İslam Hukukunda Livata Edenin Cezası Nedir?

Sual: İslam hukukunda livata yapmanın cezası nedir? Cevap: (Tecnîs) de diyor ki: Bir kimse câriyesi veya kölesi ile livâta ederse, onlar da buna mâni’ olamazlarsa öldürmeleri câizdir. Öldürene bir cezâ lâzım gelmez. (Fetâvâ-yı Özçendî) de de böyledir. (Fetâvâ-yı Mes’ûdî) de diyor ki: Emîr-ül müminin Ömer (radıyallahü anh) zamanında iki çocuk, yanlarında zincire vurulmuş bir köle…

Bagi Kime Denir?

Sual: Bagi kime denir? Kaç çeşit bagi vardır? Bagiler nasıl cezalandırılırlar? Cevap: Asiler, haksız olarak devlete, devlet başkanına isyan edenler. İslam hukukunda devlete karşı gelenler 3 kısımda incelenirler: 1) Bagi diye isimlendirilen kimseler: Müslümanlardan bir kısmı isyan edip, baş kaldırınca, hükümdar onların isyan etme sebeplerini araştırır. Niçin isyan ettiklerini sorar, onları ikna edip, kendisine itaate…

İslamiyette Kısas Cezası Var mıdır?

Sual: Kısas nedir? İslamiyette kısas var mıdır? Cevap: Kısas, bir şeye aynısı ile karşılık verilmesi demektir. Haksız yere adam öldüreni veya yaralama fiillerinden birini işleyen suçluyu, işlediği suçun aynısını kendisine tatbik ederek cezalandırma. Kısas, lügatte “kesmek” mânâsındadır. İslâm Cezâ Hukukunda, suçluya uygulanan ceza çeşitlerinden biri de kısastır. Bir insanı haksız olarak, bilerek, isteyerek öldüren kimseye…

İslam Hukukunda “Hicr” Hükümleri Nelerdir?

Sual: İslam hukukunda “hicr” hükümleri nelerdir? Cevap: Hicr, bazı kimseleri, bazı sözleşmelerden ve işlerden menetmek demektir. [(Mecelle)nin 941. ve sonraki maddelerine bakınız!]. Bir çocuk, satın alınan malın mülk olacağını ve satınca mülkten çıkacağını anlarsa, buna (Mümeyyiz), yani akıllı denir. Mümeyyiz olmayan çocukların bütün sözleşmeleri batıldır. Mümeyyiz olan çocuğun zararlı olan işlerdeki sözleşmeleri, velisi izin verse…

İkrah (Korkutmak) Caiz Midir?

Sual: İkrah (korkutmak) caiz midir? İslam hukukunda cezası nedir? Cevap: Mümini ve zimmiyi ikrah etmek, korkutmak büyük günahtır. İbni Âbidin “rahmetullahi teâlâ aleyh”, 5. ciltte ve Dürerü’l-hükkam 949. maddede buyuruyor ki (İkrah), bir insanı, istemediği bir şeyi yapması için, haksız olarak zorlamak demektir. Birini zorlamanın ikrah olması için 4 şart lâzımdır. Zorlayanın, korkuttuğu şeyi yapabilecek…

İslam Hukukunda İçki İçmenin Cezası Nedir?

Sual: İslam hukukunda içki içmenin müeyyidesi (cezası) nedir? Cevap: 5 günah için had cezası vardır: Zina, şarap içmek ve alkollü içki ile sarhoş olmak, kazf, sirkat, yol kesicilik. Had cezaları, suç işleyince değil, hakim karar verince vâcib olur. Had, günahın temizlenmesine sebep olmaz. Günahtan kurtulmak için tövbe etmesi de lâzımdır. Had, lügatte men’ demektir. Kapıcıya…

İslamiyette Hukuk Ve Ceza Risalesi

İSLÂMİYYET’DE HUKUK VE CEZA RİSÂLESİ [Bu risale temyiz mahkemesi reislerinden Baha Arıkan’ın İslam hukukunda cezalara dair suallerine Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretlerinin cevaplarını ihtiva eden bir risaledir] Bismillahir-Rahmânir-Rahîm. Suâller: Birinci Suâl: İslâmiyyet’de, dahâ doğrusu İslâm Felsefesi’nde ceza fikri ne suretle doğmuş ve ne suretle telakki edilmiştir? İkinci Suâl: Ceza, Allah’ın hakkı mıdır, kulların hakkı mıdır ve…

İslam Hukukunda Diyet Cezası Nasıldır?

Sual: İslam hukukunda diyet cezası ne kadardır? Cevap: Diyet, katilin vereceği para cezasıdır. Erş ise, ölümden başka cinayetlerin para cezasıdır. Şebeh-i amd ile öldürmenin cezası ağır diyet olup 100 devedir. 25’i 2 yaşına, 25’i 3 yaşına, 25’i 4 yaşına ve 25’i de 5 yaşına basmış dişi deve olacaktır. Âlimlerin birkaçı, 1.000 dinar altın da verilebilir…

İslam Hukukunda Cinayet Suçunun Cezası Nedir?

Sual: İslam hukukunda cinayetler kaça ayrılır ve bunların cezası nedir? Cevap: Reddü’l-muhtar sâhibi “rahmetullahi teâlâ aleyh” buyuruyor ki: Cinayet, yaralamak veya öldürmek demektir. Katl, insan öldürmek demektir. Öldürene katil, ölene maktul denir. 5 türlü katl haramdır: 1 — Amden, bilerek, istiyerek öldürmektir. Öldürmek için, bir insanın herhangi yerine, bıçak, tabanca gibi öldürücü şeyle vurmaktır. Demirden…

Tazir Cezası Nedir?

Sual: Tazir cezası nedir? Cevap: Tazir, edeblendirmek demektir. İslamiyette, hadden daha hafif ceza ile cezalandırmaktır. Tazir cezaları çeşitlidir. Tenbih, ihtar, tektir ve dövmek ve habs ve öldürmeye kadar gider. Suça ve şahsa uygun olanı verilir. Haddin en hafifi, kölenin cezası olan 40 sopadır. Bunun için tazir, 39 sopaya kadar olur. En azı 3 sopadır. Hakim…