Sual: Kadın, kocasının haberi olmadan başkasına hediye verip ikramda bulunabilir mi?

Cevap: Kadın kendi malından dilediği kimseye kocasının izni olmadan hediye verebilir, ikramda bulunabilir. Kocasının malından hediye, sadaka veremez. Ancak âdet çerçevesinde gelen misafirlere ikramda bulunması câizdir. (Berika) Eskiden kocalar kendi mallarını icabında kullanmaları için hanımlarına önceden umumî izin verirlerdi.

 

Sual: Bir çocuğa mesela bir kazak hediye gelse, o kazak küçüldüğünde, bunu kardeşine veya arkadaşına hediye edebilir mi?

Cevap: Çocuk, kendisine zararlı muameleleri bulûğa erene kadar velisi izin verse bile yapamaz. Ancak velisi bu malı o haliyle satış fiyatından satın alıp, verebilir. Çocuğa gelen hediyeler, açıkça bu çocuğa aittir denmedikçe, annenin yakınlarından gelmişse anneye, babanın yakınlarından gelmişse, babaya aittir. Baba veya anne, çocuğa bir elbise almışsa, hediyeye niyet etmeyip, âriyete niyet ederse, bu elbise çocuğun olmaz; binaenaleyh küçüldüğü zaman elbiseyi alan kişi, çocuğun kardeşine veya başkasına hediye edebilir. (Üsrüşenî, Ahkâmu’s-Sıgâr)

 

Sual: Bir kimse borçlu olduğu halde, bir arkadaşına hediye verse, bu hediye sahih midir?

Cevap: Hediye sahihtir; ancak borçlu hediye verirse günaha girer. Önce borcunu ödemelidir. Alan kimse bunu bilse bile, alması câizdir.

 

Sual: Patronum kurban kesmemiz şartıyla bize 500 lira hediye verdi. Bana kurban kesmek vâcib olmadığı için, bu parayı başka bir ihtiyacımda kullanabilir miyim?

Cevap: Hibeyi, taraflardan hiçbirine faydası olmayan bir şarta bağlamak, lağvdır. Yani şart geçersizdir, ama hibeye tesir etmez. Bu parayı başka bir ihtiyaç için kullanmak câizdir.

 

Sual: Tez çalışması için elimde bulunan 972 hicrî tarihli bir mahkeme ilâmında, bir kimse babasından intikal eden ve kardeşiyle ortak olan evdeki hissesini ölünceye kadar bakmak üzere birine hibe ediyor. Sonra komşusu şuf’a talebinde bulunuyor. Mahkeme bu talebi reddediyor. Bunun sebebi ne olabilir?

Cevap: Hibede şuf’a cereyan etmez ise de burada ivazlı hibe var. Ancak şuf’anın sıhhati için, malın malum bir bedel karşılığında satılmış olması lâzımdır. Meçhul bir bedel veya mal olmayan bir bedel ile temlik edilen akarda şuf’a cereyan etmez. Ölünceye kadar bakma, bir hizmet ve menfaatten ibarettir. Binaenaleyh meselede şuf’a cereyan etmez. İkinci bir husus, satılan akarda mâlikin mülkiyet hakkının tamamen zâil olması şuf’anın sıhhati için şarttır. Meselâ muhayyerlik varsa, şuf’a cereyan etmez. Meselede de mâlik, kendisine bakma karşılığı temlik ettiği için, bu vaad yerine getirilmezse, akar, satıcının mülkiyetine dönecektir.

 

Sual: Bir kimse, oturduğu evin tapusunu kendi üzerine yapsa, akabinde bu evi, samimi olarak, zevcesine hediye ettiğini söylese, fakat tapu hâlâ kendi üzerine kalsa, bu ev zevcenin olur mu?

Cevap: Kadın o evde oturuyorsa, teslim sayılır. Ev kadınındır. Zira hükmen teslim sayılır. Kadın o evde oturmuyorsa, boşaltıp anahtarını teslim etmek lâzımdır. Tapuyu çevirmek, mülkiyet için şart değildir. Boşaltıp, anahtarını vermez, ama tapuyu çevirirse, yine ev kadının olur.

