Muhammed Tirmizi’den “rahime-hullahü teâlâ” [209-279] rivayet olunur ki her kim sabah namazının, sünneti ile farzı arasında şu duâyı sessizce okursa, imanla ruhunu teslim eder: (Yâ hayyü yâ kayyûm yâ zel celâl-i vel ikrâm. Allahümme innî es’elüke en tuhyiye kalbî bi nûri ma’rifetike ebeden yâ Allah, yâ Allah, yâ Allah celle celâlüh.)

99 – Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Ey ümmet-ü Ashâbım, sizler sabahları kalkarken şu duâyı okuyun: Sübhânellahi ve bihamdihi sübhânellahil azîm.)  Bu duâ , okuyanın o günkü günahlarına kefaret olur.

Yine buyurdu ki (Her kim bu duâyı günde 10 kere okursa, Hak teâlâ o kimseye 40.000 sevap ihsan eder: Eşhedü en lâilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke lehû ilâhen vâhiden sameden lem yettehiz sâhibeten velâ veleden velem yekün lehû küfüven ehad.)

 100 – Sultan-ı Enbiya “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki (Bulunduğunuz toplantıdan kalktığınız zaman, bu duâyı okuyun: “Sübhânekallahümme ve bi hamdike, eşhedü en lâilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve estağfirüke ve etûbü ileyke.” O meclisteki günahlar affolunur.)

 Kalbini öldürmemek için şu duâyı oku! Çünkü, bu duâ , Resûlullahın “sallallâhü aleyhi ve sellem” tavsiye ettiği bir duadır. (Yâ hayyü yâ kayyûm yâ bedîassemâvâti vel erdı yâ zel celâli vel ikrâm, yâ lâilâhe illâ ente-es’elüke en tuhyiye kalbî bi-nûri ma’rifetike yâ Allahü yâ Allahü yâ Allah celle celâlüh.)

 Sultan-ı Enbiyanın “sallallâhü aleyhi ve sellem” ölüm zamanında dahi okuduğu duâ :

“Sübhânellahi ve bi hamdihi estağfirullahe ve etûbü ileyh.”

 Sokağa ve pazara çıkınca okunacak duâ: (Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü yühyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr.)

İstiğfarların büyüğü:

Habîb-i kibriya buyurdu ki (Bu duâyı okuyan kimse, duâyı sabahleyin okursa ve akşama kadar ölürse, şehit derecesine vasıl olarak ölür. Akşamleyin okursa, yine sabaha kadar ölürse, aynı şekilde aynı dereceye ulaşır. Duâ şudur: Allahümme ente rabbî lâilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebûü leke bi-ni’metike aleyye ve ebûü bi zenbî fağfirlî zünûbî feinnehû lâ yağfirüzzünûbe illâ ente. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.)

 Peygamberimiz aleyhisselâm buyurdu ki (Ya Eba Hüreyre! Her kim, günde 25 defa bu duâyı okursa, Hak teâlâ, o şahsı abidler zümresinden yazar.)  Duâ  şudur: “Allahümmagfir lî ve li- vâlideyye ve li-üstâziyye ve lil mü’minîne vel mü’minât vel müslimîne vel müslimât el ahyâ-i minhüm vel emvât bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn.”

TECDİD-İ İMAN DUÂSI

Ya Rabbi! Hin-i bülugumdan bu ana gelinceye kadar, İslam düşmanlarına ve bidat ehline aldanarak, edindiğim yanlış, bozuk itikatlarıma ve bidat, fısk olan söylediklerime, dinlediklerime, gördüklerime ve işlediklerime nadim oldum, pişman oldum, bir daha böyle yanlış inanmamaya ve yapmamaya azm, cezm ve kasıt ettim. Peygamberlerin evveli Âdem aleyhisselâm ve ahiri bizim sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmdır. Bu 2 Peygambere ve ikisi arasında gelmiş geçmiş Peygamberlerin cümlesine iman ettim. Hepsi haktır, sadıktır. Bildirdikleri doğrudur. (Âmentü billah ve bi-mâ câe min indillah, alâ murâdillah, ve âmentü bi-Resûlillah ve bi-mâ câe min indi Resûlillah alâ murâd-i Resûlillah, âmentü billâhi ve Melâiketihi ve kütübihi ve Rüsülihi velyevmil-âhiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel ba’sü ba’delmevti hakkun eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resûlüh.)

Tecdid-i iman duâsı: (Allahümme innî ürîdü en üceddidel-îmâne vennikâha tecdîden bi-kavli lâ-ilâhe illallah Muhammedün resûlullah).

182 – Akşam, sabah Amentüyü okuyarak imanını yeniden tazele! Amentü, imanın 6 şartını bildirmektedir. Amentünün mânâsını da ezberle ve çoluk çocuğuna da ezberlet! Çünkü, ne zaman öleceğiniz belli değildir. Daima kelime-i tevhid oku ve inanılması lazım gelen 6 şeyi iyi öğren ve tasdik ve ikrar eyle ve onlara da öğret! Bunları bilmeyenlerin imanı gider.

Peygamberimiz “aleyhisselâm” buyurdu ki: (Bir kimse, bir müslümanı İslamiyete muhalif işten doğru yola teşvik ederek ikaz eylerse, kıyamet gününde Hak teâlâ hazretleri, o kimseyi Peygamberlerle beraber haşreder.)

Tenbih:  Bir müslümanı İslamiyete muhalif işten vazgeçirmeye, (Nehy-i anil münker)  denir.

Bir müslümana Allahü teâlânın emrini öğretmeye ve yaptırmaya, (Emr-i bil maruf)  denir. Emr-i maruf ve nehy-i münker çok sevaptır. (Vicdanlara tecavüz etmemeli, Evliyalar kimseye karışmazdı) diyenler var. İmam-ı Rabbânî’nin mahdum-i mükerremi olan kayyum-i Rabbânî, Halife-i ilâhî allame-i na mütenahi Muhammed Masum “kaddesallahü sirrehül’azîz” 1079 [m. 1667] senesinde vefat etmiştir. Bu büyük âlim, 3. cilt (Mektubat) ının 1. cildi 29. mektubunda böyle söyleyenlere çok güzel cevap vermektedir.

Tavsiye Yazı –> Zühd ve Takva faslı

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler