Eshab-ı Rakim kimdir?

Sual: Eshab-ı Kehf ile Eshab-ı Rakîm aynı mıdır? Cevap: Böyle diyenler varsa da Eshâb-ı Rakîm’in başkadır. Eshab-ı rakîm tabiri Kur’an-ı kerimde geçer. Hadisi şerifte eski ümmetlerden olup mağarada kalan ve hayırlı bir işi sayesinde kurtulan üç gencin hikayesidir. İbn Ömer anlatıyor: “Resûlullah buyurdular ki: “Sizden önce yaşayanlardan üç kişi yola çıktılar. (Akşam olunca) geceleme ihtiyacı…

Nimet-i İslam Kitabını Kim Yazdı?

Sual: Nimet-i İslâm kitabını Sultan Vahîdeddin mi yazmıştır? Cevap: Sultan Vahîdeddin’in, bilhassa fıkıh, yani İslâm hukukuna vâkıf olduğu bilinmektedir. Mâbeyn kâtibi Ali Fuad Türkgeldi’nin Görüp İşittiklerim adlı eserinin 205-206. sahifelerinde buna delâlet eden satırlar vardır. Şehzâdeliğinde gizli gizli Fâtih medresesine devam etmiş; zamanın ulemasının ders ve sohbetlerinde hazır bulunmuştur. Seyyid Abdülhakîm Efendi hazretleri de onun…

Eskimiş Mushafları Ne Yapmak Lazım Gelir?

Sual: Eskimiş mushafları ne yapmak lazım gelir? Cevap: İbn Abidin’de diyor ki: “Okunamayacak derecede eskimiş Mushaf, temiz bir beze sarılarak insan ayağı basmayan bir yere gömülür. Ez-Zahîre’de, mushafı gömmek için toprağı yarmak değil de lahd açmak lazımdır. Çünkü yarıldığı takdirde üzerine toprak atmak lazım gelir. Bunda ise bir nevi tahkir vardır. Meğer ki üzerine toprağı…

Küfür ve Kebair Risalesi (Seyyid Abdülhakim Arvasi)

Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri “Küfr ve Kebair risalesi”nde buyuruyor ki; Me‘âsî yanî günâhlar “ekberu ’l-kebâ’ir” ya‘nî “büyük günâhların en büyükleri”, “kebâ’ir” ya‘nî “büyük günâhlar” ve “sagâ’ir” ya‘nî “küçük günâhlar” olmak üzere taksim edilmiştir. “Şirk”, “kulluk edilmekte, vücûdun vücûbunda Allâhü Teâlâ’dan başkasını ortak etmek, ilâhlık ve ilâhlığa lâzım olan şeylerde Allâhü Teâlâ ’dan başkasını ortak bilmek…

Avrupalıların İslamiyet Hakkında Soruları

Seyyid Abdülhakîm Efendi’nin sevenlerinden Namık Bulut Bey anlattı: “Dârüşşafaka Lisesi’ni bitirip İsviçre’nin Kostanz şehrine mühendislik tahsiline giderken, veda edip ellerini öpmek üzere Abdülhakîm Efendi hazretlerine uğradım. Ellerini öpdükten sonra ‘Cebindeki defteri çıkar!’ buyurdular. Ben de defteri çıkardım. Üç tane sual ve o suallerin altında da cevaplarını yazdırdı: ‘Sana orada cihâddan sorarlar. Neden siz insanları öldürmek,…

Nakşibendiliği Diğer Tarikatlardan Ayıran Farklar Nelerdir?

Sual: Nakşibendiliği diğer tarikatlardan ayıran hususiyetler nelerdir? Cevap: Nakşibendi tarikatını diğer tarikatlardan ayıran en mühim hususiyeti, cehrî (aleni) zikir yerine, hafi (gizli) zikri esas almasıdır. Kalbi temizlemek için zikr sessizce yapılır. Nakşibendi tarikatının bir başka hususiyeti ise tarikat silsilesinin diğer tarikatlardan farklı olarak Hazret-i Ebu Bekr’e ulaşmasıdır. Nakşibendi tarikatının hususiyetlerinden bir tanesi harika ve kerametin,…

230. Mektup

Bu mektup, İmam Rabbani hazretlerinin mahdumu Muhammed Masum hazretlerinin Mektubat’ının 1.cilt 228. mektubudur. Bu mektûp uzundur. Bir yerinde buyuruyor ki, eski yunan feylesofları (Ma’dûm, mevcûd olmaz. Mevcûd da yok olmaz) dediler. [Zamânımızdaki fen taklîdcileri de, böyle söylüyor. Bu söz, islâm dînine uymadığı için, böyle söyleyene ilerici diyorlar. Müslümânlar, “herşey yok idi. Allahü teâlâ herşeyi yoktan…

228. Mektup

Bu mektup İmam Rabbani hazretlerinin mahdumu Muhammed Masum hazretlerinin Mektubat’ının 1.cilt 228. mektubudur. Zamânımız, Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” nûrlu zamânından çok uzak olduğu için ve kıyâmet vakti yaklaştığı için, küfür ve bid’atler her tarafa yayıldı. Bunların zulmeti âlemi kapladı. Resûlullahın sünneti [yolu, yanî islâmiyyetin emirleri ve yasakları] unutuldu. İslâmiyetin nûrları kalmadı. İslâmiyeti meydâna…

178. Mektup

Bu mektup İmam Rabbani hazretlerinin mahdumu Muhammed Masum hazretlerinin Mektubat’ının 1.cilt 178. mektubudur. Hakîkî müslimân olan babalarımızın, dedelerimizin, büyüklerimizin yolundan ayrılmamanız için duâ ederim. Doğru yol, kurtuluş yolu, onların gittikleri ve kitâplarında bildirdikleri yoldur. Ey kardeşim! Âhır zemândayız. Din bilgileri azaldı. İslâmiyete uymak gevşedi. Sünnetler terk edildi. Bid’atler yayıldı. [İngilizlerin ve misyoner papazların uydurma kitâpları…

177. Mektup

Bu mektup İmam Rabbani hazretlerinin mahdumu Muhammed Masum hazretlerinin Mektubat’ının 1.cilt 177. mektubudur. Kalbde hâsıl olan keşiflere, rüyâlara i’timâd edilmez. İ’timâd edilecek ve insânı saâdete kavuşturacak şey, Kitâp ve sünnetdir. [Yanî, Kur’ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîflerdir. Ehl-i sünnet âlimlerinin, bu ikisini açıklayan kitâplarıdır. Kitâp ve sünneti öğrenmek istiyen, Ehl-i sünnet âlimlerinin bu kitâplarını okumalıdır. Bid’at…