Habil Kabil’i Nasıl Öldürdü?

Sual: Adem aleyhisselamın bir oğlunun diğer oğlunu öldürdüğü doğru mudur? Bu hadiseden çıkaracağımız dersler nelerdir? Cevap: Âdem aleyhisselâmın oğullarından ikisi Habil ve Kabil’dir. Peş peşe birer kız kardeşle ikiz olarak doğmuşlardı. Beraber yaşayıp beraber büyüdüler. Âdem aleyhisselâmın ilk çocuğu Kâbil ve ikincisi onun ikiz kız kardeşi Aklimâ idi. Bunlardan sonra Hâbil ve ikizi olan Lebudâ…

Kalu Bela Nedir?

Sual: Sıkça duyduğumuz bir ifade olan “Kalu bela” nedir? Cevap: Âdem aleyhisselâmdan ve bütün zürriyetinden ahd alınmasına denir. Lügatte, söz verme, sözleşme ve antlaşma demektir. Dindeki mânâsı ise, Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselâmı yaratınca, kıyâmete kadar bütün zürriyetini zerreler hâlinde onun belinden çıkarıp, mükellef tutması, onlara; “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye hitap buyurması, onların da; “Evet, sen Rabbimizsin”…

Hazreti Adem Nasıl Yaratıldı?

Sual: Hazreti Adem “aleyhisselam” nasıl yaratıldı? Muteber tefsir kitaplarında ve hadis-i şerif kitablarında bu mesele nasıl anlatılmaktadır? Cevap: Her şeyi yoktan yaratan, yokluktan varlık âlemine getiren Allahü teâlâdır. Allahü teâlânın ilk yarattığı şey peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın nûrudur. Herşey Muhammed aleyhisselâmın hürmetine yaratılmıştır. Allahü teâlâ bir hadis-i kudsîde Muhammed aleyhisselâm için; “Sen olmasaydın, sen olmasaydın, hiçbir şeyi yaratmazdım” buyurdu. Eshâb-ı kirâmdan Câbir bin Abdullah, “Yâ Resûlallah! Allahü teâlânın her…

Hazreti Ademden Sonra İnsanlık Nasıl Çoğaldı?

Sual: Hazreti Adem “aleyhisselam” ve Hazreti Havva’dan sonra insanlar nasıl çoğaldılar? Cevap: Âdem aleyhisselâm, Hazret-i Havvâ ile Cennet’ten yeryüzüne indirilip uzun müddet ayrı kaldıktan sonra Arafat ovasında buluşarak Hindistan’a gittiler. Bazen da Arabistan’da kaldılar. Daha sonra Şam’a yerleştiler. Allahü teâlâya duâ edip sâlih evlât istediler. Her sene biri erkek biri kız olmak üzere ikiz çocukları…

Hazreti Adem’in Hususiyetleri Nelerdir?

Sual: Hazreti Adem’in “aleyhisselam” hususiyetleri nelerdir? Muteber tefsirlerde ve hadis-i şerif kitaplarında bu mesele nasıl anlatılmıştır? Cevap: Kitaplarda şu şekilde yazmaktadır; 1) Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselâmı kudretiyle yarattı. 2) Allahü teâlâ, bütün mahlûkât içinde en son Âdem aleyhisselâmı yarattı ve ona rûh verdi. 3) En güzel sûrette yaratıldı. Peygamber efendimiz buyurdu ki: “İnsanlar içinde Âdem aleyhisselâma en çok benzeyen…

İsrailiyyat Nedir?

Sual: İsrailiyyat nedir? Cevap: İbrânîce bir kelime olup, Abdullah (Allah’ın kulu) mânâsına gelen “İsrâil” kelimesi, hazret-i İbrâhim’in torunu ve hazret-i İshâk’ın oğlu olan hazret-i Yâ’kûb’a alem olmuştur. Nitekim Âl-i İmrân sûresinin 93. ve Meryem sûresinin 59. âyet-i kerîmelerinde geçen İsrâil ismi, Yâ’kûb aleyhisselâmın ismidir. 1. âyet-i kerîmenin meâli şöyledir: “Tevrât indirilmeden önce, İsrâil’in (yâni Yâ’kûb’un), kendisine…

Hazreti Ademin Mucizeleri Nelerdir?

Sual: Hazreti Adem’in “aleyhisselam” mucizeleri nelerdir? Tefsir kitaplarında ve hadis-i şerif kitaplarında bu mevzu hakkında hangi bilgiler vardır? Cevap: Hazreti Adem’in pekçok mucizeleri vardır. Bazıları şunlardır; 1) Yırtıcı hayvanlar ile konuşurdu. Bu mûcizesinin sebebi şöyledir: Âdem aleyhisselâm, evlâdından bir kabîleye uğrayıp, onlarla görüşmüştü. Bu kabîle, kendilerine dağda yaşayan vahşî hayvanların musallat olduğunu bildirip şikâyet etmişlerdi.…