İslam Hukukunda “Hicr” Hükümleri Nelerdir?

Sual: İslam hukukunda “hicr” hükümleri nelerdir? Cevap: Hicr, bazı kimseleri, bazı sözleşmelerden ve işlerden menetmek demektir. [(Mecelle)nin 941. ve sonraki maddelerine bakınız!]. Bir çocuk, satın alınan malın mülk olacağını ve satınca mülkten çıkacağını anlarsa, buna (Mümeyyiz), yani akıllı denir. Mümeyyiz olmayan çocukların bütün sözleşmeleri batıldır. Mümeyyiz olan çocuğun zararlı olan işlerdeki sözleşmeleri, velisi izin verse…

İkrah (Korkutmak) Caiz Midir?

Sual: İkrah (korkutmak) caiz midir? İslam hukukunda cezası nedir? Cevap: Mümini ve zimmiyi ikrah etmek, korkutmak büyük günahtır. İbni Âbidin “rahmetullahi teâlâ aleyh”, 5. ciltte ve Dürerü’l-hükkam 949. maddede buyuruyor ki (İkrah), bir insanı, istemediği bir şeyi yapması için, haksız olarak zorlamak demektir. Birini zorlamanın ikrah olması için 4 şart lâzımdır. Zorlayanın, korkuttuğu şeyi yapabilecek…

İslam Hukukunda İçki İçmenin Cezası Nedir?

Sual: İslam hukukunda içki içmenin müeyyidesi (cezası) nedir? Cevap: 5 günah için had cezası vardır: Zina, şarap içmek ve alkollü içki ile sarhoş olmak, kazf, sirkat, yol kesicilik. Had cezaları, suç işleyince değil, hakim karar verince vâcib olur. Had, günahın temizlenmesine sebep olmaz. Günahtan kurtulmak için tövbe etmesi de lâzımdır. Had, lügatte men’ demektir. Kapıcıya…

İslamiyette Hukuk Ve Ceza Risalesi

İSLÂMİYYET’DE HUKUK VE CEZA RİSÂLESİ Bismillahir-Rahmânir-Rahîm. Suâller: Birinci Suâl: İslâmiyyet’de, dahâ doğrusu İslâm Felsefesi’nde ceza fikri ne suretle doğmuş ve ne suretle telakki edilmiştir? İkinci Suâl: Ceza, Allah’ın hakkı mıdır, kulların hakkı mıdır ve bu iki nazariyyenin ayrı ayrı sâlikleri var mıdır? Var ise, istinâd noktalan nelerdir? Cezada mücerred ıslâh etmek fikri mevcûd mudur? Üçüncü…

İslam Hukukunda Diyet Cezası Nasıldır?

Sual: İslam hukukunda diyet cezası ne kadardır? Cevap: Diyet, katilin vereceği para cezasıdır. Erş ise, ölümden başka cinayetlerin para cezasıdır. Şebeh-i amd ile öldürmenin cezası ağır diyet olup 100 devedir. 25’i 2 yaşına, 25’i 3 yaşına, 25’i 4 yaşına ve 25’i de 5 yaşına basmış dişi deve olacaktır. Âlimlerin birkaçı, 1.000 dinar altın da verilebilir…

İslam Hukukunda Cinayet Suçunun Cezası Nedir?

Sual: İslam hukukunda cinayetler kaça ayrılır ve bunların cezası nedir? Cevap: Reddü’l-muhtar sâhibi “rahmetullahi teâlâ aleyh” buyuruyor ki: Cinayet, yaralamak veya öldürmek demektir. Katl, insan öldürmek demektir. Öldürene katil, ölene maktul denir. 5 türlü katl haramdır: 1 — Amden, bilerek, istiyerek öldürmektir. Öldürmek için, bir insanın herhangi yerine, bıçak, tabanca gibi öldürücü şeyle vurmaktır. Demirden…

Tazir Cezası Nedir?

Sual: Tazir cezası nedir? Cevap: Tazir, edeblendirmek demektir. İslamiyette, hadden daha hafif ceza ile cezalandırmaktır. Tazir cezaları çeşitlidir. Tenbih, ihtar, tektir ve dövmek ve habs ve öldürmeye kadar gider. Suça ve şahsa uygun olanı verilir. Haddin en hafifi, kölenin cezası olan 40 sopadır. Bunun için tazir, 39 sopaya kadar olur. En azı 3 sopadır. Hakim…

İslam Hukukunda Şahitlik Nasıldır?

Sual: İslam hukukunda şahitlik nasıl olur? Şahit kime denir? Cevap: Tercümetü’l-muhtasar adındaki Nikaye’nin Fârisî şerhinde diyor ki: Birinin başkasında bulunan hakkını haber verene (Şahit) denir. Şahit, üzerinde hak bulunandan öğrendiği veya başkasından işittiği hakkı, mahkemede şahadet eder. İhbar üç türlü olur: a) Yukarıda bildirdiğimiz şahitliktir. b) Kendinin başkasında bulunan hakkını haber vermektir. Buna (Dava açmak)…

İslam Hukukunda Yol Kesmenin Cezası Nedir?

Sual: İslam hukukunda yol kesmenin cezası nedir? Cevap: Kadın, erkek, müslüman veya zimmi, bir veya çok kimse, gece veya gündüz, Darülİslamda silah kuvveti ile şehirde veya şehirler arası yollarda müslüman veya zimmilere saldırırsa, bunlara katiı tarîk veya yol kesici veya eşkıya denir. Mal soymadan ve can gaybı yapmadan ele geçerlerse, dövülür ve tövbe hâli görülünceye…

İslam Hukukunda Cezalar Çok Mu Ağır?

Sual: Protestan papazların, İslam dinine yaptıkları itirazlardan birisi de, cürümleri affetmemek meselesidir. Neşrettikleri risalelerin birisinde, (İncil, şahsın hususi muamelelerinde, muhabbet, sıkıntıya katlanma ve afvın lüzumunu, Mûsâ aleyhisselâmın şeriatinden daha çok beyan ederek ortaya koymuştur. Halbuki İslamiyetin, cürmü affetmekte, hıristiyanlıktan daha çok bir fazilet ortaya koyması lazım idi. Suçluya ceza vermekte, değil Mûsâ aleyhisselâmın şeriati, yahudilerin…