Teracim-i Ahval

ABBAS “radıyallâhu anh”: Abdülmuttalib’in en küçük oğludur. Resûlullahın amcasıdır. 3 yaş büyüktür. Bedr gazasında düşman askeri arasında idi. Müslümanların eline esir düştü. Kendisi için ve kardeşlerinin oğulları Ukayl ve Nevfel bin Haris için para verip kurtuldular. O sene îman etti. En son hicret eden budur. Mekkenin fethinde ve Huneyn gazasında Resûlullahın yanında bulundu. 32 [m.…

45. Mektup

Bu mektup, hakikatleri bilen, mârifetler sâhibi, Hâce Hüsameddin Ahmed’e yazılmış olup bu kainatın hepsi, Allahü teâlânın isimlerinin ve sıfatlarının aynası olduğu, Zât-ı ilâhîden ise, hiç nasibleri olmadığı ve maddenin kendi kendine varlıkta duramayacağı, maddenin hakiki varlık olmadığı ve birçok şeyler bildirilmektedir: Allahü teâlâya hamd-ü senalar olsun. Onun seçtiği, sevdiği kimselere selametler olsun! Muhterem efendim. Fârisî…

230. Mektup

Bu mektubu, babasının üstadı Muhammed Bâkî Billah’ın “kuddise sirruh” oğlu Hâce Muhammed Ubeydullah’ın mektubuna cevap olarak yazmış olup vücud-i ilâhînin, zât ile aynı olup olmadığı ve fen taklitçilerinin, tabiatte var olan yok olmaz ve yok olan, var olmaz sözlerinin yanlış olduğu ve namazın kemâlatı bildirilmektedir: Âlemlerin Rabbi, yaratanı ve yetiştireni olan Allahü teâlâya hamd ederim.…

121. Mektup

Bu mektup, Mirza Hüsameddin Ahmed’e yazılmıştır. Mektûbâtın üçüncü cildinin seksenyedinci mektubundaki ince bilgilerden birkaçını açıklamaktadır: Allahü teâlâya hamd olsun ve Onun seçtiği kullarına selam olsun! Şefkat ve merhamet ederek bu fakire [yani İmâm-ı Rabbânî’ye “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”] gönderdiğiniz kıymetli mektubu okuyarak şereflendim. Diyorsunuz ki Ecmirde iken yazmış olduğunuz mektubun birkaç yerine buradaki büyüklerden biri karşı…

50. Mektup

Bu mektup, Mirza Şemseddin’e yazılmıştır. İslamiyetin bir sûreti, bir de hakikati olduğu ve tasavvuf yolunun başında da, sonunda da İslamiyete uymak lazım olduğu bildirilmektedir: Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçtiği, sevdiği kullarına selam olsun! İslamiyetin bir sûreti, yani dış görünüşü, bir de hakikati, yani aslı, özü vardır. İslamiyetin sûreti, Allahü teâlâya ve Onun Resûlüne ve…

67. Mektup

Bu mektup, Mîr Mensur için yazılmıştır. Kainatın hakikatini bildirmekte ve kendi keşfi ile Muhyiddin-i Arabî hazretlerinin keşfi arasındaki farkı açıklamaktadır: Gördüğümüz ve geniş, düz, uzun ve yassı olarak anladığımız bu Kainat, yani bütün varlıklar, Muhyiddin-i Arabî hazretlerine göre ve Onun izinde bulunanlara göre, haricde mevcûd olan, var olan tek bir varlıktır. Bu tek varlık Allahü…

24. Mektup

Bu mektup, hacı Muhammed Firketi’ye yazılmış olup hiçbir maddenin Allahü teâlâya ayna olamayacağını bildirmektedir: Allahü teâlâya hamd olsun ve seçtiği, beğendiği kullarına selam olsun! Bu fakirlere karşı olan sevginizin, bağlılığınızın çokluğundan dolayı gönderdiğiniz kıymetli mektup, bizleri pek sevindirdi. Bağlılığınız, sizi dâima, bağlandığınız ile beraber bulundurur. Onun nurlarının size akmasına, aks etmesine sebep olur. Bu büyük…

44. Mektup

Bu mektup, Hâce Muhammed Mümin’in oğlu Muhammed Sâdık’a yazılmış olup vahdet-i vücûd [panteizm]ü bildirmektedir: Allahü teâlâya hamd ederim. Onun beğendiği, seçtiği kullarına selamet vermesini duâ ederim! Soruyorsunuz ki tasavvufçular, vahdet-i vücûd söylüyor. Âlimler ise, bu söze küfür ve zındıklık diyor. Halbuki her 2 taraf da Ehl-i sünnettir. Siz bu işe ne dersiniz? Sevgili yavrum! Bu…

77. Mektup

Bu mektup, kıymetli oğlu Muhammed Saîd “kuddise sirruh” hazretlerine yazılmış olup Kâbe-i muazzamanın hakikatinde olan sırları ve namazın ve Kelime-i tevhidin hakikatlerindeki incelikleri bildirmektedir: Allahü teâlâya hamd olsun ki bize doğru yolu gösterdi. Eğer O, merhameti ile doğru yolu bildirmeseydi, kim bulabilirdi? Rabbimizin Peygamberlerine inanırız “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”. En yüksek mertebede yalnız nur idi. [Bu nur,…

9. Mektup

İmâm-ı Rabbânî Müceddid-i elf-i sani “kaddesallahü teâlâ esrarehül’azîz”, bu mektubu Mollâ Ârif Huteni Bedâhşi’ye yazmıştır. (Lâ ilâhe illallah) kelimesinin üstünlüklerini ve tenzîh makâmını ve (îman-ı gayb)ı bildirmektedir: Allahü teâlâya hamd olsun ve Onun seçtiği, sevdiği kullarına selam olsun! Mevlânâ Muhammed Ârif Huteni! Önce, batıl, bozuk ilahları yok etmek, sonra hak olan mâbudu bilmek lâzımdır. Nasıl…