Sual: Muhtelif yerlerde insanlık tarihinin 7.000 sene kadar olduğunu okumuştum. Ne derece doğrudur?

Cevap: Muhtasar-ı Kurtubî, İbnü’l-Arabî’nin Kibrit-i Ahmer’i gibi muteber eserlerde, kâinatın ömrü hakkında çok söz söylendiği, bunlardan en doğru olanının 360 bin x 360 bin olduğu Cebrâil aleyhisselâmla alâkalı bir hadîs-i şeriften çıkarılarak beyan edilmektedir. Şu halde kâinatın ömrü 129 milyar 600 milyon senedir. İnsanlığın ömrü ise “313 resul gönderilmiştir” ve “Her bin yılda bir resul gönderilir” hadîs-i şeriflerinden istihraçla 315 bin sene olarak hesaplanmıştır. 7000 sene bugün Tevrat’ta yazan malumattır. Bunun için “Tarihçi ve hükemânın sözüdür. Biz buna uymaya memur değiliz. Allah dünyayı 6-7000 sene gibi kısa bir müddet için yaratmış değildir” buyuruluyor. Vâkıa Deylemî’nin şöyle bir rivayeti vardır: “Dünyanın hepsi âhiret günü ile yedi günden ibarettir. Bu Allahü teâlânın şu kavli iktizasıdır. “Allah indinde bir gün miktarı, sizin sayınızdan bin sene eder”. Ulemâ bu hadis-i şerifi belki mecaza hamletmiş; belki de bu sözün, Hazret-i Peygamberin ictihadıyla söylediği bir söz olduğuna, dünyanın ömrünün henüz kendisine bildirilmeden evvel söylendiğine hükmettiler.

Sual: Bir halıkın mevcûd olduğunu inkâr ederek her şeyin tabiat tarafından kendi kendine meydana geldiğini iddia edenler, (Bütün din kitaplarında dünyanın 6 günde yaratıldığı yazılıdır. Halbuki bugün yapılan araştırmalar, bilhassa radyoizotoplar ile yapılan çok ince hesaplar, dünyanın milyarlarca sene evvel meydana geldiğini göstermektedir) demektedirler. Bunlara nasıl cevap vermek lazım?

Cevap: Dünyanın milyarlarca sene evvel meydana gelmesi, ne kadar zamanda yaratıldığı hakkında bilgi vermiyor ki bu sözlerinin bir kıymeti olsun. Mukaddes kitaplarda yazılı olan 6 günün bugünkü 24 saatlik gün ile ne alakası olabilir? 24 saatlik gün, insanlar tarafından kullanılan bir zamandır. Mukaddes kitapların bahs ettiği günün uzunluğunun ne kadar olduğunu biz bilmiyoruz. Bu 6 günden her biri, bizim kabul ettiğimiz zamanlara göre çok uzun asırlar süren jeolojik periyotlar olabilir. Secde sûresinin 5. âyetinde meâlen, “Allah indinde bir gün miktarı, sizin sayınızdan bin sene eder” buyuruldu. Kitâb-ı mukaddesin Ahd-i cedid kısmında, Petrusun 2. mektubunun 3. babının 8. âyetinde, (Şunu unutmayın ki Rabbin indinde bir gün, bin yıl gibidir) denilmektedir.

 

Tavsiye Yazı –> İslamiyet Öncesi Hadiselere Dair Sualler

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler