Sual: Evrim teorisi adıyla anlatılanların aslı nedir?

Cevap: Evrimciler hayatın milyonlarca yıl önce denizlerde tesadüfen bir hücreli bir canlının kendi halinde meydana gelmesiyle başladığını savunuyorlar. Bu ilk canlı gelişerek başka bir canlıya dönüştü, varlıkların birbirine dönüşmesiyle maymun, maymundan da insan türedi, diyorlar. Böylece Âdem aleyhisselâmın topraktan yaratıldığını inkâra kalkıyor ve insanları aldatmaya çalışıyorlar. Darvin’i de kendilerine yalancı şahit gösteriyorlar. Halbuki Darvin, kitabında hayvanlar birbirine döner demiyor. “Hayvanların yaratılışında bir tekâmül, bir üstünlük sırası vardır” diyor. Biyologlar, insan ile hayvanlar arasındaki farkı yalnız madde bakımından inceliyor. Halbuki insanla hayvan arasındaki en önemli fark insanın ruhudur. İnsanın üstünlüğü bu insani ruhtan gelmektedir. Bütün kemâlâtın tadı, bu ruhta duyulmaktadır. Darvin’den önce yaşayan İslam âlimlerinden Ali bin Emrullah ve İbrahim Hakkı hazretleri, canlıların yaratılışında basitten mükemmele doğru bir üstünlük sırasının mevcut olduğunu kitaplarında yazdılar. Fakat canlılar, birbirine dönüşür, demediler. Her tür ayrı yaratılmıştır. İnsanlar arasında da mükemmele doğru bir tekâmül vardır. İnsanın en üstünü, insan-ı kâmildir. Bunlar da peygamber ve onların vârisleri olan âlimlerdir. İbrahim Hakkı hazretleri, Allahü teâlâ önce cansız maddeyi, sonra bitkileri, bunu takiben hayvanları ve daha sonra da insanı yarattı, demektedir. Bu yaratılan varlıklar ise, kendi daireleri içinde basitten mükemmele doğru bir sıralanma göstermektedir. Marifetnâme’de madenlerle bitkiler arasında ara varlık mercandır. Yani bazen maden, bazen de bitki özelliği gösterir, denilmektedir. Mercan katılıkta taş gibidir; denizin dibinde ise bitki gibi biter. Deniz diplerinde rengârenk çiçek bahçelerini andırırlar. Suyun yüzünden yukarı çıkıp, kuruyunca katılaşıp, toprak olur. Mercan iskeletlerinin binlerce yıl boyunca belli bir bölgede toplanması, mercan adalarını ve mercan kayalıklarını meydana getirir. Bu özelliklerinden dolayı mercanlar uzun yıllar denizlerde büyüyen taş haline gelmiş çiçekler olarak sanıldılar. En meşhur mercan kayalıkları Avustralya’nın kuzey-doğu sahillerinde bulunan ve uzunluğu 2000 kilometre olan Read Boriner Leef’tir. (Bugün modern biyolojide mercanlar omurgasız hayvanlar sınıfında incelenmektedir.)

Bitkilerden hayvanlara en yakın varlığın hurma ağacı, insana en yakın hayvanın ise maymun olduğu zikredilmekte ve sebepleri açıklanmaktadır. Sizin mektubunuzda da mevcut olduğu gibi, İbrahim Hakkı hazretleri Marifetnâme’sinde; “Bu dört varlığın (maden-bitki, hayvan-insan) her biri kendi mertebesinin en aşağısından başlar ve sonunda en son şekline ulaşır. Varlıkların derece ve mertebeleri bu teselsül (sıralanma) içinde düzenlenmiş ve insan mertebesinde son bulmuştur.” demektedir. Bugün biyolojide bitkiler basitten mükemmele doğru algler (su yosunları), mantarlar, likenler, kara yosunları, eğrelti otları, tohumlu çiçekli bitkiler olarak sınıflandırılır. Hayvanlar ise, bir hücreliler, sürüngenler, selentereler, soluncanlar, derisi dikenliler, yumaşakçalar, eklem bacaklılar, omurgalılar olarak sıralanır. Bu sınıflandırmanın da, ara basamakları mevcuttur. Marifetnâme’deki yuvarlak şema, cansız varlıklar, bitkiler, hayvanlar ve insan ile ilgili bir sınıflandırma tablosudur.

İnsan, solunum-sindirim gibi birçok fizyolojik ve anatomik özellikleri ile hayvanlara benzediğinden, biyologlar tarafından omurgalı hayvanların memeliler sınıfında incelenmektedir. İnsan, hayvana olan biyolojik benzerliğinden dolayı çok eskiden beri, hayvan-ı nâtık (konuşan hayvan), düşünen hayvan gibi isimler almıştır. İbrahim Hakkı hazretlerinin Marifetnâme’si zaman zaman bu art niyetli kimseler tarafından istismar edilerek, evrimi savunduğu ileri sürülmektedir. Bu iftiralar, gazetemizde 16-17 Nisan 1985 tarihlerinde Erzurum Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Zeki Çıkman tarafından “Evrim Nazariyesi” adı ile cevaplandırıldı. Aynı zâtın “İmanımızla Oynamayınız” adlı eserinde de mevzu geniş anlatılmaktadır. Daha geniş bilgi için Tam İlmihal Seâdet-i Ebediyye kitabının “İslâmiyet ve Fen” bölümüne, Rehber Ansiklopedisi’nin Darvinizm, ruh maddelerine bakmanızı âcizâne tavsiye ederim.

Kaynak: Yadigar Mektuplar- Hüseyn Hilmi Işık

Tavsiye Yazı –> İslam ve Darwin’in Evrim Teorisi

 

Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Kitabını Okumak İçin Tıklayınız.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler