İbni Haldun’un Mukaddimesinde Ne Anlatılmaktadır?

Sual: İbni Haldun kimdir? Mukaddime isimli meşhur eserinde ne anlatmaktadır? Cevap: Büyük İslâm târihçisi, sosyolog, kırâat ve fıkıh âlimi aynı zamanda devlet adamıdır. İsmi, Abdurrahmân bin Muhammed Hadramî, künyesi Ebû Zeyd, lakabı Veliyyüddîn’dir. Aslen Yemen’in Hadramut şehrinden olduğu için Hadramî, âilesi Tunus’a hicret etmeden önce Endülüs’ün İşbiliyye şehrinde oturduklarından İşbilî isimleriyle de anıldı. 1332 (H.…

Araplar Tarihte Kaç Kola Ayrılmıştır?

Sual: Arab milleti tarihte kaç kola ayrılmıştır? Arapların tarihi serüveni nasıldır? Cevap: Araplar; Nuh aleyhisselâmın en büyük oğlu Sam’ın neslinden gelen yâni Sâmî ırka mensûb büyük bir kavimdir. Arab, lügatte güzel demektir. Coğrafya terimi olarak; Arabistan yarımadasında doğup büyüyen, oranın iklimi, havası, suyu ve gıdası ile yetişen ve onların kanından olan kimselere verilen addır. Arablar,…

Ahilerde Aranan Özellikler Nelerdir?

Sual: Ahilik nedir? Ahiliğin içinde bulunduğu cemiyetin sosyal hayatına ne gibi tesirleri olmuştur? Ahide aranan şartlar nelerdir? Cevap: Kardeşlik, esnaf ve sanatkarlar birliği teşkilatıdır. Koku Arabça ah kelimesi olup, ahi olarak Türkçe’de de kullanılmaktadır. Türkçe olan ve eli açık, cömert, yiğit manasına gelen akı kelimesinin zamanla değişerek, ahi şeklini alması da ihtimal dahilindedir. Arabça ah kardeş, ahi de kardeşim manasındadır. Ahîlik, ıstılahda; esnaf…

Medeniyetin Tarifi Nasıldır?

Sual: Medeniyetin Tarifi Nasıldır? Medeniyet sadece madden ilerlemek midir? Cevap: Medeniyet; memleketleri îmâr ederek, insanları sosyal, ekonomik, kültürel ve ahlâkî yönden refah ve huzûra kavuşturmaktır. Medeniyet kelimesi Arapça olup, “medîne” kökünden gelmektedir. Medîne, “şehir” demektir. Medeniyetin çok çeşitli târif ve îzâhları yapılmıştır. İnsanlık târihi boyunca yeryüzünde 2 çeşit medeniyet görülmüştür. Bunlardan biri ilâhî dinlere inanan…

Cengiz Han Türk Düşmanı Mı?

Sual: Cengiz Han Kimdir? Müsbet bir şahsiyet midir? Türk müdür yoksa Türk Düşmanı mıdır? Cevap: Cengiz (veya Timoçin) Türk değildir. Moğol olduğu, bütün dillerdeki tarihlerde yazılıdır. En büyük ve en zalim moğol hükümdarı idi. Kitapsız kâfir olduğu, Kısas-ı Enbiyâ’nın 811. sayfasında yazılıdır. İslam düşmanı idi. 1155’de tevellüd, 1227’de vefât etti. Büyük tarihçi Şemseddin Sami Bey,…

Selçuklulara Dair

Sual: Selçuklu sultanları hangi mezheptendi? Cevap: Ekseriyeti Hanefi idi. Taşkentli meşhur Şâfiî âlimi Kaffal Şâşî’nin tesiriyle Gazne hükümdarlarından bazısı Şâfiî idi. Tuğrul Bey, Muhammed Alpaslan, Melikşah gibi bazı Selçuklu sultanları da Gazne tesiriyle bu mezhebe girmişlerdir.   Sual: Selçukîler Anadolu’ya ne kadar Türk nüfusu getirdi ve yerli halka ne oldu? Cevap: Sayı bilinemez. Esas XIII. asırdaki…

Çağdaş Dünya Tarihine Dair

Sual: Hangi tarihte savaş ile toprak elde etmek yasaklandı? Cevab: 1945 tarihli Birleşmiş Milletler şartı 2/4.maddesi işgal ve fetih yoluyla toprak kazanmayı yasaklıyor. Sual: Ortadoğu kelimesini İngilizler mi kullanmaktadır? Cevap: Bu coğrafî bir tabirdir. Ama burası Avrupa’ya göre ortadoğudur. Ancak Çin’de bile bu tabir kullanıldığı zaman, burası anlaşılmaktadır. Sual: Sovyetlerin Afganistan’ı işgali sonrasında Taliban’ın güçlenmesi…

Diller Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Sual: Diller nasıl ortaya çıkmış ve bu kadar farklılaşmıştır? Cevap: İslâm kaynaklarındaki rivayetlere göre, ilk insan Hazret-i Âdem’e bütün isimlerin öğretildiğini bildiren âyet-i kerimenin tefsirinde, soyundan gelecek olanların konuşacağı dillerin hepsini bildiği, dünyanın çeşitli mıntıkalarına yerleşen torunlarının bu dillerden biriyle konuştuğu bildirilmektedir. Nitekim Tefsir-i Lübâb’da ve Meâlimü’t-Tenzil’de böyle anlatılır. Ama Hazret-i Âdem’in daha ziyade bugün…

Genel Tarih

Tarih ilmi, sosyal ilimlerdendir. Târih, Arapça bir kelimedir. “Anılmaya değer hâdiselerin hikâyesi” mânâsına gelir. Batı dillerindeki karşılığı “İstorya” olup, “araştırılmış haber” mânâsındadır. Kelime mânâsı dardır. Geniş mânâda ise, herhangi bir nesnenin geçmişini kucaklayan bir bütün demektir. Sosyal ilimlerden olan târihin çeşitli târifleri yapılmıştır. Bunlardan bâzıları: Târih, hâdiselerin ilmidir. Târih, netîceleri sebeplere bağlayan ilimdir. Târih, insanlığın…