Sual: Cengiz Han Kimdir? Müsbet bir şahsiyet midir? Türk müdür yoksa Türk Düşmanı mıdır?

Cevap: Cengiz (veya Timoçin) Türk değildir. Moğol olduğu, bütün dillerdeki tarihlerde yazılıdır. En büyük ve en zalim moğol hükümdarı idi. Kitapsız kâfir olduğu, Kısas-ı Enbiyâ’nın 811. sayfasında yazılıdır. İslam düşmanı idi. 1155’de tevellüd, 1227’de vefât etti. Büyük tarihçi Şemseddin Sami Bey, Kamusü’l-alam’da diyor ki;

“Cengiz dünyanın en büyük cihangirlerinden ve en meşhur zalim ve kan dökücülerdendir. Moğoldur. İslamiyete çok zararı dokunmuş olan bu adam, bir kabile reisi iken, 599 [m. 1202] da Kara-kurum’da moğol ve tatar hanlarının başı, yani hakanı oldu. Câhil ve vahşi moğollardan ve tatarlardan büyük bir ordu, daha doğrusu yağmacılar güruhu toplayıp, Doğu Türkistan’ı ve Çin’i aldı. 616 [m. 1219] da, sultan Muhammed Harezm şahın memleketine saldırdı. Horasan, Kandihar, Mültan gibi medeniyet merkezlerini yaktı, yıktı. Milyonlarca müslümanı öldürdü. Çoğunu camilerde kılınçtan geçirdi. Kendi askerlerinden de yüz binlerce telef oldu. Buhara, Semerkand, Hirat gibi ilim kaynağı büyük şehirleri harabeye çevirdi. Kadınlarını esir diye askerine dağıttı. Çok çirkin şeyler yaptılar. İslam medeniyetine, yerine getirilemeyecek darbeler indirdi. Kafkasya’ya, Rusya’ya, Anadolu’ya yayıldı. 621 [m. 1224] de Kara-kuruma çekildi. Suçsuzların, kadın ve çocukların kanlarını dökmek en büyük zevki ve eğlencesi idi. Askerleri de keyfi için adam öldürürlerdi. Girdiği şehirlerdeki sivil halkın hepsinin öldürülmesini emrederdi. 600 senede, nice emeklerle elde edilmiş, hatta İslamiyetten önce de yapılmış nice medeniyet eserlerini, kütüphaneleri, mektepleri, rasathaneleri [kıymetli kitapları, tarihin önemli kaynaklarını, vesikalarını] yok etti. İslam âlimlerinin birçok eserlerinin bugün elde bulunamaması, başlıca Cengiz ile torunlarının ve bunların emri ile saldıran vahşi moğol yağmacılarının yaptıkları tahriblerin neticesidir. Taşkınlık ve azgınlık zamanı kısa sürdü ise de, yıktığı medeniyetler bir daha eski hâlini bulamamıştır”.

Mîr’at-i kainat’da, bütün dünyaca tanınan ve güvenilen büyük âlim İmâm-ı Süyuti’nin (Tarihu’l-hulefa) kitabından alarak diyor ki;

“Cengiz moğol idi. Dilleri Hind dili ile karışık idi. [Yani Türkçe bilmezlerdi. Hiçbir bakımdan türklükle ilgileri yoktu. Hatta, Türklerle harp ettiler. Çok zarar yaptılar.] Çin çöllerinde yaşarlardı. Şehir, hatta köy bile kuramamışlardı. Şehirlere saldırdılar. Yağmacılıkla geçinirlerdi. Kan dökmeyi, kötülük yapmayı severlerdi. Baskınlarında ok kullanırlardı. Kadınları da harp ederdi. Hepsi kâfir ve azılı İslam ve medeniyet düşmanı idiler. Güneşe tapınırlardı. Hiçbir kötülük onlarca haram ve yasak değildi. Çokları insan eti de yerlerdi. Askerlerinde nikah ve aile duygusu olmayıp, bir kadını nice erkek kullanırdı. Çok aldatıcı, pek can yakıcı idiler. Şehirleri yakar, yıkarlar, çoluk, çocuk, kadın, ihtiyar demeyip, kendilerinden olmayan her insanı öldürürlerdi. Moğol padişahı Düş hanın kadını Cengiz’in halası idi. Düş ölünce oğlu olmadığı için, Cengiz bunun yerine geçti. Çin’in her yerini alıp hakan oldu. 616 [m. 1212] da Türkistan’a saldırdı”.

Çok Türk öldürdü. Cengiz’in, vahşi, barbar bir kavimden türediğini, her yeri yakıp yıktığını tarihler bildiriyor. Teşkilatlı, eğitimli bir ordusu olmadığı, asker değil, canavar güruhu oldukları meydandadır. Şehirleri yıkarak, mâsûm insanları kana bulayarak yıldırım hızı ile saldırmaya cengaverlik demek, barbarlarda disiplin aramak ve hele 20. asırda meydana çıkan stratejik bilgileri Cengiz’e ve onun çapulcu sürüsüne mal etmeye kalkışmak, tarih kitaplarına uygun değildir.

Cevdet paşa, (Tarih-i hulefa) da diyor ki “Cengiz Han 700.000 süvari ile Harzemşah üzerine yürüdü. Cengiz’in süvarilerini zamanımızdaki talimli süvariye benzetmek doğru değildir. Evet şimdi 100.000 süvariyi sevk etmek mümkün değildir. Onun süvarileri, kendi çadırları ile ve hayvanları ile kadınları ile bir ordu gibi giderdi. Hayvanlarının etleri ve sütleri ile beslenirlerdi. Hayvanları da, yerleri eşip, ot kökleri yerlerdi. Silahlarını kendileri yapar, eyerlerini kendileri dikerlerdi. Sanat bölükleri, idare, kumanda teşkilatları yoktu. İl ve aşiret beyleri ve kabile hanları kendilerini idare ederdi. Cengiz hanın bu işlerden haberi olmazdı”.

 

Sual: Cengiz Han ve Attila hakkında dinî bakımdan ne söylenebilir?

Cevap: Cengiz Han (Timuçin), Moğoldur ve animisttir. Tarihin kaydettiği en gaddar insanlardandır. Milyonlarca Müslüman ve Türk kanı dökmüş; o ve soyu Türkistan, İran, Anadolu ve Iraktaki Türk ve İslâm medeniyetine onulmaz ağır darbe indirmiştir. Attila, Türk ise de, zamanındaki müminlere büyük sıkıntı vermiştir. Maksatsız sefer ve fetihlerle çok kişinin canını yakmıştır. Her ikisi de zâlim kimselerdir. Bir Türkün ve Müslüman’ın kendilerine muhabbet beslemesi beklenemez.

Tâhirü’l-Mevlevî’nin, Cengiz’in İslâm ve Türk âlemine karşı olan mezalimine dair muteber tarihlerden alarak hazırladığı Cengiz ve Hülâgü Mezalimi adında bir kitabı vardır.

 

 

Sual: Bazı tarihçiler, Cengiz Han’ın inançlara saygılı olduğunu söylüyorlar. Ne dersiniz?

Cevap: Milyonlarca müslümanı ve türkü katl ve ülkelerini yerle bir etmiştir.

 

Sual: Moğollar İslam ülkelerine neden saldırdılar?

Cevap: Cengiz Han’ın giderek güçlenmesi ve Moğol kabilelerini bir araya getirmesi ardından, Harzemşah’ın tahriki, istilanın sebebi olmuştur. Esasen o zamanki Moğollar için sebep şart değildi. Yağma ve güç gösterisi için esasıdır.

 

Sual: Otrar faciası olmasa Moğol istilası olmaz mıydı?

Cevap: Harzemşah’ın, Moğol tüccarının öldürülmesine kayıtsız kalması; üstelik Cengiz’in elçilerini öldürtmesi büyük bir kabahattir ve Moğol istilasının sebebidir. Moğollar başka bir bahaneyle istilaya kalkışsa bile, bu kadar büyük ölçekte felâketler olmazdı.

 

Sual: Cengiz Han’ın kumandanı Subutay Türk menşeli midir?

Cevap: Irkı belli değildir. Cengiz ordusunda her menşeden askerler vardı.

 

Sual: Moğollar, Müslüman memleketlerini talan ederken nüfuslarının fazla olduğu “çekirge sürüsü” ifadesinden anlaşılıyor. Bu kadar çoksa bugün neden sayıca çok az Moğol vardır?

Cevap: Moğollar, Müslüman dünyasını istilâ ettikten kısa bir zaman sonra Müslüman oldular. Bunlardan Müslüman olanlar, Türkleşti. Bugün Tatar, Kazak, Kırgız ve Özbeklerin kanında mühim nisbette Moğol kanı vardır. Müslüman olmayanların çoğu Çinlilere karıştı. Pek azı Moğol olarak kaldı. Onlar da ciddî bir kültür ve medeniyete sahip olmadılar.

 

Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Kitabını Okumak İçin Tıklayınız.

Tavsiye Yazı –> Timur’a Bakışımız Nasıl Olmalıdır? 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler