Gel ey Dai, hemen başla duaya,
elin aç bargah-i kibriyaya.
Nice zamanların ah boşuna geçti,
yaptıkların hep maziye karıştı.
Şimdiden sonra insafa gel bari,
tövbe et, yalvar da, affede Bari.
Kalbimden söyledim (Estağfirullah),
rücu ettim dedim (Tübtü ilallah).
Olup nadim elim çektim hevadan,
pak ettim kalbimi hubb-i sivadan.
Hevay-i nefse ve şeytana uydum,
hata ettim ilâhî, şimdi duydum.
İnâbet eyleyip geldim kapına,
yüzüm yere sürüp durdum babına.
Yüzüm kara, günahım çok, elim boş,
lafa geldikte ama sözlerim hoş.
Beni gören sanır ki bir Veliyim,
fakat bilmez ki bir ahmak deliyim.
Eğer bende olaydı akıl-i kâmil,
muhakkak olmaz idim böyle gâfil.
Temizler rahmetinin suyu İlâhî,
benim gibi nice ruy-ı siyahı.
Ümitim kesmem hiç senden İlâhî,
ki Sensin cümle mahlukun penahı.
Yüzüm karasına bakma İlâhî,
Cehennem narında yakma İlâhî.
Yüzüm yoktur, sözüm yoktur İlâhî,
yaşım çoktur, gamım çoktur İlâhî.
Bu Beykozlu Dai kapında bir aç,
fakirim, bi-kesem gufrana muhtaç.
Ata eyle, ganisin ya İlâhî,
ki Sensin padişahlar padişahı.
Beni sen yoktan var eddin ya Rabbi,
nice nimetler lütfeddin ya Rabbi.
Aldandım ins ve cin şeytanlarına,
uyamadım Habîbinin yoluna.
Nasip oldu şimdi bana hidayet,
gelip sığındım afvına nihâyet.
Niyaz edip, yüzüm sürmeye geldim,
merhamet için yalvarmaya geldim.
Duama eyle ya Rabbi icabet,
hem dahi şu dileğimi kabul et.
Kanaat ver, ta olmasın gözüm aç,
senden gayrıya ya Rab etme muhtaç.
Boyun eğdirme ya Rab bir habise,
şükredeyim lutfuna her ne ise.
Rızkımı helal yoldan nasip eyle,
rızanı her işime karib eyle.
Azrâile verdiğin zaman ferman,
beni hıfz et ki aldatmaya şeytan.
Vereyim îman ve Kuranla canı,
göreyim fadlınla dar-ı cinanı.
Eyleme kabrimi hufre-i niran,
beni o kara yerde etme hayran.
Gelince Münker ve Nekir melekler,
yine Senden budur o dem dilekler.
Bana yumuşak etsinler suali,
vereyim lutfunla doğru cevabı.
Geldiğinde (Men Rabbüke) hitabı,
kolayca diyeyim (Allahü Rabbi).
Hem, (Men nebiyüke) deyince bana,
(Muhammed nebiyi) diyeyim ona.
Sorduklarında din-i mübini,
diyeyim avninle (vel-İslamü dini).
Diyem sordukta kıblemle imamım,
ki kıblem Kabedir, Kuran imamım.
Sen et ya Rab bana o zaman telkin,
ede o iki melek beni tahsin.
Diyem ol demde Münkerle Nekire,
Senin ihsanın ile bu fakire.
Hayatımda bunu her vakit der idim,
nice mevtaya telkin eyler idim.
Diyeler bana ol dem (tabe mesvah)
(henien lek) muradın verdi Allah.
Rahat et, ta olunca ruz-i mahşer,
ede Hak kabrini vasi münevver.
Ya Rab! Kabrimi (Ravda-i Cennet) et,
yalnız bırakma, refikım rahmet et.
Hem et aba ve ecdadıma rahmet,
olalar, ta cinanın içre rahat.
Hususa valideynim eyle magfur,
ola her birisinin kabri pür nur.
Ölen masumlarıma mağfiret et,
bana onları mahşerde şefi et.
Kimin evinde yedimse bir kez nan,
nasip eyle ona da ab-ı cinan.
Kelâminda buyurdun çünkü ey Hak,
(Ücibü davetetta) muhakkak.
Dahi evladımı, ey yüce Hâlik,
hatadan hıfz eyle beynel-halayık.
Önümde bunları izzü şeref kıl,
sonunda her birin hayrül-halef kıl.
Masun et sui ef’alden İlâhî,
nasip eyle râzı olduğun rahi.
Edeler dâima tahsil-i irfan,
olalar her biri bir kâmil insan.
İlâhî ettim sana emânet,
kimse etmeye kasıt-i hiyanet.
Edip sâlih amellerle muammer,
rızannet bunlara her ân müyesser.
Bu Daiden edenler istifade,
irişe iki âlemde murade.
Hususa Muhammed ve Mustafaya,
rahmetler eyle bi-nihaye.
Ayırmadın cihanda birbirinden,
ayırma hem cinanda birbirinden.
Olunca ya İlâhî ruz-i mahşer,
gele karşıma o iki birâder.
Mülakat nasip et Cennette ya Rab,
ola yanımda her iki müetteb.
Hele Muhammedin kalbi pür nurdu,
ledünni bir ilmle konuşurdu.
Onbeş yaşındayken o fener söndü,
hak âşıkları hep mecnuna döndü.
Kamu üstadıma hem rahmet eyle,
her birinin makâmın Cennet eyle.
Cenabından budur bir dahi maksud,
ata kıl anı da, ey Hayu Mâbud.
Bu günlerdir hususa ıyd-i etha,
dolacak rahmetinle hak-i Batha.
Bu günlerde açıktır bab-ı rahmet,
duamı reddetme ya Rab rahmet et.
Bu aşkla döktüm gözyaşını bol bol,
benim bu nevhamı sen eyle makbul!
[Yukarıdaki münâcat, Beykozda muallim Muhammed bin Recep efendinin 1059 [m. 1649] da yazdığı (Nevha-tül-uşşak) kitabından alınmıştır.]

Benzer Şiirleri Okumak İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler