İsrafil Aleyhisselam Hakkında

Sual: 4 büyük melekten biri olan İsrafil aleyhisselam hakkında biraz bilgi verir misiniz? Cevap: Kıyâmet günü sûr denilen boruyu üfürecek olan melektir. İsrâfil aleyhisselâm dört büyük melekten biridir. İki defâ sûra üfürür. Birincisinde Allahü teâlâdan başka her diri ölecek, ikincisinde ise hepsi yeniden dirilecektir. Allahü teâlâ Zümer sûresi 68. âyet-i kerîmesinde meâlen buyurdu ki: “Kıyâmetin…

Meleklere İman Nasıl Olmalı?

Sual: Amentü’yü yani inanılacak şeyleri okurken orada ve “melâiketihi (ve meleklerine)” ifadesi geçiyor. İmanın 6 şartından biri olan “meleklere iman” nasıl olmalıdır? İblis de bir melek mi? Cevap: Türpüşti Risalesi’nde bu mevzu hakkında deniyor ki; En önce bilmelidir ki, melekler, Allahü teâlânın yaratmış olduğu bir kısım varlıklardır. Diridirler, konuşurlar, bilirler. Mükellefdirler. Allahü teâlâ onlara birşeyler emretmiş,…

Meleklere Dair

Sual: İmanın 6 şartından birisi olan meleklere iman nasıl olmalıdır? Amentüde geçen “ve melaiketihi” ne demektir? Cevap:  Ve melâiketihi: Allahü teâlânın meleklerine inandım, demekdir. Allahü teâlânın kullarıdırlar. Hepsi Allahü teâlânın emirlerine itâat ederler. Günâh işlemezler. Erkek ve dişi değildir. Evlenmezler. Diridirler. Yemezler, içmezler, uyumazlar. Nûrânî cisimdirler, akıllıdırlar. En üstünleri dört tânedir. 1) Cebrâîl aleyhisselâm: Vazîfesi, Peygamberlere vahy getirmek,…

Peygamberler Meleklerden Üstün Müdür?

Sual: Peygamberler, meleklerden üstün müdür? Cevap: Ehl-i sünnet ulemâsının çoğuna göre, insanların yükseği, meleklerin yükseğinden daha üstündür. Çünki insanlar, şeytan ve nefsleri ile savaşmakta; ihtiyaçları olduğu hâlde yükselmektedir. Melekler ise zaten yüksek yaratılmışlardır. Melekler, tesbîh, takdîs ediyorsa da, buna cihadı da katmak, insanların yükseklerine mahsustur. Nisâ sûresi 94. âyetinde meâlen, “Mallarını, canlarını fedâ ederek din…

Azrail İsmi Kur’an’da Geçiyor Mu?

Sual: Azrâil ismi Kur’an-ı kerimde geçiyor mu? Cevap: İbn Hacer el-Askalânî fetvâlarında diyor ki: Âyet-i kerime ve hadîs-i şeriflerde melekü’l-mevt (ölüm meleği) diye geçer. Ölüm meleğine Azrâil ismi verilmesi insanlar arasında meşhur olmuştur. Sa’lebî tefsirinde ölüm meleğinin ismi Azrâil olarak zikrediliyor. Orada şöyle bir rivâyet vardır: Tâbiînden Câbir el-Hasen el-Anbesî’nin oğlu Eş’as dedi ki: İbrahim…

Ruhü’l-kudüs Ne Demektir?

Sual: Ruhü’l-kudüs ne demektir? Cevap: Ruhülkudüs Cebrail aleyhisselamdır. Allah kullarına ruh üflemez. Allah bir kulunu yaratacağı zaman, ruhlar âleminde o insanın ruhuna emir verilir; gider o yaratılan bedene girer. Yalnız Allah’ın emriyle Hazret-i Meryem’e ruh üfleyerek Hazret-i  İsa dünyaya gelmiştir. Ruhülkudüs sadece Hazret-i İsa’nın doğuşuyla alâkalı olarak kullanılır. Hıristiyanlar ruhülkudüs hakkında çok açık bilgiye sahip…

Meleklere İnanmak

Sual: İslamiyette meleklerin vasıfları nasıl bildirilmektedir? Amentü’de bildirilen meleklere iman nasıl olmalıdır? Cevap: Âmentüdeki “ve melâiketihi” ifadesi meleklere inanmayı ifade etmektedir. Melek; elçi, haber verici veya kuvvet demektir. Çoğulu; “Melâike”dir. Melekler, her canlıdan önce yaratıldı. Onun için, kitaplara imândan önce, meleklere imân edilmesi bildirildi. Kitaplar da peygamberlerden öncedir. Kur’ân-ı kerimde de, inanılacak şeylerin ismi, bu…