Sual: Kafirlerin cehennemde ebedî azap görmesi hakkında ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği itikad nedir? Kafirlerin ebedi azap görmeyeceğine, cehennemden çıkarılacaklarına inanmanın hükmü nedir? Kafirlere ebedi azap olmayacağını söyleyen İbn-i Teymiyye’yi tekfir etmek doğru mudur?

Cevap: Kâfirlerin de cehennemden çıkacağına itikad edenler vardır, ama bunlar Ehl-i sünnetin dışındadır. Evet, kâfirler cehennemde ebedî kalır diyorlar. Ama buradaki ebedîliği onlar çok uzun zaman olarak anlıyor ve “Bir gün gelir herkes cehennemden çıkarılır, yerde otlar biter” hadis-i şerifine dayandıkları için kâfir olmuyor, ama icma’dan ayrıldıklar için bid’at ehli oluyorlar.

Kâfirler cehennemde ebedî kalırlar. Ehl-i sünnet, “Yukarıdaki hadis-i şerif Müslümanların âsileri içindir” der. Yani müslüman olup nefsine uyan ve Allahu teâlânın affetmediği kulları birinci cehennemde (7 cehennemden azabın en az olduğu cehennemde) azap görecekler, azapları bitince kalplerindeki iman sebebiyle buradan çıkarılıp cennete kavuşacaklardır ve bu cehennem boş kalacak, zemininde otlar bitecektir. (Akide-i Tahavî)

Son asrın meşhur reformistlerinden Musa Carullah Bigiyef de “Rahmet-i İlahiyye burhanları” isminde bir kitap yazarak cehennem azabının sonsuz olmadığını iddia etmiştir. Son devir Osmanlı şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi ” Yeni İslam Müctehidlerinin Kıymet-i İlmiyyesi” isimli eserinde Musa Carullah’ın bu iddialarını vesikalarla çürütmüştür.

Sual: Cehennem kaç kısımdır?

Cevap: Cehennem 7 tabakadır. 1. tabaka, en hafiftir. Fakat dünya ateşinden yetmiş kat dahâ şiddetlidir. Adı (Cehennem)dir. Burada, müslümanlardan bir kısmı yanıp, günâhlarından temizleneceklerdir. Bid’at sâhibi olanlar, muhakkak Cehennemde bir müddet yanacaklardır.

İmâm-ı Muhammed Birgivî’nin (Vasıyyetnâmesi)ni şerh eden Kâdî zâde Ahmed Emîn efendi diyor ki, “Cehennemden en son çıkacak mü’min, yedi bin ahiret senesi yanacaktır. Ahiretin bir günü, dünyanın bin senesi kadar uzundur.”

Cehennemin 2. tabakası daha şiddetlidir. Adı (Sa’îr)dir. Burada, Tevrâtı değiştirenler yanacak [İbni Âbidîn]. Bunlar, Allahın Peygamberi olan Îsâ aleyhisselâma da inanmıyor ve bu büyük Peygambere, “Bilinmeyen babanın çocuğu” diye iftirâ ediyorlar. Tevrâtı değişdirip, Allahü teâlânın kitâbını bozdular ve Mûsâ aleyhisselâmdan sonra, kendilerine nasîhat için gönderilen bin Peygamberi şehîd etdiler.

Cehennemin 3. tabakası daha şiddetli olup, adı (Sekar)dır. Burada İncîli değiştirenler yanacaktır. Çünkü bunlar, Îsâ aleyhisselâma inanmamış oldukları gibi, onda (ülûhiyyet sıfatı) bulunduğuna inanıyorlar. Tanrı 3’tür. Îsâ tanrıdır [bazıları ise, Îsâ tanrının oğludur] diyerek, yahûdîlerden kötü oluyor, müşrik oluyorlar [İbni Âbidîn]. Hıristiyanlık çıkmadan ve putlara tapınmak başlamadan önce, Îsevîler mü’min idi. Muhammed aleyhisselâmın tebliğinden sonra O’na inanmayanları, kitaplı kâfir oldular. Yahûdîler, islâmiyyete, bunlardan dahâ uzakdır. [(Ma’rifetnâme) ve (Tezkire-i Kurtubî)]

4. tabakanın adı da (Cahîm)dir. Burada, güneşe, yıldızlara tapanlar,

(Hutame) denilen beşincisinde, ateşe, ineğe tapanlar, müşrik olan Budistler, Berehmenler yanacak.

6. tabakası, (Lazy)dir. Burada hiç dîni olmayanlar, müşrikler yanacak.

Cehennemin 7. tabakası, en dibi, en şiddetli tabakası olup, adı (Hâviye)dir. Burada münâfıklar (müslüman olmadığı halde müslümanları aldatmak için müslüman görünenler), mürtedler (dinden dönemler) yanacaktır. [Detaylı bilgi için (Tefsîr-i Mazherî) ve (Gâliyye) kitaplarına bakınız.]

Bir kimsenin Cehenneme gideceği ve îmânsız olduğu, son nefesinde belli olur. Bir kâfir, müslümân olursa ve günâhı, suçu çok olan veyâ bid’at sâhibi olan bir müslümân tevbe ederse, tertemiz müslümân olurlar. Cehenneme girmekten kurtulurlar.

Tavsiye Yazı –> Bir Üniversiteliye Cevap (Seyyid Abdülhakim Arvasi)

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler