Takrizler (Mahzenu’l-ulûm)

Osmânlı âlimlerinden ve devlet adamlarından Ahmed Cevdet Pâşa’nın lutfederek yazdığı takrîz: Latîf, kıymetli eserlerin yazıldığı Sultân Abdülhamîd hânın gönülleri cezb eden feyizli devrinde, yeni yazılan eserlere katılan bu eser, ilimleri ve fenleri birbirinden ayırmak ve kısımlarını göstermek, müelliflerinin isimlerini bildirmek husûsunda, geçmişte yazılan eserlere güzel bir ilâvedir. Meâdin-i hey’et-i fenniyyesi başkâtibi Tâhir efendi ile Serkiz…

Önsöz (Mahzenu’l-ulûm)

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi Rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecma’în. Yerin ve göklerin yaratıcısı olan Allahü teâlâ, hikmet ve kerâmetler sâhibi, övgüye lâyık, müstesnâ sultân, saltanât tahtının süsü, güç ve kudret sâhibi halîfe Sultân İbn-üs-sultân Sultân Gâzî Abdülhamîd Hân-ı Sânî efendimiz hazretlerine ilâ âhir-i deverân kuvvet ve şânla saltanât tahtını…

Kabristandan Geçer İdim

Kabristandan geçer idim, dedim burda, kimler yatır. Etrafına şanlar saçan, kimbilir ne erler yatır. Kimi yiğit, kimi koca, kimi vekil, kimi paşa. Kimi doçent, kimi hoca, zengin nice beğler yatır. Sırma gibiydi saçları, her gün yıkanır başları. Renkli, parlak kumaşları, devşiren gelinler yatır. Liseyi, tıbbiyeyi hep, okumuş, yıllar uğraşmış. Çok hastaya, şifa veren, profesör hekimler…

Cenaze Namazı Nasıl Kılınır?

Sual: Cenaze namazı nasıl kılınır? Namazın kabul olması için şartlar nelerdir? Cevap: Bir müminin vefât ettiğini haber alan erkeklere, erkek yoksa, kadınlara cenaze namazı kılmak, gasl, techiz ve defn farz-ı kifâyedir. Ehemmiyet vermeyen, küfre girer. Erkek yoksa bir kadının yalnız kılması ve çok kadının cemaat ile kılmaları mekruh olmaz. Namazın kabul olması için, 6 şart…

Kimlerin Cenaze Namazı Kılınmaz?

Sual: Kimlerin cenaze namazı kılınmaz? Cevap: Dört müslümanın namazı kılınmaz: 1) Bagi, yani asilerin, yani haksız olarak halifeye isyan edenler, dövüşürken öldürülünce, namazı kılınmaz. Bunları yıkamak da lazım değildir. 2) Müslümanların yolunu kesen hırsızlar, dövüşürken öldürülünce, yıkanmaz ve namazları kılınmaz. Bagiler ve yol kesenler, kaçarak sonradan had ve kısas cezaları ile ölürlerse, yıkanır ve namazları…

İlimlerin Menşei (Kaynağı)

Ma’lûm olduğu üzere insan, his, hareket, gıdâ ve sâir zarûrî ihtiyâcları bakımından, diğer hayvanlar ile müşterek olduğu hâlde, sâhib bulunduğu fikir ve idrâk ile diğer hayvanlardan mümtâzdır. Bunun gibi, insanın dünyâya ve âhirete âit işlerinde, hem cinsi ile yardımlaşmaya ihtiyâcı olduğunu bilmesi, Allahü teâlâya îmân etmesi ve Enbiyâ-ı i’zâmın [Peygamberlerin] Allahü teâlâdan teblîg buyurduğu emirleri…

İlmin Mahiyeti

İlmin mâhiyetini ta’rif etmeden ve açıklamadan önce, mâhiyet kelimesinin ta’rîfi ve îzâhı yapılacaktır. Mâhiyyet-i şey [bir şeyin mâhiyyeti], başka bir ifâde ile, şeyin kendisiyle var olduğu şey; o, odur demektir. O odur demek ise, o şey o şeyin aynısıdır demektir. Mâhiyyet kelimesinin, mâ kelimesine mensûb demek olduğu da rivâyet edilmiştir. Buna göre, mâhiyyet kelimesinin aslı,…

İlmin Mahiyetiyle Alakalı İhtilaflar

Felsefecilere ve bazı kelâm âlimlerine göre, bir şeyi bilmek, o şeyin zihinde varlığını îcâb ettirir mi? Yâhud kelâm âlimlerinin çoğuna göre, bir şeyi bilmek, bilen ile bilinen arasında zihinde bir alâkadan mı ibâretdir? Bu mes’elede ihtilâf olundu. Birinci görüşe göre, bir şey hakkında ilim yanî bilgi hâsıl olunca, o ilimden üç husûs ortaya çıkar. O…

İlm-i Müdevven (Derlenen İlim)

İlim lafzı, dahâ önce zikrolunan şeyler için söylendiği gibi, nahv ve fıkh gibi, sonradan derlenip toplanmış olan ilimler için de söylenir. Aynı şekilde, ilim lafzı, husûsî meseleler için de söylenir. Falan nahvı bilir denildiğinde, o kimsenin, nahv ilmine dâir meseleleri bilir manâsı kastedilir. İlim, bazen delîllerle meselelerin doğruluğunu ortaya çıkarmaya denir. Bazen de birçok meselenin…

İlmin Mevzu’u

İlimlerin birbirinden ayrılması, mevzû’larının birbirinden ayrılması ile hâsıl olur. Herbir ilmin mevzû’u, o ilimde araz-i zâtiyyesinden bahsolunan şeylerden ibârettir. Araz kelimesi araz kelimesinin çoğuludur. Araz, bir mahalle, yere muhtâc olan şeydir. Renk gibi. Çünki renk, cisimle berâber bulunur. Araz, ya bir zâtta [mahâlde] yerleşmiş olur veyâ yerleşmiş olmaz. Zâtta yerleşmiş vaziyyette olan araz, parçaları bulunduğu…