’den olanlar ve müslümân olduğunu söylediği halde i’tikâdı bozuk olanlar [için], hep putlara tapanlar denir. Bunlardan Bâtıniyye mezhebine, İsmâiliyye ve İbâhiyye de denir. Bunlar son zamânlarda Vehhâbî ismini almışlardır ve din perdesi altında dinsizdirler. Ehl-i kitâb olan kadınları nikâh câizdir. Müslime [Müslüman kadın] üzerine kitâbiyye [Ehl-i kitâb, yani Yahûdî ve Hristiyan kadın] nikâh da sahîhdir. Müslümân kadınlar hiçbir kâfire nikâh edilemez. Hatta müslümân olduğunu söyleyen i’tikâdı bozuk olanlara da vermek harâmdır. Mürted olan, yanî din-i İslâmın bir meselesini beğenmeyen bir adama ne müslime ve kâfire, ne de puta tapan hiçbir kadın nikâh edilemez.

Nikâhı muvakkat harâm olanlardan altıncısı, bir kadının kendi kölesine nikâhı harâmdır. Âzâd ettikten sonra câiz olur. Bir kimse kendi câriyesini âzâd etmeden nikâh etmesi de câiz değildir.

Nikâhı muvakkat harâm olanlardan yedincisi, bir kimse zevcesini ayrı ayrı veya bir defada üç talâk boşarsa, o kadın iddeti tamâm olduktan sonra başka bir erkeğe nikâh-ı sahîh ile varıp ve ona medhûle olup [zifafa girip] talâk veya vefât ile ondan ayrılıp ve iddetini tamâm etmedikçe, evvelki zevcine nikâhı câiz değildir. Harâmdır. Nikâh-ı muvakkat bâtıldır ve harâmdır.

Tavsiye Yazı –> Sünnet Üzere Nikah Nasıl Yapılır?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler