Sual: Hangi tarihte savaş ile toprak elde etmek yasaklandı?
Cevab: 1945 tarihli Birleşmiş Milletler şartı 2/4.maddesi işgal ve fetih yoluyla toprak kazanmayı yasaklıyor.

Sual: Ortadoğu kelimesini İngilizler mi kullanmaktadır?

Cevap: Bu coğrafî bir tabirdir. Ama burası Avrupa’ya göre ortadoğudur. Ancak Çin’de bile bu tabir kullanıldığı zaman, burası anlaşılmaktadır.

Sual: Sovyetlerin Afganistan’ı işgali sonrasında Taliban’ın güçlenmesi Amerika ile alakalı mıdır?

Cevap: Taliban, Hindistan’da Diyobend medreselerinde okuyan ve burada tesiri bulunan Vehhabi zihniyetine az-çok bulaşmış talebelere verilen isimdir. Amerika bunları Sovyetlere karşı kullanmak üzere teşkilatlandırıp destekledi. Usame bin Ladin’in de CIA ajanı olarak vazife yaptığı herkesçe malumdur. Sonra –benzeri çok şey gibi- Amerika’nın elinde patladı.

Sual: Sağ eli sol göğüs hizasında ceketin içine koymak Mason sadakat duruşu mudur?

Cevap: Herkes bunu böyle bildiğine göre, değildir.

Sual: Muhammed Ali Cinnah nasıl bir şahsiyet idi?

Cevap: Hindistan’daki Şiî ekalliyetten idi. İngiltere’de yetişmişti. Hindistan bölününce, İngilizlerin desteği ile Pakistan’ın başına geldi.

Sual: Dünya Harbi’ni başlatan Arşidük Ferdinand’ın vurulması hâdisesini tek bir kişi değil, içinde müslümanların da olduğu bir teşkilat yapmış olabilir mi?

Cevap: Arşidük Ferdinand’ın öldürülmesi tek bir kişinin planlayıp gerçekleştirdiği bir iş olamaz. Elbette ki bir komitenin işidir. Gavrilo Princip tetikçi idi. Bu komitede kimler olduğuna dair hususi bir tetkikatım yoktur. Arşidük’ün öldürülmesinden sonra Avusturya bu işi çok büyüttü. Sırbistan’a büyük baskı yaptı. Sırbistan özür dilemesine ve bu işte bir alâkası olmadığını deklare etmesine rağmen (muhtemelen vardı), savaş önlenemedi.  Harp sırasında Sırplar da çok büyük zarar gördüler. Yüz binlercesi öldü. Komşularına karşı olan gaddarca kinlerinin sebeplerinden bir tanesi de budur.

 

Sual: Dünyadaki haberlerin Siyonist haber ajansları tarafından sansürlendiği doğru mudur?

Cevap: Komplo teorisidir. Ancak global güçler, global haber kaynaklarını umumiyetle ellerinde tuttukları için, bilinmesini istediklerini yayarlar veya bilinmesini istemediklerini gizlerler.

Sual: Sizce İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmak isteme sebebi nedir?

Cevap: Görünürdeki sebep, Avrupa Birliği mevzuatı ile İngiliz hukukunun birbirine uymaması ve problemler meydana getirmesidir. Görünmeyen sebep, Avrupa Birliği’nin çöküyor olmasıdır. İngiltere, artık kendisini bu birlikte görmekte bir menfaat bulmamaktadır.

Sual: İsviçre’nin hep tarafsız kalıp işgal edilmemesinin sebebi nedir?

Cevap: İsviçre tabii korunaklara sahiptir. Alp Dağları kolay kolay aşılamaz. İsviçre’de geçitler ve köprüler her an infilak ettirilecek şekilde yapılmıştır. Bol mikdarda yeraltı sığınakları vardır. Sayısı az olmakla beraber, muazzam silahlarla donanmış ultra kalifiye bir ordusu vardır. Militarist bir halktır, öyle ki herkeste silah vardır. Çünkü Helvetia dağlılarının torunlarıdır. Ayrıca İsviçre’nin hiçbir tabiî zenginliği yoktur, işgal etmeye değmez. En mühimi milletlerarası bankaların bulunduğu bir yerdir. Paranın dokunulmazlığı vardır.

Sual: Fransız İhtilali için milliyetçilik cereyanını uyandırdı denilir. Halbuki kralın haksızlıklarına karşı yapılmıştı. Herhangi bir etnik grubun Fransa’da muhtariyet için isyan etmediği biliniyor. Şu halde Fransız İhtilali nasıl milliyetçilik cereyanını uyandırmıştır?

Cevap: Meselenin cevabı uzundur. Fransız İhtilali’nin sebebi bahsettiğiniz şeyler değildir. Bunlar millete yutturulan sebeplerdir. Fransa’da ihtilal evvelinde halk hiç de fakir değildi. Siyasi baskı yoktu, hatta darbe günü Bastil Zindanı basıldığında sadece 7 tane adi mahkuma rastlandı. Hakiki sebep otorite değişikliğidir. Asırlardır süre gelen ananelerin yıkılmasıdır. Fransa İhtilali, İtalyan İhtilali, Rus İhtilali, Türkiye İhtilalinin hep Masonlar tarafından yapıldığı, bizzat kendileri tarafından itiraf edilmiştir. Daha sonra Avrupa’daki ve dünyadaki bütün kavimler tahrik edilerek ulus devlet projesi yürürlüğe sokuldu. Böylece imparatorluklar, krallıklar, monarşiler, dolayısıyla gelenek, din alt üst oldu. İhtilalin milliyetçi tesiri budur.

Sual: Sosyalist rejimlerde ekonomi kötü olsa da ilim adamlarına ve sanatkârlara değer verildiği doğru mudur?

Cevap: Komünist memleketlerde propaganda maksadıyla sanatkârlara, ilim adamlarına ve sporculara ehemmiyet verilirdi. İlim, sanat ve spor, hür memleketlere karşı bir mücadele ve müsabaka vasıtası olarak görülürdü. Mamafih ilim, sanat ve spor, hür düşünce vasatında inkişaf eder ve faydalı olur. Komünist memleketlerde ilim, fen ve spor adamlarının halini gördük. Hür dünyaya sığınmak için can atarlardı. Sayısız misali vardır.

Sual: ABD, II.Cihan Harbi’nden evvel içine kapanık bir devlet miydi?

Cevap: Monroe doktrinine göre, ABD, eski dünyanın işine karışmamayı tercih ederdi. Ama I.Cihan Harbi’nde kendisini harbin içinde buldu. Wilson prensipleri ile bir hayli güç kazandı. II. Cihan Harbinden sonra Monroe doktrinini terk edip, Truman doktrini ile dünyanın işlerine girişti. Yegâne süper güç oldu.

Sual: 1973 Arap İsrail savaşında, ABD İsrail’e destek hattı kurmasaydı, İsrail yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir miydi?
Cevap: Bilinemez. Desteğin mikyası belli değildir.

 

Sual: Fransa’nın Tunus’u işgali Berlin Antlaşması’nın neticesi midir?
Cevap: Berlin Konferansı kulislerinde bu mevzu konuşuldu; fakat antlaşmaya geçirilemedi. İngiltere’nin Mısır’ı alması mukabilinde Fransa’ya da sus payı olarak Tunus düştü. Büyük bir mağlubiyetten (1877-78 Osmanlı-Rus harbi) yeni çıkmış ve maliyesi mahvolmuş Osmanlı Devleti bu emrivakiyi kabul etmedi; ama karşı da çıkamadı. Tunus, resmi evrakta hep Osmanlı vilayeti olarak gösterilmeye devam etti. Tunus’un kaybı, Lozan’da resmen tanındı.

Sual: BOP nedir?

Cevap: Ortadoğu’da, Almanya’nın ve Rusya’nın nüfuzunu kırıp buradaki enerji kaynakları üzerinde Amerika’nın, daha doğrusu global sermayenin hâkimiyetini kurmayı hedefleyen bir proje idi. Bu proje İsrail’in de elini rahatlatacaktı. Bu projenin arz-ı mevud ile alakası yoktur. Burada kilit vazifelerden bir tanesi de Türkiye’ye düşüyordu. Ancak çeşitli muvaffakiyetsizlikler ve konjonktürün değişmesi sebebiyle projenin rafa kalktığı zannediliyor.

Sual: Yahudilerin gıda sektörünü elinde tuttuğunu ve gıda yoluyla insanları muhtelif hastalıklara duçar ederek insan nüfusunu azaltma politikası güttüğü doğru mudur?
Cevab: Böyle bir iddia varsa da, antisemitlerin propagandası olduğu kanaatindeyim. Her kötü işin altında Yahudi aramak, modası geçmiş bir Hristiyan inanışıdır. Ortada artık yeni aktörler vardır.

Sual: Hitler’in Yahudi jenositini, İsrail devletinin kurulması ve Yahudilerin Filistin topraklarına göç etmesi için gerçekleştirildiği ve hakikatte milyonlarca Yahudinin ölmediği iddiaları doğru mudur?

Cevap: Elbette bunun için yapmadı. Fakat buna yaradı. Almanya’nın düşmanı olan devletler, jenosit kamplarını bildikleri halde, gizlediler ve geç müdahale ettiler. Bundan dolayı, Batı bloğunun Yahudi katliamına Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulmasını kolaylaştırmak adına göz yumduğu; hatta radikal Eşkenazların Yahudi nüfusu içindeki sayısını azaltmaya yarayacağı için de umursamadığı söylenir. Zira Avrupa Yahudilerinin Filistin’e göçmek ve burada bir devlet kurmak gibi bir maceraya atılmak niyeti yoktu. Nazi katliamı buna yaramıştır. Jenosit sırasında milyonlarca Yahudinin ölmediği, Soğuk Savaş zamanındaki antisemitizmin dile getirdiği politik iddialardandır. Tarihî gerçeklere aykırıdır.

Sual: Darbelere neden ihtilal deniyor?
Cevap: İhtilal biraz daha geniştir. Halel’den gelir. Cemiyette fesat, bozukluk çıkardığı, düzene halel getirdiği için böyle deniyor. Arapçada ihtilal, işgal manasına kullanılır.

Tavsiye Yazı —> Yakın Tarihe Dair Sualler

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler