Ahlak-ı Hamidenin Beyanı

 Ve dahi, kişinin 72 kadar güzel huyları vardır: İman, Ehl-i sünnet itikadı, İhlas, İhsan, Tevazu, Zikir-i minnet, Nasihat, Tasfiye, Gayret, Gıbta, Seha, İsar, Mürüvvet, Fütüvvet, Hikmet, Şükür, Rıza, Sabır, Havf, Reca, Buğz-i fillah, Hubb-i fillah, Hamul, İstiva-i zem ve medh, Mücahede, Say, Kasıt, Amel, Zikir-i mevt, Tefviz, Teslim, Taleb-ül-ilim, Selamet, Sadr, Şecaat, Hilm, Rıfk, İnabet,…

Hac Babı

Haccın Rüknü 3’tür: 1- İhrama girerken hacca niyet etmek. 2- Arafat’ta vakfeye durmak. 3- Ziyaret tavafı etmek. Arafat’ta vakfeye durmanın evvelki vakti, Zilhiccenin 9. günü zeval vaktinden, ertesi günü, sabah oluncaya dektir. [1 gün önce veya 1 gün sonra Arafat’ta vakfeye durunca, hac batıl olur. Vehhâbîler, hilali görmedikleri hâlde, bir gün önce bayram yapıyorlar. Vaktinde…

Oruç Babı

Orucun farzı 3’tür: 1) Niyet etmek. 2) Niyeti evvel ve ahir vakitleri arasında yapmak. 3) Nehar-ı şer’ide, yani imsak vaktinden, güneşin batmasına kadar olan zamanda orucu bozan şeylerden sakınmaktır. İmsak vakti, Fecir-i sâdık denilen beyazlığın, ufk-ı zahiri hattı üzerinde görüldüğü vakittir. Oruca niyet etmeyip akşama kadar orucu bozan şeylerden sakınan kimse, oruç tutmuş olmaz. O…

Diş Dolgusu Meselesine Dair

Hanefi mezhebinde dişlerin arası ve diş çukuru ıslanmazsa gusül tamam olmaz. Bunun için, diş kaplatınca ve doldurunca, gusül abdesti sahih olmaz. İnsan Cenâbetlikten kurtulmaz. Evet, İmâm-ı Muhammed’e göre sallanan dişleri altın tel ile bağlamak ve düşen, çıkarılan diş yerine altın diş takmak câizdir. İmâm-ı Âzam ise, altın câiz olmadığını ictihad buyurmuştur. İmâm-ı Ebû Yusuf, bir…

Hırsızlık Yapmanın Cezası Nedir?

Sual: İslam hukukunda sirkat suçunun cezası nedir? Cevap: Sirkat, başkasının bir şeyini gizlice almak demektir. Başkasının az veya çok malını, haksız olarak ve rızası olmayarak almak, yani çalmak veya gasp etmek haramdır. Mükellef olan, yani akıllı ve baliğ olan erkek, kadın, köle, efendi, müslüman veya zimmi, gören ve konuşabilen bir kimse, 10 dirhem halis gümüş…

Zina Yapanın Cezası Nedir?

Sual: İslam hukukunda zina yaparken yakalananın cezası nedir? Cevap: Mükellef olan ve konuşabilen müslim veya gayr-ı müslim kimse, Darülİslamda, tehdid edilmeden arzusu ile sarhoş iken veya ayık iken, zina yapar, yakalanırsa, kadın ve erkeğe had cezası lazım olur. 4 erkek şahidin birlikte ve hakim huzurunda zina halinde gördük demeleri ile veya kadın ve erkeğin, 4…

Dini Nikahın Şartları Nelerdir?

Sual: Dini nikah kıydırmak istiyoruz. Dini nikahın sahih olması için hangi şartların yerine gelmesi gerekir? Cevap: Nikahın 4 mezhebe de uygun yapılmasına çalışmalıdır. Şâfiî ve Hanbeli ve Mâlikî mezheplerinde nikahın doğru olması için, 1. şart, baliğa olan kıza da velînin izin vermesi lâzımdır. Velî, lugatta, dost demektir. Akâid bilgisinde ârif-i billah demektir. Fıkıhta ise, erkek…