İsyân denizine dalan, hatâ ve nisyân kıvılcımları ile yanan, topraktan aşağı, sinekten küçük bu Ya’kub bin Seyyid Alî – Allahü teâlâ her ikisini afv eylesin – derim ki: Tatlı rüzgârları yaratan, rızıkları taksîm eden Allah’ın (celle celâlüh ve amme nevâlüh) tevfîkı ile, ifâde pırlantalarının rûmuzlan, bütün saâdetlerin hazîneleri, yanî havâs ve avamca bilinen 120 sahîfelik Şir’atü’l-lslâm kitâbını, şu kıymetli kitablardan toplayıp şerh ettim :

Tefsîr kitablan: Tefsîr-i vesît, Tefsîr-i kebîr, Keşşâf, Tefsîr-i kadı, Teyslr, Tefsîr-i Ebülleys, Meâlimü’t-tenzîl, Tefsîr-i şeyh, Revnaku’t-tefâsîr, Keşf-i hakâik, Kevâşî, Tefsîr-i Sa’lebî.

Hadîs kitablan: Meşârık, İbni Melek’in Meşârık şerhi. Tuhfetü’l-ebrâr. Mesâbîh, Beydâvî’nin Mesâbîh şerhi ve İbni Melek’in başka bir şerhi, Mazhar, Tenvîr, Halhâlî, Zeynü’l-arab, Turpüştî, Buhârî, Kirmânî’nin Buhârî şerhi, Nevevî’nin Müslim şerhi, Tayyibî’nin Mişkât şerhi, Tergîb ve terhîb.

Fıkıh kitablan: Hidâye, Nihâye, Kifâye, İnâye, Mi’râcü’d-dirâye, Gâyetü’l-beyân, Sadrü’ş-şerîa, Terşîh, İbni Melek’in Vikâye şerhi, Bugyetü’l-münye, Şerhü’l-mukaddime, Nikâye, Vâhidî’nin Nikâye şerhi, İbni Melek’in Mecma’ şerhi, Kadîhân, Muhit, Mebsût-i şeyhu’l-islâm, Künye, Gunyetü’l-fetâvâ, Hulâsatü’l-fetâvâ, Fetâvâ-yi Bizâziyye, Kâfi, Dürer, Dürer şerhi Gurer, Tuhfetü’l-fukahâ, Teshil, Şerh-i Tuhfetü’l-mülûk, Münyetü’l-müftî, Nevâzil Fetâvâ-yı ebülleys, Zâhidî’nin Kudûrî şerhi, Mukaddime-i Gazneviyye, Cevâhir, îsâr, Zeylâî’nin Muhtar şerhi, Fetâvâ-yi Zâhiriyye, Tetümmetü’l-fetâvâ, Şerhü’t-tahavî, Fetâvâ-yı Tâtârhâniyye, Mecma’ü’l-fetâvâ, Hazânetü’l-fetâvâ, Fenârî’nin Ferâiz şerhi.

İmam ve Meşâyıhın kitabları: İhyâ-i ulûm, Avârifü’l-me’ârif, Ezkâr, Tenbîhü’l-gâfilîn, Bostânü’l-ârifîn, Ravdatü’l-ulemâ, İbni Melek’in Ravdatü’l-müttekîn’i, Ravdatü’n-nâsıhîn, Zühretü’r-rıyâd, Şerh-i evrâd, Zeyniyye, Ünsü’l-münkati’în, Muhtasar-ı ihyâ, Vesâyâ-yı kudsiyye, Firdevsü’l- ohbâr, Kenzü’l-ebrâr, Mişkâtü’l-envâr, Hâlisatü’l-hakâik, Risâle-i Kuşeyriyye, Risâle-i zevkıyye, Hadâiku’l-hakâik, Revnaku’l-mecâlis, Menba’ü’l- âdâb, Hısn-ı hasîn.

Arabca ve diğer fenlere âid kitablar: Sihâh, Cevheri, Sâmî, Muhtâr-i sihâh, Mlftah-i Sekkâkî, Tıbb-i nebevi, Fedâil-i a’mâl, Mugribü’l-lügat, Tekemmüle, Târih-i Yâfiî, Seb’at-i ebhûr, Divânü’l-edeb, Havâşiy-yi Mutavvel, Rükn-i Hâfînin Lübâb şerhi, Ca’berî’nin Şâtıbî şerhi, Seyyidin Miftâh şerhi, Kavâidü’l-i’râb, Telvîh, Lübâbü’l-garibîn, Hacı Paşa’nın Şifâü’t-tıbbı, Şedidinin Mucez şerhi, Şerh-i akâid, Seyidinin Mevâkıf şerhi, Sa’duddin’in Mekâsıd şerhi, Ebû Ferec’in Egâni-yi kebiri, Celâli, Mevlâ Kemâlüddin Muhammed Demiri’nin Hayâtü’l-hayvânı, Râgıb-I İsfehânî diye tanınan şeyh imam ebüi kasım Hüseyin bin Mufaddalın Muhâdarâtı, Çarperdî diye tanınan Mevlâ Fâdıl’ın Şâfiye şerhi.

Allahü teâlâ yerlerini iyi, devamlı kalma makamlarını Cennet eylesin. Bütün mü’minlerle berâber. Âmin, yâ Rabbel âlemin. Ve sallâllahü alâ seyyidlnâ Muhammedin ve âlihî-t-tayyibîne-t-tâhirîn. Velhamdü lillâhi rabbil âlemin.
&

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler