Sual: Hristiyanların akidelerini İslami açıdan ele alan kitaplar var mıdır? İslam alimleri Hristiyanlığa reddiye mahiyetinde hangi eserleri yazmışlardır?

Cevap: İslam alimleri tarafından bu mevzuda pek çok kitap yazılmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır;

Tuhfetü’l-Erîb fi’r-Reddi alâ Ehli’s-Salîb: Bu kitabın önemi; meşhur bir Hristiyan papazı iken Müslüman olan, İncile ve incilin lügatlerine hakim olan birisi tarafından kaleme alınmış olması. Kitabın müellifi Abdullah-ı Tercüman (eski ismiyle Anselmo Turmeda) Hristiyanların kendi kaynaklarını kullanarak bu reddiyeyi hazırlamıştır. Kitabın aslı Arabi olmakla birlikte Osmanlı devrinde Türkçeye tercüme edilmiştir. Bedir Yayınevi tarafından da günümüz Türkçesiyle neşredilmiştir. Bu kitabın günümüz Türkçesine tercümesi sitemizde de mevcuttur. Okumak için tıklayınız.

İzhârü’l-hak: Hindistan’da yetişmiş İslam alimlerinden Rahmetullah Efendi, Londra’dan Hindistân’a gelen Pfander isimli protestan papazı ile ilmi münâzaralar yapmış ve misyonerleri Hindistan’dan kaçırmıştır. Abdülazîz hân kendisini İstanbul’a davet etmiştir. Madalya vererek maâş bağlamıştır. Kendisinden Hıristiyanlara bir reddiye yazmasını istedi. Bunun üzerine Rahmetullah Efendi İstanbul’da, Arabi olarak İzhârü’l-hak kitâbını kaleme aldı. Kitâp 4 cilddir. Mekke baskısı pek nefîsdir. Kitâbı Sultân Abdülazîz Hân için yazmıştır. Devrin İngiliz gazeteleri, “Bu kitâp yayılırsa, hıristiyanlık mahvolur” yazmışlardır. Nüzhet efendi bunun birinci kısmını, Ömer Fehmî efendi de ikinci kısmını Türkceye tercüme etti. Protestan papazları ile mücâdeleleri Beyânü’l-hak kitâbında ve Türkce tercümesinde yazılıdır.

Dıyâu’l-Kulûb: Harputlu İshak Efendi tarafından Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmıştır. İshak Efendi, kitabı Protestan misyonerlerinin İslâm dînine karşı yaydıkları yalan ve iftirâlara karşı yazmıştır. Kitap hazılanırken Rahmetullah Efendi’nin İzhâru’l-hak kitabından istifade ettiği görülmektedir. Birinci baskısı 1876 senesinde İstanbul’da yapılmıştır. Dıyâu’l-kulûb (Kalplerin Cilası) kitabı “Cevab Veremedi” ismiyle günümüz Türkçesiyle basılmıştır.

Şemsü’l-Hakîka: Harputlu İshak Efendi tarafından Anadolu’da çalışmalar yapan misyonerlere karşı Türkçe olarak yazılmıştır. “Hakikat Güneşi” manasına gelmektedir. 1861’de basılmıştır. 290 sayfa olup, Kur’ân-ı kerîmin Allah kelâmı olduğunu ve hristiyanların İncîl dedikleri kitâplarının sonradan yazılmış bir târîh kitâbı olduğunu, kuvvetli vesîkalarla isbât etmektedir. Kitap Süleymaniye Kütüphanesi’nde mevcuttur.

Mîzanü’l-mevazin: Necef Ali 1871’de İstanbul’da Farisi olarak yazmıştır.

Er-Reddü’l-cemil: İmâm-ı Gazâlî hazretlerine atfedilen Arabi kitapta bugünkü İncîl denilen kitâpların bozuk oldukları, bunlara inananların çoğunun müşrik olduğu isbât edilmekdedir.

Es-sıratü’l-müstekim: İbrahim Fasih Hayderi’nin Arabi lisanında yazdığı Hristiyanlığa reddiye kitabı.

Îzâhu’l-merâm fî Keşfi’z-Zulâm: Manastırlı Abdullah Abdî bin Destân Mustafâ Bey tarafından Türkçe kaleme alınmıştır. 1871’de, İstanbul’da, basılmış olup, Süleymâniyye Kütüphânesi’nde mevcuttur.

İrşâdü’l-Hıyârâ ilâ Târihi’l-Yunan ve’r-Rûm ve’n-Nasârâ: Avrupa memleketleri hakkında, onların idâre tarzlarına dâir 58 yapraklık küçük bir risaledir. Avrupalıların yazmış olduğu eserlerden tercüme ederek toplamıştır. İki bölüme ayrılan eserin birinci bölümünde Avrupalıların dinlerinden, ikinci bölümde Avrupa hükümdarlarının âdet ve kanunlarından söz edilmektedir.

Er-Risâletü samsâmiyye: Manastırlı müderris hâcı Abdullah Abdi Bey, Arabî olarak yazmıştır. İnciller üzerine geniş malumat vardır. Abdullah Abdi Bey’in ayrıca Bürhânü’l-hüdâ fî-redd-i kavlinnasârâ isimli Arabi kitabı mevcuttur.

Ayrıca İmâm-ı Kurtubî’nin Kitâbül a’lâm fî beyân-ı mâfî-dîninnasârâ minel-bid’i vel-evhâm kitâbında ve İbnül Kayyımü’l Cevziyye’nin Hidâyetül hıyârâ fî-ecvibetil yehûdî vennasârâ ve Sâlih Sü’ûdî mâlikî hazretlerinin Ettahcîl men harrafel İncîl kitâblarında ve Taşköprülü Ahmed efendi ve Kâtib Çelebî’nin, meşhûr kitâblarında Hristiyanlık hakkında kafi malumat vardır.

Ayrıca sitemizde Hristiyanlığa dair etraflıca hazırlanmış makaleler bulunmaktadır.

 

Tavsiye Yazı –> Barnabas İncilinin Hikayesi

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler