Müntehabat ez Mektubat-ı Masumiyye

Bu kısımda, Muhammed Masum Faruki Serhendi’nin farisi 3 cilt Mektubatından seçtiğimiz mektupların özetleri yazılıdır. Bu mektuplar, (Müntehabat ez Mektubat-i Masumiyye) kitabındadır. Bu mektupların türkçe tercümelerinden çıkardığımız özetler, aşağıdadır: 1. cilt, 29. mektupta diyor ki, (Nakşibendiye meşayıhı sünnete tabi, bidatlardan ictinab etmişlerdir. Zikir-i cehre bidat de demişlerdir. Muhyiddin-i Arabi sima ve raksı men’ etmiştir. Emr-i maruf…

Mektubat-ı Masumiyye’den Seçmeler 2

¥ Bazgeşt [urucdan sonraki nüzul, geri dönme], nefy ve ispat [La ilahe illallah] zikrinden sonra, malum yol üzere, kalp dili ile (Allahım), benim maksudum sensin ve senin rızandır, demektir. 4/165 (4. cilt yani Mektubat-ı Ma’sumiyye 1. cilt 165. mektup) ¥ Batından murad, alem-i emrin beş latifesidir ki, insanın eczasındandır [parçalarındandır. Bir kısmıdır, cüz’üdür.]. 5/106 ¥…

Mektubat-ı Masumiyye’den Seçmeler 1

¥ adab-ı Nebeviyede tehavün edeni [Peygamberin adabında gevşeklik göstereni] ve süneni Mustafaviyeyi [Peygamberin sünnetini] terk edeni arif zannetme. “CÜNEYD”. 5/110. (5. cilt yani Mektubat-ı Ma’sumiyye 2. cilt 110. mektup) ¥ Ahireti isteyene, Allahü teala, keremi ile, din ve dünyasına kafidir. 4/42. ¥ “Ahir zamanda bir kavm zuhur eder ki, rafizi diye adlandırılır. İslamı terk ederler.…

147. Mektup

Büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının I. cildinin 147. mektubunu, Hindistan valilerinden Mîr Muhammed Hafi’ye yazmıştır. Bu mektubunda buyuruyor ki: Allahü teâlâ, bizi ve sizi, Peygamberlerin üstünü olan, âlemlerin Rabbinin sevgilisi Muhammed aleyhisselâmın yolundan saptırmasın! Merhametli kardeşim! İnsanın ömrü…

230. Mektup

Bu mektubu, babasının üstadı Muhammed Bâkî Billah’ın “kuddise sirruh” oğlu Hâce Muhammed Ubeydullah’ın mektubuna cevap olarak yazmış olup vücud-i ilâhînin, zât ile aynı olup olmadığı ve fen taklitçilerinin, tabiatte var olan yok olmaz ve yok olan, var olmaz sözlerinin yanlış olduğu ve namazın kemâlatı bildirilmektedir: Âlemlerin Rabbi, yaratanı ve yetiştireni olan Allahü teâlâya hamd ederim.…

29. Mektup

Bu mektup Muhammed Mâ’sûm “kuddise sirruh” tarafından, mirza Ubeydullah Beğ’e yazılmıştır. Nasihatin lazım olduğunu, cihatın kıymetini bildirmektedir: Bâzıları zanneder ki tasavvuf, kendi haline bakıp, başkasına karışmamak, kimseye ilişmemektir. Bu, doğru değildir ve dinde yara açmaya sebep olur. Böyle söyleyen, acaba tasavvuf adamı ve tasavvufçu sözü deyince, kimleri hatırlıyor? Eğer, Ebû Bekr-i Sıddîka “radıyallâhu anh” bağlanan…

14. Mektup

Bu mektup kayyum-i rabbani, Muhammed Ma’sum Farukî’nin Mektubat’ının 1.cilt, 14. mektubudur. Allahü teâlânın emirlerine yapışmayı, namazın ehemmiyetini bildirmektedir: Bu bir köşede unutulmuşu hatırlıyarak, kardeşim Mevlânâ Muhammed Hanif Kabili ile gönderdiğiniz mektup geldi. Okuyunca, çok sevindirdi. Ortağı, benzeri olmayan Cenâb-ı Hakka bağlılığınızı ve Onun muhabbetinin ateşi ile yandığınızı anlayınca, sevincimiz katkat arttı. Bu ahir zaman fitne…

182. Mektup (Tevekkül Hakkında)

Hindistan’daki İslam âlimlerinin büyüklerinden Muhammed Mâ’sûm Serhendî “rahmetullâhi aleyh”, (Mektûbât) kitabının 1. cildin, 182. mektubunda buyuruyor ki: Sebeplere yapışmak lâzımdır. Bu ise, tevekküle muhalif değildir. Sebeplerin tesir etmesinin Allahü teâlâdan olduğunu bilen ve tesiri Allahü teâlâdan bekleyen ve tesiri tecrübe edilmiş faydalı sebepleri kullanan kimse, Allahü teâlâya tevekkül etmiş, yalnız Ona güvenmiş olur. Tesir etmeyen,…

65. Mektup (Gençliğin Kıymetine Dair)

Hindistan’daki İslam âlimlerinin büyüklerinden Muhammed Mâ’sûm Serhendî “rahmetullâhi aleyh”, (Mektûbât) kitabının 1. cildin, 182. mektubunda buyuruyor ki: Yavrum! Gençlik, ömrün en kıymetli zamanıdır. İnsanın sıhhatli, kuvvetli olduğu zamandır. Bu zaman, her gün geçiyor, azalıyor. Erzel-i ömür olan ihtiyarlık yaklaşıyor. Yazıklar olsun ki en şerefli, en lüzumlu iş olan, mârifetullahı kazanmayı, hayal olan erzel-i ömre bırakıyorsun.…

10. Mektup (Muhammed Aleyhisselâma Tâbi Olmak)

Hindistan’daki İslam âlimlerinin büyüklerinden Muhammed Mâ’sûm Serhendî “rahmetullâhi aleyh”, (Mektûbât) kitabının 1. cildin, 10. mektubunda buyuruyor ki: En büyük saadet, iki cihanın en üstün insanı olan Muhammed aleyhisselâma tâbi olmaktır. Cehennem azabından kurtulmak için, Allahü teâlânın seçtiği, sevdiği insanların reisine uymak lazımdır. Cennet nimetlerine kavuşmak, Ona tâbi olanlara mahsustur. Allahü teâlânın sevgisine kavuşmak için, Ona…