Zemzem Kuyusunun Tarihi Nasıldır?

Sual: Zemzem nedir? Zemzemin tarihi nasıldır? Cevap: Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin; “Yeryüzünde bulunan kuyuların en hayırlısı, Zemzem suyunun mübarek kuyusudur” buyurarak medh eylediği Kâbe-i muazzamanın yanında bulunan kuyu ve suyu. Zemzem’in, her biri bir özelliğinden dolayı verilen 30 kadar ismi vardır. Yavaş yavaş ak, mânâsına Zemzem ismi verildiği rivayet edilmişse de, başka nakiller de…

Araplar Tarihte Kaç Kola Ayrılmıştır?

Sual: Arab milleti tarihte kaç kola ayrılmıştır? Arapların tarihi serüveni nasıldır? Cevap: Araplar; Nuh aleyhisselâmın en büyük oğlu Sam’ın neslinden gelen yâni Sâmî ırka mensûb büyük bir kavimdir. Arab, lügatte güzel demektir. Coğrafya terimi olarak; Arabistan yarımadasında doğup büyüyen, oranın iklimi, havası, suyu ve gıdası ile yetişen ve onların kanından olan kimselere verilen addır. Arablar,…

Ab-ı Hayat Nedir?

Sual: Kitaplarda ve şiirlerde sık sık geçen “ab-ı hayat” ifadesi nedir? Ne manaya gelmektedir? Cevap: Dirilik suyudur. Ayrıca ab-ı hayvan, ab-ı Hızır, ab-ı cavidani, ab-ı zindegi, ab-ı İskender, ab-ı cüvan ve aynü’l -hayat da denilmektedir. Bazı rivayetlerde bu suyu, karanlıklar ülkesinde rastlayarak içen Hızır ile İlyas aleyhimesselamdır. Hızır aleyhisselamın ruhu, bazı velilere feyz vermiştir. Öldükten…

Semud Kavmi Nasıl Helak Oldu?

Sual: Semud kavmi kimlerdir? Nasıl helak olmuştur? Cevap: Kur’ân-ı kerîmde, îmân etmedikleri ve bunun netîcesinde helâk oldukları bildirilen kavimdir. Semûd, Nûh aleyhisselâmın oğlu Sâm’ın neslinden olup, berâberindekilerle Şam ile Hicâz arasındaki Hicr mevkiinde yaşamışlardır. Semûd kavmi, Kur’ân-ı kerîmde Eshâb-ül-Hicr şeklinde zikredilmiş olup, Âd kavminin devâmı olması ve onların yurtlarına yerleşmeleri sebebiyle de Âd-ı Sânî (İkinci Âd)…

Ad Kavmi Niçin Helak Oldu?

Sual: Ad Kavmi niçin helak oldu? Cevap: Ad kavmi, Hud aleyhisselamın peygamber olarak gönderildiği ve isyanları yüzünden rüzgarla helak edilen kavimdir. Bu kavim, Nuh aleyhisselamın oğullarından Sam’ın torunlarından Ad’ın neslidir. Yaşadıkları yer Ahkaf diyarı olup, Yemen’de Aden ile Umman arasındadır. Bu bölgeye Şihr de denilmiştir. Nuh aleyhisselam zamanındaki tufandan sonra gemide bulunup kurtulanlar değişik bölgelerde…

Kureyş Kabilesinin İsmi Nerden Gelmektedir?

Sual: Kureyş Kabilesinin ismi nereden gelmektedir? Cevap: Kureyş, Resûlullahın on birinci babası olan Fihr’in ismidir. Nuh aleyhisselâmdan sonra Arabistan yarım adasında yerleşenlere (Arab-ı baide) denir. Ad, Semud ve Amalika bunlardandır. Hud aleyhisselâm Ad kavmine, Sâlih aleyhisselâm Semud kavmine gelmişlerdir. Hepsi (Sam) soyundandır. Bunlardan sonra, gelip Yemene yerleşen (Kahtan) evlatlarına (Arab-ı aribe) denir. Bunlar Yemen’de (Himyer)…

İbrahim Aleyhisselam Kavmini Nasıl İmana Davet Etti?

Sual: İbrahim aleyhisselam ne zaman yaşamıştır? Kavmini nasıl imana davet etmiştir? Cevap: Mukaddes kitaplar, tarihi vesikalar ve günümüze kadar gelmiş olan eserler incelenirse, (Tek Allah)a imanı emreden din yani İslamiyet, Âdem aleyhisselâm zamanından beri vardı. İnsanlar dünyaya geldikten sonra, Âdem aleyhisselâmdan İbrahim aleyhisselâma kadar geçen zaman içinde, birçok Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” gelmişse de, bunlara büyük…

Elyazar (Eliezer) Kimdir?

Sual: Eliezer (Elyazar) kimdir? Cevap: Kim olduğuna dair farklı rivayetler vardır. Mirat-ı Kâinat’ta Elyazar Hazret-i Musa’nın oğlu, diyor. Ama Mirat-ı Kâinat’taki ifadeden sanki Şuayb Aleyhisselam’ın oğluymuş gibi de anlaşılıyor. Harputlu İshak Efendi’nin Dıyaü’l-Kulûb kitabında da böyle yazıyor. Elyazar birden fazladır. Bu Elyazar ile Talmud’un bildirildiği Elyazar aynı değildir. O, Harun Aleyhisselamın oğludur. Yani hem Musa…

Süleyman Mührü İnsanı Korur Mu?

Sual: Süleyman Mührü insanı korur mu? Cevap: Mühr-i Süleyman veya Davud Yıldızı diye bilinen altı köşeli yıldız, Davud aleyhisselâmın mührüdür. Sonra Süleyman aleyhisselâma intikal etmiştir. Müsned’de geçen bir hadis-i şerifte, “Kıyametten önce yer altından elinde Süleyman’ın mührü ve Mûsâ’nın asâsı olduğu halde bir dâbbe çıkacak ve asâsıyla müslümanların yüzünü aydınlatacak, mührüyle kâfirlerin yüzünü mühürleyecektir” buyuruldu.…

İnsanlık Tarihi Ne Zaman Başladı?

Sual: Muhtelif yerlerde insanlık tarihinin 7.000 sene kadar olduğunu okumuştum. Ne derece doğrudur? Cevap: Muhtasar-ı Kurtubî, İbnü’l-Arabî’nin Kibrit-i Ahmer’i gibi muteber eserlerde, kâinatın ömrü hakkında çok söz söylendiği, bunlardan en doğru olanının 360 bin x 360 bin olduğu Cebrâil aleyhisselâmla alâkalı bir hadîs-i şeriften çıkarılarak beyan edilmektedir. Şu halde kâinatın ömrü 129 milyar 600 milyon…