İslam Hukukunda Kimlerin Şahitliği Kabul Olmaz?

Sual: İslam hukukunda kimlerin şahitliği geçerlidir, kimlerin değildir? Meseleden meseleye farklılık gösterir mi? Cevap: Dürrü’l-muhtar 5. ciltte, altın ve gümüş kullanmayı anlatırken diyor ki insanların birbirleri arasında olan işlere (Muamelat) denir. Muamelatta bir fasıkın veya kâfirin sözü de kabul edilir. Akıllı olan çocuk ve kadın da erkek gibidir. Bunlardan biri, bu eti kitaplı kâfirden aldım…

Teverruk Caiz Mi?

Sual: Teverruk nedir? Caiz midir? Cevap: Teverruk, bir malı vadeli alıp, bunu bir üçüncü şahsa peşin ucuza satmak demektir. Kredi ihtiyacı sebebiyle müracaat edilen bir usuldür. Bugün kredi ihtiyacı olan kimse, bankaya müracaat ediyor. Banka, herhangi (umumiyetle beynelmilel piyasada tedavül eden maden, buğday, petrol gibi) bir malı alıp, kredi talebinde bulunan kişiye vadeli satıyor, sonra…

İslamiyette İktisat Esasları Nelerdir?

Sual: İslamiyette iktisat esasları nelerdir? İslamî hükümlerin tatbik edildiği bir ülkede ekonomik sistem nasıl olmalıdır? Cevap: Sosyal adalet üzerine kurulmuş, meşrû kazanç esasına dayalı, hür dünyada tatbîk edilen liberal ekonomiye yakın bir ekonomik anlayış hâkimdir. Ekonomik kâideler, İslâm hukukunun umumî prensipleri ile bir bütünlük arz eder. Kapitalizm ve komünizmde olduğu gibi bir teori veya bir…

İslam Hukukunda Alışveriş Bilgilerine Giriş

Sual: Fıkıh kitaplarından alışveriş bilgileri kısımlarını okurken tam anlayamıyorum. Bilmediğim çok fazla kelime oluyor. İslam hukukunun alışveriş kısmında bilmem gereken temel ıstılahlar nelerdir? Cevap: (Bey’), satmak demektir. (Şira), satın almak demektir. İslamiyette bey’ ve şira, 2 kişinin mallarını, râzı olarak, birbirlerine (Temlik) etmeleri, yani seve seve değiştirmelerine denir ki türkçesi (Satış)dır. Bir kimse, Zeyd’e ve…

İslam Hukukunda Kira Hükümleri Nelerdir?

Sual: İslam hukukunda kira ahkamı nasıldır? Kaç çeşit kira vardır? Misaller verebilir misiniz? Cevap: İcare, bir malın, kendini değil de, menfaatini yani kullanılmasını satmak olup kiraya vermek demektir. İcap ve kabul ile yapılır. Bu satışın semenine (Kira, ücret) denir. Mal sâhibine (Acir) veya (Mucir), kiracıya ve işverene, yani ücreti ödeyene, (Müstecir), kendi kuvvetini veya sanatını…

Sigorta Caiz Mi?

Sual: Sigorta yaptırmak caiz midir? Bulunduğumuz yerin darülislam veya darulharb olması önemli midir? Cevap: İbni Âbidin “rahmetullâhi aleyh”, Reddü’l-muhtar kitabında, kâfirin eman ile yani izin verilerek İslam memleketine gelmesini anlatırken diyor ki başka bir memlekete, onların izini ile giren kâfire (Müstemin kâfir) denir. Darülİslama müstemin olarak gelen bir kâfir, burada yaşamakta olan bir zimmi gibi,…

İslam Hukukunda Hibe (Hediye) Nasıl Olur?

Sual: İslam hukukunda hibe (hediye) ahkamı nasıldır? Neler hediye edilebilir? Neler edilemez? Cevap: İbni Âbidin (Hibe)yi anlatırken diyor ki “Hibe, yani teberru ve hediye, karşılık beklemeden, ayn olan malını, zengine vermektir. Menfaat hediye edilmez. İare edilir. Deyn, yani alacak, ancak borcluya veya bundan almasını emretmek şartı ile başkalarına hediye edilebilir. Verdiği malın, kendi malı ile…

İslam Hukukunda Vekalet Hükümleri Nelerdir?

Sual: İslam hukukunda vekalet nasıl verilir? Vekalet hükümleri nelerdir? Cevap: Vekalet, bir kimsenin, bir işi yapmak için, başkasını kendi yerine koyması [başkasına iş havalesi] demektir. Yerine geçirilen başka kimseye vekil denir. Vekil edene sâhip denir. Bir kimsenin sözünü başkasına götürene resûl veya haberci denir. Birini vekil yapmak, icap ve kabul ile olur. Yani, (Seni vekil…

İslam Hukukunda Kefil Olma Hükümleri Nelerdir?

Sual: İslam hukukuna göre ticarette birisine nasıl kefil olunur? Cevap: Kefil olmak veya Dâmin olmak, birisinden belli bir veya birkaç kimsenin istedikleri bir şeyi, başkasının, kendisinin de ödeyeceğine söz vermesi demektir. Ödenecek şey, ayn ve deyn olduğu gibi, insanın teslim edilmesi de olur. Alacaklının malum olması şarttır. (Filana kim ne satarsa kefilim) demekle, kefalet sahih…

Ödünç Verme Hükümleri Nelerdir?

Sual: İslam hukukunda bir malı ödünç vermek nasıl olur? Bu noktada nelere dikkat etmek gerekir? Cevap: Ödünç vermek, yani karz-ı hasen çok sevaptır. Çarşıda misli, yani benzeri bulunan her şeyi, belirsiz bir zaman sonra, misli geri verilmek üzere vermeye, karz-ı hasen denir. Ödünç vermek, icap ve kabul ile [aldım, verdim gibi sözleşme ile] sahih olur.…