 

Sual: Bir kimse bir çocuğa oynaması için, al bu telefon senin olsun dese, ama niyeti hediye etmek olmasa, bu telefon çocuğun malı olur mu?

Cevap: Kazâen olur ise de, diyâneten olmaz. Zira latife (şaka) beyanıdır. Önceden iki şâhid tutmuşsa, kazâen de olmaz.

 

Sual: Kredi kartlarından verilen bonus, puan gibi hediyeleri kullanmak doğru mudur?

Cevap: Evet. Bankanın hediyesidir.

 

Sual: 4 çocuklu bir babanın, sağ iken tüm mal varlığını sadece erkek evladına bağışlaması caiz midir?

Cevap: Sahih ise de, diğer çocukları salih ise, bu yaptığı mekruhtur.

 

Sual: Bir kadın, kendi kazancından, eşinin rızası olmasa dahi ailesine yardım edebilir mi?

Cevap: Evet. Kadının kendi mülküdür, dilediğini yapabilir.

 

Sual: Devletin yeni doğan çocuklar için babanın adına bankaya yatırdığı süt parası (Emzirme Parası) şer’en kime aittir?

Cevap: Bu para çocuğun değil; verilen kişinindir.

 

Sual: Bir kimse bir kimseden cebren hediye isteyebilir mi?

Cevap: Cebren hediye olmaz; cebren aldıysa gasp olur. İstemek câizdir; ama makbul değildir. Bir günlük nafakası olanın dilenmesi ise câiz değildir.

 

Sual: Almanya’da bir cemaate fahrî imamlık yaparak ücret alan kimse, ayrıca devletten işsizlik maaşı alabilir mi?

Cevap: Birincisi hediye ahkâmına tâbidir. İkincisi kanunî bir alacaktır. Her ikisi de rıza ile olduğu için caizdir.

 

Sual: Almanya’da bir cemaate fahrî imamlık yaparak ücret alan kimse, ayrıca devletten işsizlik maaşı alabilir mi?

Cevap: Birincisi, hediye ahkâmına tâbidir. İkincisi, kanunî bir alacaktır. Her ikisi de rıza ile olduğu için caizdir.

 

Sual: Şimdi şahısların yaptırdığı Kur’an-ı kerim kursları vakıf mıdır? Buraya yapılan yardımların hükmü nedir?

Cevap: Vakıf için gereken şartlara riayet etmiş; mesela mülk gayrımenkulünü vakfettiğini söylemişse demişse evet. Yine de İslâm hukukuna göre idare olunmayan bir düzende şer’î vakıf kurmak ve idame ettirmek çok zordur. Buraya yapılan para, çek, senet gibi menkulat veya sandalye, halı gibi vakfı câiz olan mallar, vakfı kurana veya cemiyetin reisine yapılmış şartlı hibelerdir. Hibe ahkâmına tâbidir. Maksada tahsis edilince, sadaka-i cariye olurlar.

 

Sual: Babam bundan 11 yıl önce dedemden kalma arsanın mülkiyetini 3 halamın izniyle kendi üstüne aldı; onlara da çok düşük bir para verdi. 1 sene sonra da onlardan gizli o zamanın parasıyla 30 bin liraya sattı. Şimdi o arsa 250 bin oldu. Halamların biri o arsanın parasından 250 bin lira üzerinden hakkını istiyor. Yoksa hakkını helal etmeyeceğini söylüyor. Bunun dinen hükmü nedir?

Cevap: Halalar, haklarını hibe etmişlerse, bir şey isteyemezler. Ama hibe etmedikleri; sadece babanıza tapu muamelesi için izin verdikleri anlaşılıyor. Şu halde, o zamanki satıştan (30 bin lira) miras hisselerine düşen gerçek kısmın, bugünki altın kıymetini ödemesi gerekir.

 

Sual: Hayır işlerinde kullanmak üzere, belediyelerden, kamu örtülü ödeneğinden, resmî olmayan yollarla kamudan veya kamu baskısı ile kamuya iş yapan müteahhitlerden maddi kaynak almak caiz midir?

Cevap: Bunun bedelini ücrete, yani halka aksettireceklerdir. Caiz olmaz.

 

Sual: Kamu ihâlesine girene, git şu vakfa veya câmiye yardım et veya şuraya mektep yap demek caiz olur mu?

Cevap: Bu çok yaygındır. Fâsid şart ve rüşvet olur. Bunun faturası dolaylı olarak halktan çıkıyor. Çok mahzurludur. Dârülharbde de hükmü böyledir.

 

Sual: İki çocuğu olan bir kimse, çocuklarından birine ev alması için biraz para verse, diğerine vermese  bunun hükmü nedir?

Cevap: Herkes malını dilediğine verir. Bunu kimse bozamaz. Ancak çocukları arasında haksız yere ayrım yapmak mekruhtur.

 

Sual: Arkadaşımızın çalıştığı iş yerinde bize ikram olarak çay ısmarlaması, buna hakkı olup olmadığını bilmediğimiz için caiz olur mu?

Cevap: Caizdir. Hakkı olmasa ısmarlamaz.

 

Sual: Hibe ta’likî ve infisahî şarta bağlanamıyor. Buna göre birisi diğerine “Üniversiteyi birincilikle bitirirsen sana bir telefon alacağım” dese, diğeri de kabul etse, borç doğar mı?

Cevap: Va’d, kazaî borç doğurmaz. Dinî bir borçtur. Ama hükmü müstehabdır; yani ödenmezse kul hakkı doğmaz.

 

Sual: Hastahanede personel müdürü olan biri, bazı kimselere yardımcı olsa, onlar da hediye getirse, caiz olur mu?

Cevap: Baştan şart koşulmadığı için rüşvet değil, hediyedir.

 

Sual: Mektepte tertiplenen kermeste alışveriş yapanlara bilet verip sürpriz çekiliş yapmak veya ayrıca bunun için 5 liraya bilet satmak, kazananlara hediye vermek caiz midir?

Cevap: Hayır. Garer (belirsizlik) bulunan satış bâtıldır.

 

Sual: Talebenin, kazancının helâl, meşru olduğundan emin bulunmadığı bir şirketin bursundan faydalanmasında mahzur var mıdır?

Cevap: Malının tamamı haramdan olduğu iyi bilinmedikçe bununla muamele yapmak, hediyesini almak, ikramını yemek caizdir.

 

Sual: Bebeğe gelen maddi hediyeler (altın+para) kime aittir?

Cevap: Bu çocuğundur demişlerse çocuğundur. Değilse, sorulur. Sorulamazsa, anne tarafından biri getirmişse anneye; baba tarafından biri getirmişse babaya aittir.

 

Sual: “Kızılay, İhlâs vakfı gibi yardım teşkilâtı, dînin (Hibe) ahkâmına tâbi’dirler. Vakf değildirler. Çünki, altın ve kâğıd liralar vakf edilince, kimsenin mülkü olmazlar. Yardım cem’ıyyetlerine teberru’ edilen malları, paraları ise, alâkalı me’mûr kabz edince, cem’ıyyet reîsinin mülkü olur. Cem’ıyyetde çalışan me’mûrlar, cem’ıyyet reîsinin vekîlleridir.” Şu halde bir vakfa yapılan teberruyu, o vakıfta çalışan biri teslim alsa, vakfın reisinin mülkü olduğu mu anlaşılır?

Cevap: Evet. Ama burada kastedilen mülk, şer’î hukuktaki mülk ile birebir aynı değildir. İbareden de anlaşıldığı gibi bu, şartlı hibedir. Dârülharbde İslam hukukuna göre vakfın çalışması kolay olmadığı için, vakıf ve cemiyetler (dernekler), bu usule göre hareket ederler Yani vakfa veya cemiyete yapılan bağış, hükmen cemiyetin veya vakfın reisine yapılmış hibe gibidir. Ancak reis bunu kendi hususi işine harcayamaz; miras bırakamaz. Cemiyetin veya vakfın maksatları çerçevesinde dilediği gibi kullanır. Yeni bir reis seçildiği zaman veya öldüğü zaman bu hibeler yeni reise intikal eder. Eski reis ona devreder. Hakikî mülk olsaydı, miras kalması veya dilediği gibi harcayabilmesi lâzımdı. Beytulmalde halifenin tasarrufu gibidir.

 

Sual: Bir babanın 1 oğlu 3 kızı olsa, baba köyde kaldığı evi oğluna verse; kızlara da para ya da tarla gibi başka bir şey verse doğru olur mu? Kızların buna itiraz etme hakkı var mı?

Cevap: Eşit verirse mahzuru yoktur. Herkes malını dilediğine verebilir. Salih çocuklar arasında ayrım yapmak günahtır. Ancak kızlar itiraz edemezler.

 

Sual: Bir kimse oğlu ve kızına eşit miras verse, günahkâr olur mu?

Cevap: Bir insan çocuklarına miras veremez. Çünkü miras öldükten sonra taksim edilir. Hayattayken mallarını paylaştırmaya kast ediyorsanız, dilediğine dilediği kadar verebilir. Ancak çocukları arasında haksız yere ayrım yaparsa ve çocukları buna layık değilse günaha girer.

 

Sual: Bundan bir müddet evvel bir kişi tatile götüreceğim bahanesiyle bizi dolandırdı. Daha sonra iş mahkemeye düşünce, uzlaşma yoluna gitti ve bize daha yüksek bir meblağ ödemeyi kabul etti. Bu paranın verdiğimizden fazlası bize caiz olur mu?

Cevap: Caizdir. Hem rıza vardır; hem de paranın değer kaybını istemek meşrudur.

 

Sual: Yılbaşı sebebiyle işyerlerinde, mekteplerde yılbaşı çekilişi yapılıyor. Herkes çekilişte kendine çıkan kişiye hediye alıyor. Yılbaşından bir gün önce, yılbaşında ya da bir gün sonra hediye takdim ediliyor. Bunun dinî hükmü nedir?

Cevap: Para konuyorsa, yani herkes veya bir kısım kişi az da olsa para veriyorsa, bilet, numara satın alınıyorsa kumardır. Caiz değildir. Yılbaşı sebebiyle birine hediye almak caizdir; çünki dinî bir gün değildir.

 

Sual: Gayrimüslimlerin dini günlerinde hediye getirdiklerinde, onlardan hediye almak caiz midir?

Cevap: Kırgınlığa sebep olmamak, fitne çıkmaması için caizdir. Mecbur kalmadıkça bu güne kıymet vermek suretiyle hediye vermek caiz değildir. Âdet veya mukabele olarak caizdir.

 

Sual: Sürpriz yumurta çikolatanın içinden ne olduğu tahmin edilebilen bir hediye çıkıyor. Bunu almak caiz midir?

Cevap: Burada alınan çikolatadır. İçinden çıkan şey, hediyedir. Caizdir.

 

Sual: Bir kimsenin emekli maaşını torunlarının birine vermesi caiz midir?

Cevap: Kime isterse verir. Ama evladı arasında haksız yere ayrım yapmak mekruhtur.

 

Sual: Al bu parayı kendine şunu şunu al diye hediye edilen parayı, başka bir suretle kullanmak caiz olur mu?

Cevap: Evet.

 

Sual: Bir kimse, oğluna hediye ettiği tarlayı daha sonra tamamen veya kısmen geri alabilir mi?

Cevap: Bir kimse -ayrı cinsten olsa- nikâh düşmeyen yakın akrabasına hediye ettiği şeyi geri alamaz.

 

Sual: Kısa filmler çekip bu filmleri yarışmalara göndererek dereceye girip para kazanmak caiz midir?
Cevap: Evet.

 

Sual: Hususi bir şirket, çalışanına 3 sene süresince her ay 2500 lira araba yardımı yapacağını söylüyor. Bir araba satın alıp 3 senelik bu yardımın üzerine kalan parayı çalışanın ödemesi hâlinde, 3 senenin sonunda arabayı çalışana vereceklerini söylüyorlar. Böyle bir alışveriş caiz midir?
Cevap: Caizdir. Verdikleri araba değil; araba için verdikleri borçtur. Yani borcu alacaklıya hediye etmektedirler.

 

Sual: Fakir bir kimse elindeki bütün parayla hayır yapsa kabul olur mu?
Cevap: Kur’an-ı Kerimde insanlara muhtaç olacak kadar cömertlik yapılmaması emrediliyor.

 

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler