Haccın Rüknü 3’tür:

1- İhrama girerken hacca niyet etmek.

2- Arafat’ta vakfeye durmak.

3- Ziyaret tavafı etmek.

Arafat’ta vakfeye durmanın evvelki vakti, Zilhiccenin 9. günü zeval vaktinden, ertesi günü, sabah oluncaya dektir. [1 gün önce veya 1 gün sonra Arafat’ta vakfeye durunca, hac batıl olur. Vehhâbîler, hilali görmedikleri hâlde, bir gün önce bayram yapıyorlar. Vaktinde vakfeye durmayanların hacları sahih olmuyor.]

Tavaf 7 nev’dir:

Evvelki ziyaret tavafı.

İkincisi, ömre tavafı, (bu ikisi farzdır).

Üçüncüsü, sünnet olan tavaf-ı kudümdür.

Dördüncüsü, veda tavafı.

Beşincisi, vâcip olan, nezir tavafıdır.

Altıncısı, tavaf-ı nâfile.

Yedincisi, müstehab olan tetavvu tavafıdır.

Hac için, ihrama niyet etmek farzdır. İhram bezi tutunmak, sünnettir. Dikilmiş esvabdan ari bulunmak vâciptir.

Ve dahi, haccın farz olmasının şartı 8’dir:

1- Müslüman ola.

2- Baliğ ola.

3- Akıllı ola.

4- Sıhhatli ola.

5- Köle olmaya.

6- Mevcut malı, asli ihtiyaçlarından fazla ola.

7- Hac vakti gelmiş olmak. Hac vakti, arefe ve 4 bayram günüdür. Yol müddeti de hesaba katılır.

8- Sefer müddeti uzakta olan kadının yanında zevci veya nikahı ebedî caiz olmayan mahremi buluna. [Bu 8 şarta mâlik olan kimsenin, ömründe bir defa hacca gitmesi farz olur. Birden fazla giderse, sonraki senelerde gittikleri, nâfile hac olur. (Nâfile ibadet)  demek, farz veya sünnet olmayıp da, kendi arzusu ile yapılan ibadet demektir. Nâfile ibadetin sevâbı, farz ibadetin sevâbı yanında, bir derya yanındaki bir damla su kadar azdır. İslam âlimleri, Mekke’ye uzak memleketlerde olanların tekrar hacca gitmelerine izin vermemişlerdir.

Abdullah Dehlevi “kuddise sirruh” 63. mektupta buyuruyor ki (Hac yolunda, ekseriya, ibadetler tam yapılamaz. Bunun için, imam-ı Rabbânî “rahmetullâhi aleyh”, 123 ve 124. mektuplarında, umreye ve nâfile hacca gitmekten razı olmadığını bildirdi.) Bir farzın yapılmasına, kadınların örtünmelerine mâni olan nâfile hac, haram olur. Böyle nâfile hacca gitmek, sevap değil, günah olur. Umreye gitmek de böyledir.

Zekatı, nisaba mâlik olduktan 1 hicri sene sonra, vermek farz olur. Zekat vermek farz olduğu bu zaman, herkes için başkadır. Bu zaman hac zamanından evvel ise, malın, paranın hepsi için zekat verilip, geri kalan para ile hacca gidilir. Zekat vermek zamanı, hac zamanına rastlarsa, önce hacca gidilir. Hacdan sonra, elde kalan paranın zekatı verilir.]

Tavsiye Yazı –> Kurban kesmeye dair

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler